Højskole med dansk og matematik - Stipendieordning

Det er muligt at søge om nedsættelse af elevens egenbetaling på et højskoleophold med dansk og matematik. Der kan søges om støtte op til en fuld friplads. De første 16.400 kr. af stipendiet er skattefrie.

Pr. 2022 er det blevet muligt at søge satspuljemidlerne fra socialstyrelsen som stipendie, til nedsættelse af elevbetalingen, for elever på højskoleforløb med dansk og matematik. Egenbetalingen på højskolen er den samlede egenbetaling for det fulde højskoleophold, inkl. Evt. indmeldelsesgebyr og studierejse. Stipendiet kan dække op til en fuld friplads. Stipendiet skal søges før opholdets start.

De første 16.400 kr. af tilskuddet er skattefrie, hvorefter der skal betales skat af den del af stipendiet der overstiger 16.400 kr. Dette betyder, at hvis der f.eks. søges om 21.000 kr., vil 4.600 kr. være skattepligtige. Hvis højskoleopholdet løber over 2 kalenderår, vil der kunne søges om skattefrit tilskud på op til 16.400 kr. pr. år.

For at modtage stipendiet, skal eleven leve op til kriterierne for målgruppen for højskoleforløb med dansk og matematik.

Læs om målgruppen for højskole for dansk og matematik

Ansøgning

Det tilstræbes at stipendiemidlerne fordeles over forårs- og efterårssemester, samt over 3 ugers sommerkurser

Til grund for ansøgningen vægtes såvel den enkelte ansøgning som det samlede antal ansøgninger i en helhed. Dette gøres under hensyntagen til, på den ene side, at flest muligt får mulighed for støtte til egenbetalingen og på den anden side, at unge uden midler ikke afskæres muligheden for fuld støtte. Der kan således søges om hel eller delvis friplads. Det vægtes tillige i den samlede vurdering at give unge, der normalt ikke ville have økonomi til et højskoleophold, muligheden for et sådant.

Ved vurdering af ansøgninger vægtes den enkelte ansøgning i forhold til det samlede antal ansøgninger, således at mange får glæde af stipendieordningen, men samtidig således at det også er muligt at ansøge om fuld friplads.

Højskolen laver ved hver ansøgning en individuel vurdering om hvorvidt midler fra eksempelvis mentorordning eller andet kan bringes i anvendelse til nedbringelse af egenbetaling, således at det ansøgte beløb reduceres.

Der kan ikke søges om midler til lommepenge eller andet underhold.

Der kan ved mange ansøgninger og sen ansøgning være risiko for at puljen er opbrugt for det indeværende semester, således at elever i målgruppen for projektet, får afslag på deres ansøgning på det pågældende kursus. Disse vil tilstræbes at blive tilbudt plads på det efterfølgende semesters kursus.

For at komme i betragtning til et stipendie skal det af FFD udformede ansøgningsskema anvendes.

Ansøgningsskemaerne kan findes her

Dokumentation

Højskolen opbevarer uddannelsesplan for eleven, eller anden dokumentation for at eleven ikke har en ungdomsuddannelse.

Desuden skal højskolen kunne godtgøre, at det ansøgte beløb er kursusprisen fratrukket elevens reelle mulighed for egenbetaling. Det skal således kunne godtgøres, at det er undersøgt, hvor meget eleven selv kan betale, og at elevens hjemkommune m.fl. er adspurgt om støtte til elevens egenbetaling. For elever under 18 år, skal elevens pårørende også være adspurgt om støtte til elevens egenbetaling.

Afregning af elever

Ved afslutning af et kursus indsendes afregningsskema til FFD. Heri skal indgå opgørelse over højskole, elevens navn, det bevilligede beløb, kursusperiode og antal gennemførte uger. Desuden skal det også fremgå hvor meget af det faktisk brugte beløb der er anvendt til nedsættelse af elevens egenbetaling, og hvor meget der er gået til andre udgifter, f.eks. tilmeldingsgebyr, studieture mm.

Afregningsskemaet skal underskrives af højskolens forstander og indgå i skolens revision. Højskolen indsender afregningsskema senest 2 uger efter kursets afslutning. Ved for sen indsendelse kan tilskud bortfalde. 

Ved afregning af elever benyttes det af FFD udformede afregningsskema.

Download skabelon til afregning af elever på lange kurser, der har modtaget stipendie  

Jakob Hvenegaard
Specialkonsulent
Rådgivning

Intensive læringsforløb, særlige målgrupper og unge uden ungdomsuddannelse.