Mangfoldighedspuljen

Næste ansøgningsfrist er 1. maj 2022, hvor der uddeles restmidler fra puljen. Herefter er der deadline 1. september 2022.

Siden 2019 har højskolerne kunne ansøge mangfoldighedspuljen. Puljen kan søges af én højskole eller af flere højskoler i forening eller sammen med organisationer, konsulenter o.a. Kontakt bevillingskonsulenten inden ansøgning.

Puljens formål

Puljen for mangfoldighed understøtter aktiviteter på højskolerne, der forventes at medvirke til, at skolerne får en mere mangfoldig elevgruppe, end det er tilfældet i dag.

Mangfoldighed forstås bredt og kan omfatte elevgrupper som fx. unge med anden etnisk baggrund; flygtninge med opholdsstatus; unge, der er frafaldet uddannelse; og andre, som kan medvirke til, at elevprofilen på den enkelte skoles lange kurser får en mere sammensat og befolkningsrepræsentativ karakter.

Hvilke aktiviteter, kan man søge til?

Den enkelte højskole kan som udgangspunkt søge op til 100.000 kr. årligt til finansiering af aktiviteter. Der kan i særlige tilfælde ydes tilskud, der overstiger 100.000 kr., hvis der er tale om større tværgående indsatser, hvor fx flere skoler deltager eller hvor der er samarbejder fx. med foreninger.

Der kan kun søges til formål, der er rettet mod elever, der tilmelder sig lange kurser og aktiviteter målrettet denne elevgruppe.

Der vil kunne søges midler til aktiviteter, der fx indebærer:

 • Opsøgende arbejde
 • Aflønning af lærere
 • Udgifter til møder og konferencer
 • Udarbejdelse af udbudsmaterialer
 • Hjemmesideredigering
 • Evalueringer
 • Introduktionsaktiviteter 
 • Nedsættelse af egenbetaling mv. (Der kan kun ydes støtte til nedsættelse af den enkelte elevs egenbetaling på op til halvdelen af den på finansloven fastsatte mindstebetaling.)

Mangfoldighedspuljen kan ikke ansøges til nedsat elevbetaling til internationale elever.

Kortlægning af mangfoldighedspuljen

FFD har løbende gennemført en kortlægning af alle de projekter, der har fået bevilget penge fra mangfoldighedspuljen og er senest opdateret i januar 2021. Kortlægningen viser, at 59 projekter har modtaget penge mens 65 har ansøgt.

Vi har samlet en stor viden om højskolerne og mangfoldighed, som vi anbefaler, du læser, før du søger mangfoldighedspuljen.

Se flere resultater fra kortlægningen:

 • 59 projekter

  fordelt på 41 forskellige højskoler har fået en bevilling fra mangfoldighedspuljen (mange højskoler forsætter samme projekt i flere faser).

 • 7,8 mio. kr.

  er der i alt blevet uddelt fra 2019-2020. Der har i alt været 65 ansøgninger til Mangfoldighedspuljen, hvoraf 59 har fået tilsagn.

 • 134.500 kr.

  er der i gennemsnit blevet uddelt pr. projekt. Beløbene spænder mellem 21.000 kr. og 700.000 kr. (hvor syv højskoler ansøgte sammen).

 • Minoritetsetniske unge & unge uden ungdomsuddannelse

  er de målgrupper, som flest projekter har som primær målgruppe. Det er nærmere bestemt hhv. 18 og 17 ud af 59 projekter.

 • 10 andre målgrupper
  • HHX, HTX og EUX-elever
  • Pittstoppere/frafaldstruede unge
  • Unge fra socialt boligområde
  • Unge med flygtningebaggrund
  • Hjemvendte soldater
  • Unge fra Grønland, Færøerne og Sydslesvig
  • Unge med funktionsnedsættelser
  • Ensomme unge
  • Personer med tilknytning til arbejdsmarkedet
  • Socialt udsatte
 • 98 %

  indgik samarbejde med eksterne samarbejdspartnere i deres projekt. Det er oftest UU-vejledere, uddannelsesinstitutioner og NGO’er.

 • 80 %

  anvender midler til at nedsætte egenbetaling for eleverne i målgruppen i projekterne.

 • 88 %

  benytter midler til frikøb af egne lærere for at gennemføre projektet, oftest til projektledelse

Krav til ansøgningen

 • Ansøgningsskema skal benyttes og alle punkter i ansøgningsskemaet skal udfyldes. (bemærk ansøgningsskemaet kan ikke gemmes, så benyt støtteskema, udfyld i word og kopier ind i skemaet.) Ansøgningsskemaet finder du i bunden af siden.
 • En ansøgning skal indeholde en beskrivelse af det ansøgte, herunder formål, tidsplan samt et specificeret budget for udgifter og indtægter med oplysninger om eventuel finansiering fra anden side, inkl. egenfinansiering.
 • Der skal være en klar sammenhæng mellem budgettet og aktivitetsniveauet i ansøgningen.
 • Ansøgningen kan i særlige tilfælde suppleres med andet relevant materiale i begrænset omfang, såsom samarbejdsaftaler med organisationer eller lignende.

Kontakt gerne FFDs bevillingskonsulent inden ansøgning.

Forventninger til projekterne

Ved bedømmelsen af projekterne vil der blive lagt vægt på:

 • At projektet vil mangfoldiggøre elevsammensætningen på den enkelte højskole.
 • At målgruppen/målgrupperne for projektet generelt er underrepræsenterede på højskolerne.
 • At projektet er inspirationskilde til andre interesserede gennem formidlingen og efterarbejdet af projektet.

Bevillingsgruppen

Vurderingen af ansøgningerne foretages af en bevillingsgruppe nedsat af FFD. Gruppen har den endelige afgørelse vedrørende udbetaling af midler til projekter. Gruppen består af et medlem af FFD's bestyrelse samt to uvildige medlemmer udpeget af FFD's bestyrelse. Foreningens udviklingskonsulent er sekretær for gruppen.

Retningslinjer for mangfoldighedspuljen

I retningslinjerne anvendes begrebet ”integrationsindsatser” men det tydeliggøres, at dette forstås bredt hvorfor begrebet ”mangfoldighed” også anvendes, hvilket fremgår af retningslinerne.

Se retningslinjer for puljen og kontakt bevillingskonsulent Helle Skovmose inden ansøgning.

Søren Børsting
Udviklingskonsulent
Udvikling

Folkeoplysningspuljen, skoleudviklingspuljen, orlovsmidler - diverse kurser og efteruddannelse.

Andreas Harbsmeier
Udviklingschef & pressechef
Udvikling

Udvikling. Presse.