Betalingslov

Betalingsloven betyder, at kommunerne skal betale for tilskud, som højskolen ville have fået fra staten.
Der er dog undtagelser, for blandt andet flygtninge under integrationsprogrammet og modtagere af kontanthjælp, integrationsydelse og uddannelseshjælp, der på egen hånd opsøger et højskoleophold.

Vejledning for kommuner 

Betalingsloven har hjemmel i Bekendtgørelse af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om aktiv beskæftigelsesindsats m.m.og til Bekendtgørelsen om betaling. Der kan læses mere om betalingsloven på Undervisningsministeriets hjemmeside

Følgende er omfattet af betalingsloven

Betalingsloven betyder, at kommunerne skal betale for:

  • Personer, som modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. § 6, nr. 1 i LAB-loven (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)
  • Jobparate personer, som er fyldt 30 år, og jobparate personer under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse, som modtager kontanthjælp eller overgangsydelse efter lov om aktiv socialpolitik, og som ikke er omfattet af introduktionsprogrammet efter integrationsloven, jf. § 6, nr. 2 i LAB-loven
  • Aktivitetsparate personer, som er fyldt 30 år, og aktivitetsparate personer under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse, som modtager kontanthjælp eller overgangsydelse efter lov om aktiv socialpolitik, og som ikke er omfattet af introduktionsprogrammet efter integrationsloven, jf. § 6, nr. 3 i LAB-loven.
  • Uddannelsesparate personer under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse, som modtager uddannelseshjælp eller overgangsydelse efter lov om aktiv socialpolitik, og som ikke er omfattet af introduktionsprogrammet efter integrationsloven, jf. § 6, nr. 4 i LAB-loven
  • Aktivitetsparate personer under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse, som modtager uddannelseshjælp eller overgangsydelse efter lov om aktiv socialpolitik, og som ikke er omfattet af introduktionsprogrammet efter integrationsloven, jf. § 6, nr. 5 i LAB-loven
  • Personer, der modtager sygedagpenge efter lov om sygedagpenge, jf. § 6, nr. 6 i LAB-loven. 
  • Personer i jobafklaringsforløb efter kapitel 18, jf. § 6, nr. 7 i LAB-loven. 
  • Personer i ressourceforløb efter kapitel 19, jf. § 6, nr. 8 i LAB-loven
  • Personer, der er visiteret til fleksjob eller er visiteret til tilbud om støtte i form af tilskud til selvstændig virksomhed på grund af en varigt og væsentligt nedsat arbejdsevne efter kapitel 20, bortset fra fleksjobvisiterede omfattet af nr. 10, jf. § 6, nr. 9 i LAB-loven.
  • Personer i revalideringsforløb efter kapitel 21 bortset fra personer i forrevalidering omfattet af nr. 6, jf. § 6, nr. 10 i LAB-loven. 

Betalingsloven betyder dermed, at kommunerne skal betale for tilskud, som højskolen ville have fået fra staten, hvis personen ikke havde været omfattet af betalingsloven.

FFD's brev til højskolerne om vejledning om betalingslov mv.
 

Hvad er betalingsloven?

Betalingsloven betyder, at kommunerne skal betale for tilskud, som højskolen ville have fået fra staten, hvis personen ikke havde været omfattet af betalingsloven. Betalingsloven omfatter langt de fleste ordninger for elever på offentlig forsørgelse. 

Særligt for modtagere af uddannelseshjælp, kontanthjælp og integrationsydelse der på egen hånd deltager i et højskoleophold

Modtagere af integrationsydelse, uddannelseshjælp og kontanthjælp må gerne deltage i kurser på folkehøjskoler uden kommunens godkendelse, så længe de fortsat kan stå til rådighed for arbejdsmarkedet.
Kommunen skal ikke betale for højskoleopholdet, hvis modtagere af kontanthjælp, integrationsydelse og uddannelseshjælp på egen hånd deltager i uddannelsen, når det hverken er afgivet som tilbud eller godkendt af kommunen, forudsat at modtageren fortsat står til rådighed for arbejdsmarkedet. Højskolen vil i sådanne tilfælde kunne få tilskud, hvor dette følger af de almindelige regler i tilskudslovgivningen.

Der er selvfølgelig en bekymring i ministerierne, om denne besvarelse vil betyde, at man i kommunerne vil forstå denne afgørelse som en mulighed for at undgå betaling, og at der dermed vil komme et stort pres på vores taxameter med efterfølgende risiko for, at der gribes ind. Vi skal derfor opfordre til, at man er opmærksom på, at de unge, der er omfattet af denne ændrede afgørelse, på egen hånd opsøger jer.

Læs Beskæftigelsesudvalgets brev om ret til at deltage i højskoleophold