Mangfoldighed blandt højskolernes elever og kursister

Væsentlige fund

Hvordan er unge med etnisk minoritetsbaggrund repræsenteret på landets højskoler, og er højskoleelevers sociale og uddannelsesmæssige baggrund magen til den i befolkningen generelt? En ny analyse sammenligner højskolernes elev- og kursistgrundlag med befolkningssammensætningen.

Hent mangfoldighedsanalysen, Moose-Bjerre, 2021 (PDF)

Hent version i Powerpoint-format

Om analysen

I 2021 har FFD fået foretaget en benchmark-analyse, der sammenligner højskolernes elev - og kursistgrundlag med befolkningssammensætningen generelt. Analysen er den første af sin slags, og den giver et indblik i mangfoldigheden på de danske folkehøjskoler.

Der findes i dag 73 folkehøjskoler i Danmark, og i 2019 modtog de i alt 42.733 kursister på enten korte, lange eller mellemlange kurser.

Analysen er lavet af analyse- og konsulentfirmaet Moos-Bjerre, og den bygger på data fra Danmarks Statistik. Der er brugt data fra en række statistikker tilgængelige i Statistikbanken og foretaget i alt tre særkørsler.


Udvalgte tal og analyser

Kursister på lange højskolekursers senest afsluttede uddannelse sammenlignet med befolkningen

Andelen af unge med gymnasial uddannelse er ikke væsentligt højere end i befolkningen generelt

Fordeling af højskoleelever med gymnasial uddannelse

Flere højskolekursister med en alternativ gymnasial uddannelse

Tallene viser, at der er 7 procentpoint flere blandt højskolekursisterne, som har gennemført en alternativ gymnasial uddannelse, når man sammenligner med de 18-25 årige i befolkningen.

Hvilken uddannelse vælger højskoleelever efter opholdet?

Højskoleelever vælger mange forskellige uddannelser

En stor andel af kursisterne er efter højskoleopholdet begyndt på en uddannelse inden for social- og sundhedsområdet. Herefter følger samfundsvidenskab eller humaniora. 

Kønsfordeling

Der er flere kvinder på højskole end mænd

Kønsfordelingen er blevet en smule mere ‘skæv’ med årene. Se rapporten s. 11. 

Kursister på lange højskolekurser og familiens ækvivalerede disponible indkomst

Højskolekursister kommer ikke fra overklassen

Majoriteten af kursister på både korte og lange højskolekurser tilhører den økonomiske middelklasse. Det gælder samtidig for især kursister på lange højskoleophold, at de ikke kommer fra familier, som tilhører det højeste indkomstsegment i befolkningen.

Elevers baggrund

Højskoleelevers baggrund

Diagrammet viser, hvilken baggrund eleverne på lange kurser kommer med. 

Med "efterkommere og indvandrere" henvises der til elever med minoritetsetnisk baggrund.

Danmarks Statistisk vurderer, at kategorien "uoplyste" overvejende dækker over internationale personer uden dansk cpr.nr. Der kan dog også være en del personer med skjult cpr-nr, så skønsmæssigt vurderer FFD, at der er ca. 15 % internationale elever på de danske højskoler. 

Underrepræsentation af unge med anden etnisk herkomst

Underrepræsentation af unge med minoritetsetnisk baggrund

Tallene viser en underrepræsentation af unge med minoritetsetnisk baggrund på både korte og lange højskolekurser sammenlignet med befolkningens sammensætning.