Erhvervsgrunduddannelse på højskole

Unge under 30 år, der ikke umiddelbart kan gennemføre en ungdomsuddannelse, har mulighed for at tage på højskole som en del af et EGU-forløb. Et EGU-forløb varer 2-3 år med skoleperioder mellem 20-40 uger, som bl.a. kan foregå på en højskole.

EGU på højskole

Under opholdet følger eleverne højskolens almindelige undervisning. Eleverne modtager desuden vejledning om uddannelses- og erhvervsmuligheder. På nogle højskoler kan eleverne også komme i virksomhedsafklarende praktik samt følge undervisning på en erhvervsskole, mens de er på højskole. Eleverne modtager på baggrund af højskoleopholdet et gennemførelsesbevis, der beskriver mål og indhold for højskoleopholdet. Ønsker du flere gode råd og vejledning i forbindelse med egu-elever på højskole, kan du læse mere under Vejledning til EGU på højskole.

Loven om egu

Kommunerne er forpligtede til at tilbyde egu. Alle kommuner modtager hvert år et budgetteret beløb til egu-forløb via det kommunale tilskud. Tilbuddets omfang afgøres imidlertid af den enkelte kommune, men som udgangspunkt skal kommunen oprette egu, når der er behov herfor.

Læs erhvervsgrunduddannelses-loven

Ministeriet for børn og undervisning har i deres håndbogsserie udgivet en vejledning om egu.

Læs undervisningsministeriets vejledning om EGU

Egu og tillægstakst

Staten yder til folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler et særligt tilskud (tillægstakst) ud fra antallet af årselever

Jf. Lov om frie kostskoler mv., § 23a, stk. 2 og 3.

Stk. 2.

Staten yder til folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler et særligt tilskud (tillægstakst) ud fra antallet af årselever, som er opgjort efter henholdsvis § 21, stk. 1, nr. 3, og § 22, stk. 1, nr. 3, idet dog alene elever, der ved kursets begyndelse er fyldt 17 ½ år og endnu ikke 25 år, og som er uden kompetencegivende uddannelse, indgår i opgørelsen.

Stk. 3.

Tillægstakst efter stk. 2 ydes for følgende elevgrupper:

1) Elever, der ikke går i 10. klasse og ikke er under uddannelse efter lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov eller lov om erhvervsgrunduddannelse m. v., i hvis uddannelsesplan der indgår et ophold på en folkehøjskole, husholdningsskole eller håndarbejdsskole, og som har tilknyttet en mentor fra skolens etablerede mentorordning.

2) Elever, i hvis uddannelsesplan der ikke indgår et ophold på en folkehøjskole, husholdningsskole eller håndarbejdsskole.

Egu-elever kan ikke udløse den høje tillægstakst (mentortaksten), men derimod den lave, idet de ikke har gennemført en kompetencegivende ungdomsuddannelse.

Unge, der har afsluttet egu, kan ikke udløse tillægstakst, idet egu er en kompetencegivende uddannelse.

Finansielle muligheder

Under højskoleopholdet modtager eleven skoleydelse. Skoleydelsen er ca. 600 kr. pr. uge for elever under 18 år, og ca. 1400 kr. pr. uge for elever over 18 år. Når eleven er i praktik, får vedkommende løn efter overenskomsten.

I andre tilfælde skal elevlønnen svare til, hvad der normalt gælder for området. Kommunerne har desuden mulighed for at dække udgifterne for egenbetalingen. Udgifter i forbindelse med kost og logi betales som udgangspunktet af eleven selv. Kontakt kommunen for at høre nærmere om muligheden for støtte til højskoleophold.