Mangfoldighed og nye målgrupper

Mangfoldighed og nye målgrupper er for FFD en bred indsats der omhandler rekrutteringen af nye elevgrupper, vores pædagogiske indsats på skolerne, vores samarbejder og vores kommunikation. Mangfoldighed forstås og praktiseres på mange forskellige måder på højskolerne, hvilket er en stor styrke for foreningen.

Hvad er mangfoldighed?

”Det er først når folk, øh, spørger: ”Nååå, hvor er du fra?”, som det første, altså i stedet for at spørge, hvem jeg er, hvis det giver mening. Så er det dér, hvor jeg føler mig anderledes. Så bliver det lidt akavet. Hvor jeg egentlig gerne vil ses ligesom dem…”

Elev, Mangfoldighedsundersøgelsen 2020

I FFD arbejder vi ud fra Institut for Menneskerettigheders forståelse af begrebet mangfoldighed:

Mangfoldighedsbegrebet omfatter diskriminationsgrundene (køn, hudfarve, etnisk oprindelse, seksuel orientering, national og social oprindelse, alder, tro eller religion, handicap og politisk anskuelse), men også andre forskelle såsom uddannelse, erhvervserfaring og i bred forstand kompetencer og viden.

Institut for Menneskerettigheder

Institut for Menneskerettigheder har udviklet 5 principper, som vores tilgang til arbejdet med mangfoldighed bygger på:

 • Gør mangfoldighed til en ressource
 • Sikre lige muligheder og forhindre diskrimination
 • Inkluder alle minoritetsgrupper i en mangfoldighedsstrategi
 • Ret indsatsen mod alle faser af ansættelsesforholdet
 • Inddrag medarbejdere og målgrupper i processen

Mangfoldighedspuljen

I 2019 blev Mangfoldighedspuljen oprettet for at understøtte højskolernes arbejde for, at udvikle elevsammensætningen mod større mangfoldighed og befolkningsrepræsentativitet. Mangfoldighed forstås bredt og omfatter blandt andet elever med etnisk minoritetsbaggrund, unge uden ungdomsuddannelse, voksne i job og elever med funktionsnedsættelser.

Læs mere om Mangfoldighedspuljen og hvordan du søger

Undersøgelse og kortlægning af mangfoldighed på højskolerne

Højskolernes arbejde med mangfoldighed nytter! En undersøgelse af mangfoldighedspuljen viser, at et højskoleophold bidrager positivt til minoritetselevers trivsel. Samtidig peger rapporten også på udfordringer i højskolernes mangfoldighedsprojekter og anbefaler bl.a., at skolerne arbejder mere for at sikre, at eleverne føler sig inkluderet.

FFD har løbende gennemført en kortlægning af alle de projekter, der har fået bevilget penge fra mangfoldighedspuljen og er senest opdateret i januar 2021. Kortlægningen viser, at 59 projekter har modtaget penge mens 65 har ansøgt.

Se resultaterne og få mere viden om mangfoldighed på højskolerne

Hvorfor mangfoldighed?

Indsatsen knytter sig især til følgende mål i FFDs strategi 2018-2022:

 • Åben mulighed. Folkehøjskolen er en mulighed for alle unge, der står foran centrale valg i forhold til både personlig udvikling og valg af karrierevej.
 • Afspejler befolkningen. Folkehøjskolens elevgruppe afspejler i større grad befolkningssammensætningen.
 • Nye ungegrupper. Foreningen har taget initiativ til, at der er netværk mellem skolerne, der arbejder med udvikling af nye fagtilbud og profiler med henblik på at tiltrække nye grupper.
 • Håndværk og skabertrang. Skoleformen henvender sig i større grad til unge med skabertrang og teknisk/håndværksmæssige interesser.
 • Anden etnisk baggrund. Unge med anden etnisk baggrund end dansk ser i højere grad folkehøjskolen som en mulighed.

Hvordan mangfoldighed?

Indsatsen knytter sig især til følgende mål:

 • Der igangsættes et udviklingsarbejde i forhold til at afdække viden og erfaringer med nye målgrupper, herunder et solidt netværk mellem skoler som ønsker at udvide elevgrundlaget og øge mangfoldigheden.

 • Der udvikles konkrete samarbejder med relevante foreninger og institutioner mv. for at udvikle viden om og dialog med unge anden baggrund etnisk baggrund end dansk.

Med indsatsen for mangfoldighed og nye målgrupper ønsker vi at undersøge og dele viden om højskolernes nuværende elevsammensætning, lærersammensætning og eksisterende tiltag for at øge mangfoldigheden på højskolen.

Derudover ønsker vi med projektet at arbejde for at øge mangfoldigheden på højskolerne ved hjælp af et implementerende skolenetværk, samarbejder med relevante aktører, højskolepædagogiske aktiviteter, udvikling af kommunikations- og markedsføringstiltag samt aktiviteter, der skal understøtte højskolen som mangfoldig arbejdsplads.

Få mere viden om hvordan der bliver arbejdet med mangfoldighed på højskolerne

Vær med

Centralt i indsatsen for mangfoldighed er mangfoldighedsnetværket. Netværk vil bestå af ansatte på højskoler, som interesserer sig for mangfoldighed og ønsker at styrke deres indsats i forhold til at arbejde med nye målgrupper. Netværkets primære funktion er erfaringsudveksling, pædagogisk udvikling og sparring med sekretariatet i forhold til nye tiltag.

Vi er et nyt netværk der åbent inviterer alle ind, uanset forudsætninger og erfaringer. Kontakt FFD's rådgivningsafdeling på raadgivning@ffd.dk

Projektet er delt i 5 indsatser

 • Viden og erfaringsindsamling, herunder analyse af statistik om elever, ansatte og nøglepersoner
 • Et netværk af interesserede skoler dannes. Netværkets primære funktion er erfaringsudveksling og inspiration.
 • Samarbejder med organisationer, virksomheder og uddannelsesinstitutioner
 • Mangfoldighed som højskolepædagogisk tema, bl.a udviklingen og formidlingen af relevante pædagogiske overvejelser og metoder
 • Kommunikation og markedsføring.

Endeligt arbejder vi med mangfoldighed på højskolen som arbejdsplads, som et opmærksomhedspunkt.

Tilbagevendende aktiviteter

FFD arrangerer og deltager ved flere typer aktiviteter under temaet Mangfoldighed

 • CPH Pride
 • Højskolernes AmbassadørTopmøde
 • Folkemødet på Bornholm
 • Højskolernes Lærerkonference
 • Lærermødet
 • Højskole Pædagogisk Uddannelse

Tjek FFD's kursuskalender for at se og tilmelde dig aktuelle arrangementer