Mangfoldighedspuljen

Puljen kan søges af én eller flere højskoler, eller sammen med organisationer, konsulenter o.a. 

Den årlige ordinære ansøgningsfrist er 1. september

Puljen for mangfoldighed understøtter initiativer på højskolerne, der forventes at medvirke til, at skolerne får en mere mangfoldig elevgruppe, end det er tilfældet i dag.

Mangfoldighed forstås bredt og kan omfatte elevgrupper som fx unge med minoritetsetnisk baggrund, flygtninge med opholdsstatus, unge, der er frafaldet uddannelse og andre, som kan medvirke til, at elevprofilen på den enkelte skole får en mere sammensat og befolkningsrepræsentativ karakter.

Hvad kan man søge til?

Den enkelte højskole kan som udgangspunkt søge op til 100.000 kr. årligt. Der kan i særlige tilfælde ydes tilskud, der overstiger 100.000 kr., hvis der er tale om større tværgående indsatser, hvor flere skoler deltager eller som fx samarbejder med foreninger, organisationer o.a.

Puljen støtter kun projekter, som har til hensigt at mangfoldiggøre elevgruppen på lange kurser og aktiviteter målrettet denne elevgruppe. 

Der kan fx søges midler til:

 • Opsøgende arbejde
 • Frikøb af lærertimer
 • Udgifter til møder og konferencer
 • Hjemmesideredigering
 • Evalueringer
 • Introduktionsaktiviteter 
 • Nedsættelse af egenbetaling mv. (Der kan max ansøges om et tilskud til nedsættelse på 16.400 kr. pr. elev)

Mangfoldighedspuljen kan ikke ansøges til nedsat elevbetaling til internationale elever.

Alle ansøgere opfordres til at kontakte bevillingskonsulent Mie Tast på mta@ffd.dk eller 2525 6444 inden ansøgning. 

Mangfoldighed på højskolerne

Vi har samlet en stor viden om højskolerne og mangfoldighed, som vi anbefaler, du læser, før du søger mangfoldighedspuljen.

Her kan du læse om erfaringer fra tidligere projekter:

 • 95 projekter

  fordelt på 41 forskellige højskoler har fået en bevilling fra mangfoldighedspuljen (mange højskoler forsætter samme projekt i flere faser).

 • 14,5 mio. kr.

  er der i alt blevet uddelt fra 2019-2022. Der har i alt været 112 ansøgninger til Mangfoldighedspuljen, hvoraf 95 har fået tilsagn.

 • 152.202 kr.

  er der i gennemsnit blevet uddelt pr. projekt. Beløbene spænder mellem 21.000 kr. og 1.050.000 kr. (hvor syv højskoler ansøgte sammen).

 • Minoritetsetniske unge & unge uden ungdomsuddannelse

  er de målgrupper, som flest projekter har som primær målgruppe. Det er nærmere bestemt hhv. 27 og 22 ud af 95 projekter.

 • 10 andre målgrupper
  • HHX, HTX og EUX-elever
  • Pittstoppere/frafaldstruede unge
  • Unge fra socialt boligområde
  • Unge med flygtningebaggrund
  • Hjemvendte soldater
  • Unge fra Grønland, Færøerne og Sydslesvig
  • Unge med funktionsnedsættelser
  • Ensomme unge
  • Personer med tilknytning til arbejdsmarkedet
  • Socialt udsatte
 • 85 %

  indgik samarbejde med eksterne samarbejdspartnere i deres projekt. Det er oftest UU-vejledere, uddannelsesinstitutioner og NGO’er.

 • 69 %

  anvender midler til at nedsætte egenbetaling for eleverne i målgruppen i projekterne.

 • 83 %

  benytter midler til frikøb af egne lærere for at gennemføre projektet, oftest til projektledelse

Krav til ansøgningen

 • Ansøgningsskema skal benyttes, og alle punkter i ansøgningsskemaet skal udfyldes. (bemærk, ansøgningsskemaet kan ikke gemmes, så benyt støtteskema, udfyld i word og kopier ind i skemaet.) Ansøgningsskemaet finder du i bunden af siden.
 • En ansøgning skal indeholde en beskrivelse af det ansøgte, herunder formål, tidsplan samt et specificeret budget for udgifter og indtægter med oplysninger om eventuel finansiering fra anden side, inkl. egenfinansiering.
 • Der skal være en klar sammenhæng mellem budgettet og niveauet af aktiviteter i ansøgningen.
 • Ansøgningen kan suppleres med andet relevant materiale i begrænset omfang, såsom samarbejdsaftaler med organisationer eller lignende.

Forventninger til projekterne

Ved bedømmelsen af projekterne vil der blive lagt vægt på:

 • At projektet vil mangfoldiggøre elevsammensætningen på den enkelte højskole.
 • At målgruppen for projektet generelt er underrepræsenteret på højskolerne.
 • At projektet er inspirationskilde til andre interesserede gennem formidlingen af projektet.

Bevillingsudvalget

Vurderingen af ansøgningerne foretages af et bevillingsudvalg nedsat af FFD. Gruppen har den endelige afgørelse vedrørende udbetaling af midler til projekter. Gruppen består af et medlem af FFD's bestyrelse samt to uvildige medlemmer udpeget af FFD's bestyrelse. Foreningens konsulent er sekretær for gruppen.

Retningslinjer for Mangfoldighedspuljen

I retningslinjerne anvendes begrebet ”integrationsindsatser” men det tydeliggøres, at dette forstås bredt hvorfor begrebet ”mangfoldighed” også anvendes, hvilket fremgår af retningslinerne.

Se Retningslinjer for Mangfoldighedspuljen eller tag kontakt til FFD.

 

 

Mie Tast
Specialkonsulent
Rådgivning

Mangfoldighedspuljen, Højskolestipendiet, kurser og pædagogisk udvikling.