Højskolernes omdømme

Højskolerne har fået målt deres omdømme i den danske befolkning, sammenlignet med en række andre offentlige og private institutioner.

Højskolernes omdømme i 2022

Foreliggende undersøgelse har til formål at måle de danske folkehøjskolers omdømme. Omdrejningspunktet er folkehøjskolerne som fænomen ikke at forveksle med Folkehøjskolernes Forening.
Omdømme udtrykker den forestilling, som omverdenen har om noget i dette tilfælde omverdenens forestillinger om de danske folkehøjskoler. Fordi der er tale om omverdenens forestilling, er omdømmet ikke nødvendigvis blot lig folkehøjskolernes ydelser eller
tilbud. Omdømmet knytter sig også til de grundlæggende værdier, som omverdenen herunder kursister, samarbejdspartnere mfl. forbinder med højskolerne.

Se hele rapporten med ranglister, grafikker og konklusioner her (pdf)

Udvalgte resultater

Her er et kort rids af vigtige resultater fra undersøgelsen. Første procentpoint er danskere, som har været på højskole. Andet procentpoint er alle danskere samlet set.

  1. 93% (78%) har et overordnet positivt indtryk af højskolerne.
  2. 92% (80%) mener, at højskolerne er en vigtig del af den danske kulturarv.
  3. 90% (76%) mener, at højskolerne har en positiv betydning for samfundet.
  4. 86% (74%) mener, at højskolerne styrker den enkelte elev.
  5. 85% (67%) mener, at højskolerne er troværdige. 
  6. 84% (74%) mener, at højskolerne bidrager til fællesskabsfølelsen i Danmark.
  7. 80% (67%) mener, at højskolerne styrker elevernes engagement i samfundsudviklingen.
  8. 78% (62%) mener, at højskolerne er vigtige for demokratiet. 
  9. 75% (62%) mener, at højskolerne vægter diversitet og mangfoldighed højt.

I det følgende præsenteres flere udvalgte hovedresultater fra undersøgelsen. 

Højskolerne har et godt omdømme

Uanset om der spørges til tillid, respekt, samfundsmæssig ansvarlighed eller højskolernes betydning for samfundet er danskerne overvejende positivt stemt overfor højskolerne. På samtlige parametre scorer højskolerne over middel. Isoleres resultatet til personer, som har været på højskole, så er omdømmet helt i top.

Hvor mange kender de danske folkehøjskoler?

Kendskabet til højskolerne kan styrkes

Næsten 6 ud af 10 danskere (58 %) kender slet ikke højskolerne eller kun af navn. Kendskabsgraden er forholdsvis ens på tværs af køn, alder og regioner. Andelen som kender højskolerne godt er lavest i region Sjælland og region Nordjylland, blandt de 35 64 årige og blandt mænd. 

Hvad forbinder du umiddelbart med de danske højskoler?

Højskolerne forbindes især med social berigelse

Knap 4 ud af 10 danskere (38 %) forbinder højskolerne med en form for social berigelse i form af socialt samvær, fællesskab, mulighed for nye venner, interessefællesskab mm. Andelen som forbinder højskolerne med social berigelse, er markant højere end andelen som forbinder højskolerne med andre ting, f.eks. uddannelse og faglighed (22 %) eller dansk kultur og folkelighed (18 %). 1 ud af 4 (74 %) er enige i, at højskolerne bidrager til fællesskabsfølelsen i Danmark.

 

Hvilke udsagn stemmer bedst overens med din opfattelse af et højskoleophold?

Højskolerne bidrager især til personlig udvikling og engagement

1 ud af 4 (26 %) danskere mener, at et højskoleophold styrker unge menneskers personlige og faglige udvikling mere end erhvervsarbejde, frivilligt arbejde og udenlandsophold. Mere end 4 ud af 6 (63 %) danskerne vurderer, at et højskoleophold især er personligt udviklende for deltagerne. Samtidig er 3 ud af 4 (74 %) danskere enige i, at højskolerne styrker den enkelte elev, og mere end 4 ud af 6 (67 %) danskere er enige i, at højskolerne styrker elevernes engagement i samfundsudviklingen.

Det vigtigste højskolerne fremadrettet skal arbejde med

Højskolerne skal i højere grad have fokus på at hjælpe unge end på at være en politisk aktør

1 ud af 3 danskere (35 %) mener, at højskolerne i fremtiden især skal arbejde med at inspirere unge til demokratisk deltagelse og med at styrke trivsel blandt unge (29 %). 1 ud af 4 (24 %) mener, at højskolerne især skal fokusere på at afklare og forberede unge på videre uddannelse. Omvendt mener mindre end 1 ud af 10, at højskolerne skal fokusere på at deltage i den offentlige debat (9 %) eller på at være en kritisk stemme i forhold til det politiske system (8 %).

Synes du, staten skal tildele højskolerne tilskud til korte kurser?

Synes du, staten skal tildele højskolerne tilskud til lange ophold?

Højskolerne leverer 

Mennesker som selv har været på højskole, er mere positivt stemt overfor højskolerne end mennesker, der ikke har været på højskole. 78% af de danskere, som selv har været på højskole, vurderer højskolerne meget positivt (mod f.eks. 49 % af alle kvinder og 36 % af alle mænd). 

Andelen af danskere som mener, at højskolerne fortsat skal modtage statsstøtte er ligeledes højere for danskere som har været på højskole end for danskere som ikke har. Endelig er andelen af danskere, som gerne vil på højskoleophold større blandt danskere som før har været på højskole end blandt danskere som ikke har været på højskole (72 % mod 42 %).

Højskolernes hviler på et godt - men ikke nødvendigvis klimavenligt - værdigrundlag

3 ud af 4 (80 %) danskere er enige i, at højskolerne hviler på et godt værdigrundlag, og 4 ud af 5 (74 %) er enige i, at højskolerne er en vigtig del af den danske kulturarv. Højskolernes bæredygtige fokus er mindre tydelig for befolkningen. Ca. 1 ud af 3 danskere (32 %) er enge i, at højskolerne har fokus på bæredygtighed og i at højskolerne er miljømæssigt ansvarlige (33 %).