Erhvervsgrunduddannelse på højskole

Elever der går på EGU linjen under FGU, har mulighed for at tage skoledelen som Kombinationsforløb på højskole.

EGU på højskole som kombinationsforløb under FGU

På forberedende grunduddannelse (FGU) kan elever på erhvervsgrunduddannelsen (EGU) kombinere deres uddannelse med et højskoleophold. Højskoleophold som led i kombinationsforløb kan for nogle unge være relevant og bidrage til faglig, social og personlig udvikling så uddannelsesplanens mål kan indfries.

Under opholdet følger eleverne højskolens almindelige undervisning. Eleverne modtager desuden vejledning om uddannelses- og erhvervsmuligheder. På nogle højskoler kan eleverne også komme i virksomhedsafklarende praktik samt følge undervisning på en erhvervsskole, mens de er på højskole. 

Der er lavet en forsøgsordning, foreløbig til og med 2023, hvor udgifterne til elevens egenbetaling dækkes af en pulje administreret af UVM. Formålet med forsøgsordningen er at sikre de bedst mulige rammer for, at EGU-elever i FGU-forløb kan komme på højskoleophold, hvis de har behov for at komme på højskole.

FGU-institutionen EGU eleven er tilknyttet får kvartalvis refusion fra Børne- og Undervisningsministeriet for udgifter til elevbetaling relateret til folkehøjskoleophold efter § 8, stk. 2. i lov om folkehøjskoler, jf. LBK nr. 280 af 25. marts 2019, for elever på uddannelsessporet erhvervsgrunduddannelse (EGU), der som led i et kombinationsforløb under forberedende grunduddannelse deltager i undervisning ved en folkehøjskole. For at modtage refusion af de afholdte udgifter skal institutioner for forberedende grunduddannelse opnå tilsagn hertil fra Børne- og Undervisningsministeriet. Børne og Undervisningsministeriet stiller i den forbindelse krav om dokumentation. Læs Udmøntning fra Børne & Undervisningsministeriet

Egu og tillægstakst

Egu-elever kan ikke udløse den høje tillægstakst (mentortaksten), men derimod den lave, idet de ikke har gennemført en kompetencegivende ungdomsuddannelse.

Unge, der har afsluttet EGU med dimittend rettigheder (højeste niveau), kan ikke udløse tillægstakst, idet EGU på højeste niveau regnes for en kompetencegivende uddannelse.