Seksuel dannelse

På højskolen er samværet og fællesskabet essentielt. Derfor er spørgsmålet om, hvordan vi bedst lever sammen, med respekt for hinandens grænser og forskelligheder vigtigt. Og dermed også – men ikke alene – hvordan vi forebygger seksuelle krænkelser.

Højskolen er et hjem, en skole og en arbejdsplads, hvor elever og ansatte indgår i faglige og sociale relationer med hinanden. Relationerne er ofte kendetegnet af åbenhed og nysgerrighed, og mange ser højskoleopholdet som en mulighed for at lære sig selv og andre at kende.

Højskolen har derfor et særligt potentiale for også at bidrage til elevernes seksuelle dannelse på en måde, der både giver viden og erfaringer til den enkelte og til fællesskabet i spørgsmål om fx grænsedragning og samtykke.

Til dette potentiale hører pædagogiske overvejelser. Hvordan skaber vi et trygt og udviklende rum for alle? Hvordan klæder vi hinanden på til at agere sammen? Hvor er vi enige om, at grænserne er? Og hvad gør vi, hvis grænser overtrædes? Det er et område, der rent pædagogisk set er fyldt med dilemmaer og stærke holdninger.

Med denne indsats ønsker FFD at sætte fokus på seksuel dannelse, dels ved at skabe en ramme for samtaler højskolerne imellem, men først og fremmest på den enkelte højskole, dels ved at yde den bedst mulige vejledning og juridisk rådgivning i spørgsmål relateret hertil. Har du brug for sparring eller rådgivning kan du kontakte FFD's rådgivningsteam på raadgivning@ffd.dk.

Forebyggelse og håndtering af krænkelser

Seksuelle krænkelser kan have en juridisk, arbejdsretlig og pædagogik dimension.  Den juridiske drejer sig om, hvad der ifølge loven er ulovligt. Det arbejdsretlige handler om, hvilke rammer institutionen stiller op, formuleret i f.eks. en samværspolitik og/eller personalehåndbog. Det pædagogiske handler om, hvordan den enkelte skole med udgangspunkt i sit værdigrundlag skaber rammen for den enkeltes og fællesskabets seksuelle dannelse. FFD vejleder i forhold til alle tre dimensioner og en højskole kan søge sparring og rådgivning ift. en forebyggende indsats, i håndteringen af en krænkelse og i tiden efter en krænkelse. Har du brug for sparring eller rådgivning kan du kontakte FFD's rådgivningsteam på raadgivning@ffd.dk.

Forebyggelse og beredskab

Guide: Udvikling af samværspolitik

Guide: Håndtering af henvendelser om krænkelser

I efteråret 2023 afholdes en temadag om genopretning i tiden efter en krænkelse.  

Samværspolitik

De enkelte højskolers værdigrundlag og pædagogiske praksis vil ofte danne udgangspunkt for skolens mere eller mindre formaliserede og nedskrevne samværspolitik. Flere skoler ønsker at udvikle eller videreudvikle en samværspolitik, der rammesætter skolens ønsker for fællesskabet, bl.a. for at tydeliggøre højskolens regler, retningslinjer for samvær og håndtering af overtrædelse af disse. En samværspolitik vil være forskellig fra skole til skole, ligesom udvikling, implementering og håndhævelse vil være skolebestemt.

En samværspolitik kan være rettet mod elev-elev relationer og elev-ansat relationer. Ofte vil regler og retningslinjer for ansat-elev relation og ansat-ansat relationer også kunne beskrives i medarbejderhåndbog eller personalepolitik.

Til baggrund kan læses FFDs notat om krænkelser og samvær på folkehøjskoler set fra et juridisk perspektiv.

Her får du Skabelon_personalehåndbog 2019.docx, hvor retningslinjerne kan beskrives.

Case: Seksuel Dannelse

For mig handler den seksuelle dannelse helt kort om at tilegne sig viden, sprog og handlemåder inden for temaerne køn, krop og seksualitet til gavn for en selv og andre. Eleverne skulle gerne træde ud i verden med en bevidsthed om det dobbelte ansvar i de seksuelle relationer; ansvaret for egen lyst og egne grænser samt ansvaret for andres lyst og andres grænser." 

Mette Øyås Madsen til Højskolebladet, lærer i faget ”Køn, krop og seksualitet” og projektleder på projektet ’Seksuel dannelse i og af højskolebevægelsen’

Med projektet ’Seksuel dannelse i og af højskolebevægelsen’ ønskede Brandbjerg Højskole, med støtte fra Skoleudviklingspuljen, vise at højskolen kan løfte seksualundervisning med et dannelsesfokus i en tid, hvor det seksuelle fylder som aldrig før, hvor seksualundervisningen opleves mangelfuld af den danske befolkning, og hvor fagfolk kalder på handling hos politikerne. 

Projektet mundede ud i udgivelsen: "Seksuel dannelse - inspiration fra en højskolepraktiker"

Køb bogen i Højskolernes webshop

Book et oplæg

Hvis du ønsker at et oplæg om temaet, eller at blive del af netværket ’Seksuel dannelse’ for højskolelærere, kan du kontakte Mette Øyås Madsen på moe@brandbjerg.dk

Artikler om seksuel dannelse

Vis flere