Økonomi

Økonomisk støtte til et højskoleophold med dansk og matematik kan ansøges på to måder. Den ene mulighed er, at eleven, i samarbejde med højskole og vejleder, kan søge om et stipendie til nedsættelse af egenbetalingen før opholdets start. Her foretages en individuel vurdering af elevens ansøgning og økonomi. Den anden mulighed er, at højskolen kan søge tilskud til elevstøtte, såfremt eleven efter højskoleopholdets opstart, ønsker at få dansk og matematik på deres ophold.

Vejledning til elever og vejledere

Ansøgning om støtte til højskoleophold med dansk og matematik udarbejdes i samarbejde mellem elev og højskole. Derfor skal højskolen kontaktes forud for ansøgning.

Skolerne, der deltager i projektet kan findes på denne side

Vejledning til højskoler

Der er to muligheder for ansøgning om støtte til højskoleophold med dansk og matematik. Dels en stipendieordning, hvor eleven før opstart ansøger om nedsættelse af egenbetalingen, i samarbejde med højskolen og vejledere, dels en mulighed for, undervejs i opholdet, at søge om tilskud til elevstøtte i forbindelse med merudgifter ved undervisning.

Stipendie

Pr. 2022 er det blevet muligt at søge satspuljemidlerne fra socialstyrelsen som stipendie, til nedsættelse af elevbetalingen, for elever på højskoleforløb med dansk og matematik. For at søge om stipendiemidlerne skal FFD's ansøgningsskema bruges. Højskolen er afsender på ansøgning og ansøger sammen med eleven. Eleven er omfattet af målgruppevurderingen.

Læs om målgruppen for højskole for dansk og matematik

Til grund for ansøgningen vægtes såvel den enkelte ansøgning som det samlede antal ansøgninger i en helhed. Dette gøres under hensyntagen til, at på den ene side flest muligt får mulighed for støtte til egenbetalingen og på den anden side, at unge uden midler ikke afskæres muligheden for fuld støtte. Der kan således søges om hel eller delvis friplads. Det vægtes tillige i den samlede vurdering at give unge, der normalt ikke ville have økonomi til et højskoleophold, muligheden for et sådant.

Det tilstræbes at stipendiemidlerne fordeles over forårs- og efterårssemester, samt over 3 ugers sommerkurser

Det tilstræbes at ansøgninger behandles indenfor 14 dage i perioden august til juni. I juli skal påberegnes 4 ugers sagsbehandlingstid.

Skolen og eleven udfylder i fællesskab ansøgningen, og i vurdering af ansøgningen lægges vægt på en helhedsvurdering af det ansøgte beløb.

Ved vurdering af ansøgninger vægtes disse i forhold til det samlede antal ansøgninger, således at mange får glæde af stipendieordningen, men samtidig således at det også er muligt at ansøge om fuld friplads.

Egenbetalingen på højskolen er den samlede egenbetaling for det fulde højskoleophold, inkl. Evt. indmeldelsesgebyr og studierejse.

Højskolen laver ved hver ansøgning en individuel vurdering om hvorvidt midler fra eksempelvis mentorordning eller andet kan bringes i anvendelse til nedbringelse af egenbetaling, således at det ansøgte beløb reduceres.

Der kan ikke søges om midler til lommepenge eller andet underhold.

Der kan ved mange ansøgninger og sen ansøgning være risiko for at puljen er opbrugt for det indeværende semester, således at elever i målgruppen for projektet, får afslag på deres ansøgning på det pågældende kursus. Disse vil tilstræbes at blive tilbudt plads på det efterfølgende semesters kursus.

For at komme i betragtning til et stipendie skal det af FFD udformede ansøgningsskema anvendes.

Ansøgningsskemaerne kan findes her

Dokumentation

Højskolen opbevarer uddannelsesplan for eleven, eller anden dokumentation for at eleven ikke har en ungdomsuddannelse.

Desuden skal højskolen kunne godtgøre, at det ansøgte beløb er kursusprisen fratrukket elevens reelle mulighed for egenbetaling. Det skal således kunne godtgøres, at det er undersøgt, hvor meget eleven selv kan betale, og at elevens hjemkommune m.fl. er adspurgt om støtte til elevens egenbetaling. For elever under 18 år, skal elevens pårørende også være adspurgt om støtte til elevens egenbetaling.

Afregning af elever

Ved afslutning af et kursus indsendes afregningsskema til FFD. Heri skal indgå opgørelse over højskole, elevens navn, det bevilligede beløb, kursusperiode og antal gennemførte uger. Desuden skal det også fremgå hvor meget af det faktisk brugte beløb der er anvendt til nedsættelse af elevens egenbetaling, og hvor meget der er gået til andre udgifter, f.eks. tilmeldingsgebyr, studieture mm.

Afregningsskemaet skal underskrives af højskolens forstander og indgå i skolens revision. Højskolen indsender afregningsskema senest 2 uger efter kursets afslutning. Ved for sen indsendelse kan tilskud bortfalde. 

Ved afregning af elever benyttes det af FFD udformede afregningsskema.

Download skabelon til afregning af elever på lange kurser, der har modtaget stipendie  

Tilskud til elevstøtte

Hvis elever i projektets målgruppe undervejs i deres højskoleophold ønsker at modtage undervisning med dansk og matematik, og højskolen ønsker at imødekomme dette, kan eleven, i samarbejde med højskolen, ansøge om tilskud til elevstøtte ifm. undervisningen i dansk og matematik. 

Økonomi 

For elever på lange kurser vil tilskudsprisen være 505 kr. pr. uge. Elevstøtte gives i den periode af højskoleopholdet, hvor undervisningen foregår. 

For elever på 3 ugers korte kurser vil tilskudsprisen være på 7000 kr for 3 uger. 

Afregning af elever

Ved afslutning af et kursus indsendes afregningsskema til FFD, med en opgørelse over højskole, elevens navn, kursusperiode og antal gennemførte uger. Afregningsskemaet skal underskrives af højskolens forstander og indgå i skolens revision. Højskolen indsender afregningsskema senest 2 uger efter kursets afslutning. Ved for sen indsendelse kan tilskud bortfalde. 

Ved afregning af elever benyttes det af FFD udformede afregningsskema.

Download skabelon til afregning af elever, der har modtaget elevstøtte til udgifter i forbindelse med undervisning