Økonomi

Her kan du læse om Mentorordningens tillægstakst og foreningens holdning til forvaltningen af denne.

Tillægstakst med uddannelsesplan

Tillægstaksten til unge uden ungdomsuddannelse med en uddannelsesplan er på Finansloven 2024 fastsat til 1.174 kr. pr. uge. Støtten er betinget af, at eleven har fået udarbejdet en uddannelsesplan hos den kommunale ungeindsats. Den nye takst tilfalder den enkelte skole, som eleven skal gå på og skal dække skolens øgede udgifter til mentorordning og vil efter en konkret, individuel vurdering foretaget af den enkelte skole også kunne anvendes til at nedsætte elevens egenbetaling.

Tillægstakst uden uddannelsesplan

Tillægstakst til unge uden uddannelsesplan er på Finansloven 2024 fastsat til 444 kr. om ugen. Begge takster afregnes som sædvanligt. 

Læs Slots & Kulturstyrelsens Vejledning om elevbetaling  

Læs Undervisningsministeriets orientering om omlægningen af tillægstakster (pdf).

FFD's holdning til forvaltning af tillægstaksten

Det er Folkehøjskolernes Forening i Danmarks holdning, at man i videst muligt omfang skal forsøge at få enten den unge selv, dennes forældre eller kommunerne til at betale den af ministeriet fastsatte mindstebetaling i 2021 på 1020 kr. pr. uge, sådan at mentortaksten kan bruges til at sikre en god kvalitet i mentorskabet.

Under hensyntagen til, at forsøgsordningen 2007-08 primært understøttede en nedsættelse af elevens egenbetaling, kan der dog være belæg for - efter en konkret, individuel vurdering - at give en sådan ned til halvdelen af mindstebetalingen.

Det er samtidig FFD's holdning, at man kun i helt særlige tilfælde bør gå under halvdelen af mindstebetalingen, selvom der er givet dispensation for denne regel. 

Kommunalt tilskud

Kommunen har mulighed for at yde tilskud til den unges højskoleophold. Kommunal støtte kan omfatte helt eller delvis tilskud til egenbetalingen. Læs tekst om kommunalt tilskud til højskoleophold. Kontakt den unges hjemkommune herom.