Erasmus+

Højskoler kan få tilskud til rejse, kost og logi i forbindelse med faglige udviklingsaktiviteter i Europa. Det gælder for højskolepersonale såvel som elever.

Søg tilskud til rejseaktiviteter i Europa

Ønsker jeres højskole at indgå i kompetenceudviklende aktiviteter i et andet europæisk land? Har du som lærer f.eks. fundet et kursus, der vil styrke din faglighed, eller en institution som du vil følge hverdagen og pædagogikken på? Måske har I på højskolen en god idé til en studietur, der kan arrangeres i fællesskab med en partnerorganisation i Europa? Så kan I nu søge tilskud.

FFD er nemlig blevet akkrediteret som et mobilitetskonsortium. Det betyder, at jeres højskole kan søge om tilskud til rejse, kost og logi i forbindelse med mange forskellige typer af aktiviteter i Europa.

Her på siden, kan I læse mere om hvordan I søger tilskud.

Internationaliseringsstrategi

Ved at kunne tilbyde Erasmus+ tilskud, ønsker FFD at støtte højskoler med at: 

 • hente ny læring og praksis fra udlandet til Danmark.
 • bidrage med erfaring og viden fra Danmark i udlandet.
 • styrke de danske højskolers internationale netværk.
 • styrke den globale højskolebevægelse.
 • realisere studieture, der knytter bånd på tværs af Europa.

Søg nu - midlerne er klar til at blive brugt

FFD har i 2022 fået bevilget omfattende midler, der allerede kan bruges fra i år og frem. Så går du med tanker om at rejse ud og lære nyt, så kontakt os allerede nu.

Vi vil fra 2024 have en årlig deadline den 15. januar for at søge tilskud til mobilitetsaktiviteter, der ønskes afholdt fra 1. februar 2024 og 12 måneder frem.

Hvem retter tilskudsordningen sig mod?

Formålet med tilskudsordningen er at højne kvaliteten af den formelle, uformelle og ikke-formelle voksenuddannelse og styrke internationaliseringen af voksenuddannelsessektoren.

Ønsket er derfor at kunne tilbyde højskolepersonale, mulighed for at tage til udlandet og indgå i forskellige former for kompetenceudvikling, faglig sparring og erfaringsudveksling.

Desuden ønskes det at støtte studieture, der fremmer udviklingen af Erasmus+ nøglekompetencer, og som arrangeres i samarbejde med en organisation fra et EU/EØS-land udenfor Rigsfællesskabet. Som højskole og medlem af FFD kan I frit tilslutte jer konsortiet, og søge til aktiviteter herigennem. 

Hvad kan du søge tilskud til?

Der er i alt seks kategorier, der kan søges tilskud for. På nær gruppemobiliteter, er der tale om tilskud til at sende enkelte personer afsted fra højskolen, som tillærer sig ny viden, praksis og netværk, som de så tager med hjem til højskolen, og spreder ud til kollegaerne. I disse tilfælde kan man derfor ikke søge til at større medarbejdergrupper, som rejser afsted samtidig. Antallet vil typisk ligge mellem 1 og 4 personer. 

Tilskuddet gives til kost, logi og rejseudgifter i forbindelse med højskolepersonales deltagelse i en af følgende aktiviteter:

Som dansk højskoleansat kan du undervise på en skole i et andet europæisk land. FFD har kontakt til en lang række højskoler og højskolelignende institutioner i Europa, som vi er i dialog med og gerne hjælper med at formidle kontakt til. Der er fx højskoler i Norge, Sverige, Finland, Island, Polen, Frankrig. Institutionen, der besøges, behøver ikke være Erasmus+ akkrediteret eller have et OID.

Opholdet kan vare 2 – 365 dage, hvor 1 dag skal bestå af minimum 5 timer og organisationen, der besøges, behøver ikke være Erasmus+ akkrediteret eller have et OID. Friweekender og ferier tæller ikke med. Fuldt opholdstilskud de første 14 dage. Fra 15. dag er tilskud 70% af det fulde.

Der er yderligere mulighed for at søge FFD om orlovsmidler, mens den pågældende lærer er på undervisningsophold i udlandet.

Læs mere om orlovsmidlerne her.

Eksempel 1: Kunne fx være en dansk højskolelærer der underviser på en norsk højskole et eller to semestre.

Eksempel 2: Konsulent fra FFD underviser norske højskolefolk i 2 dage på en norsk pædagogisk konference.

Tilskudseksempel:

1 højskolelærer underviser på en norsk højskole i fem måneder (100 dage):
I alt i tilskud:  14.189 Euro (= ca. 105.850 Dkr.)

Opholdstilskud: 13.336 Euro (14 dage á 180 Euro + 86 dage á 126 Euro)
Rejsetilskud: 275 Euro
Forberedende besøg: 575 Euro

En dansk medarbejder følger en udenlandsk kollegas arbejde på sidelinjen. Et ophold hos en institution i et andet land, hvor man har mulighed for at lære ved at følge, observere og bistå fagfolk i deres daglige arbejde i modtageorganisationen, udveksle god praksis, opnå færdigheder og viden og/eller opbygge langvarige partnerskaber.

Opholdet kan vare 2 - 60 dage, hvor 1 dagsprogram skal bestå af minimum 5 timer og institutionen, der besøges, behøver ikke være Erasmus+ akkrediteret eller have et OID. Friweekender og ferier tæller ikke med. Fuldt opholdstilskud de første 14 dage. Fra 15. dag er tilskud 70% af det fulde.

Eksempel: Byhøjskolen i Aarhus besøger kunstskole i Barcelona

Eksempel: Grundtvig efteruddannelse og indblik i spanske voksenunderviseres forhold

Tilskudseksempel:

FFD konsulent som planlægger FFD Lærerkonferencen deltager i norsk højskolekonference
I alt i tilskud:  1.175 Euro = ca. 8.750 kr.

Opholdstilskud: 900 Euro (180 Euro x 5 dage (3 konferencedage + 2 rejsedage))
Rejsetilskud: (674 km): 275 Euro

Aktiviteter, der har til formål at udvikle faglige kompetencer gennem et struktureret læringsprogram med dokumenterede læringsresultater på individuelt plan, som gennemføres af uddannede undervisere eller andre kvalificerede eksperter. Aktiviteterne kan gennemføres som klasseundervisning, workshops, feltundervisning osv. Institutionen, der besøges, behøver ikke være Erasmus+ akkrediteret eller have et OID.

For kurser og uddannelse er de tilskudsberettigede kursusgebyrer begrænset til i alt ti dage pr. deltager. Ansøgerne er ansvarlige for valget af kurser og uddannelse. Følgende kvalitetsstandarder er udformet med henblik på at vejlede ansøgerne, når de skal vælge kursusudbydere.

Se kvalitetsstanderne for Erasmus+ på europa.eu

Varighed: Kurset kan vare 2 - 30 dage, hvor 1 dagsprogram skal bestå af minimum 5 timer. Friweekender og ferier tæller ikke med. Fuldt opholdstilskud de første 14 dage. Fra 15. dag er tilskud 70% af det fulde. 

Tilskud: 80 Euro pr. dag pr. deltager, med maksimalt 800 Euro i kursusgebyr pr. deltager i en aktivitet (max 10 dage).

Eksempel: Landsforeningen for Økosamfund efteruddanner undervisere i Skotland og Italien: Fra økolandsby til læringscenter

Eksempel: HF/VUC Fyn: Europa giver inspiration til nye metoder til inklusion af flygtninge

Eksempel: Permakultur Danmark henter nye landbrugsmetoder fra Frankrig via efteruddannelse og udbygger europæisk netværk

Tilskudseksempel 1:
1 højskolelærer tager 2 dages kursus i Dublin/Irland (plus 2 rejsedage). 
I alt i tilskud : 1.155 Euro (ca. 8.600 Dkr.)

Ophold: 720 Euro (180 Euro x 4 dage i alt (2 kursusdage + 2 rejsedage).

Rejsetilskud til/fra Dublin: 275 Euro

Kursusgebyrtilskud: 160 Euro (2 dage x 80 Euro per dag, per person).

Tilskudseksempel 2:
2 højskolelærere tager 4 ugers kursus (20 dage) i Italien plus 2 rejsedage. 
I alt i tilskud per person:  4.435 euro (ca. 33.085 Dkr. per person)

Ophold i 24 dage i alt: 3.360 Euro (160 Euro per dag i 14 dage, herefter 10 dage med 70%).

Rejsetilskud til/fra Italien: 275 Euro per person

Kursusgebyrtilskud: 800 Euro (80 Euro per dag op til 10 dage per person).

En højskole kan invitere undervisere, lærere, politiske eksperter eller andre kvalificerede fagfolk fra udlandet, som kan hjælpe med at forbedre undervisningen og læringen på højskolen. Indbudte eksperter kan f.eks. tilbyde videreuddannelse af personale, demonstrere nye undervisningsmetoder eller hjælpe med anden ny god praksis.

Indbudte eksperter kan være enhver person fra et andet programland med relevant ekspertise.

Varighed: 2 - 60 dage, hvor der skal være minimum 2 dage med planlagt program, hvor den indbudte ekspert deltager. 1 dag består af ca. 5 timers program.

NB! Aktivitetsstedet for indbudte eksperter og lærere/undervisere under uddannelse er altid den tilskudsmodtagende organisation (herunder konsortiemedlemmer).

Tilskudseksempel:
Polsk forstander deltager på FFD Årsmøde. 
I alt i tilskud: 815 euro (DKK: ca. 6.080 kr.)

Ophold: 180 Euro x 3 dage = 540 Euro

Rejse fra/til Polen: 275 Euro

 

Højskoler kan foretage et forberedende besøg hos en værtspartner, inden den planlagte hovedaktivitet skal finde sted. Forberedende besøg er ikke en selvstændig aktivitet, men hænger specifikt sammen med andre aktiviteter, særligt undervisningsophold, gruppemobiliteter og job shadowing. Der skal derfor være en klar begrundelse for hvert forberedende besøg, som skal medvirke til at forbedre omfanget og kvaliteten af den planlagte aktivitet, herunder fremme af administrative ordninger eller opbygge tillid og fremme forståelsen blandt de involverede parter.

Forberedende besøg må ikke tilrettelægges for at forberede et kursus eller en uddannelsesaktivitet for personale (fx personaletur).

Forberedende besøg kan gennemføres af alle personer, der er direkte involveret i tilrettelæggelsen af projektaktiviteter, som har en arbejdsmæssig forbindelse til sendeorganisationen eller koordinatoren af et mobilitetskonsortium.

Institutionen der besøges behøver ikke være Erasmus+ akkrediteret eller have et OID.

Højskoler kan søge om tilskud til gruppemobiliteter, f.eks. studieture, så længe visse kriterier bliver opfyldt:

 • Studieturen skal arrangeres i fællesskab af sendeorganisationen (jeres højskole) og en modtagerorganisation i et EU- eller EØS-land uden for Rigsfællesskabet.
 • På studieturen skal der tilbydes innovativt læringsindhold som de to organisationer sammen har forberedt. Man kan ikke modtage tilskud hvis jeres højskole har betalt sig til sit besøg, f.eks. ved at studieturen er et kursus I har købt af partnerskolen.
 • Studieturen skal styrke de key competences som EU har defineret, og som generelt er relevante for højskolerne – heriblandt aktivt borgerskab, kulturel bevidsthed og udtryk, samt evnen til at modtage ny læring. Læs folderen, der forklarer de forskellige key competences her.

Der er desuden ekstra midler, der kan søges til elever der har brug for særlig pleje, eller som har ekstra udgifter ved rejse grundet handicap.

Tilskudseksempel:

Studietur til Den Økologiske Højskole i Polen 17-25 september

To lærere og 23 elever tager på ni dages studietur til Den Økologiske Højskole i Polen. I to ud af syv programdage, har de ikke fælles program med deres partnerskole, disse to dage får de ikke tilskud for. De har én rejsedag hver vej (17. og 25.) hvor de kører i bus, som de skal have rejsedagstilskud for. Fordi de rejser til Polen, får de for hver deltager et rejsetilskud på 320 Euro. Opholdstilskud får de for fem programdage plus to rejsedage (i alt 7 dage).

Rejsetilskud: 320 Euro x 25 (elever + lærere) = 8000 Euro (cirka 59.500 DKK)
Opholdstilskud: Polen udløser et tilskud på 140 Euro per lærer og 88 Euro per elev per dag = 16.128 Euro (cirka 120.100 DKK)
Samlet tilskud: 24.128 Euro eller ca. 179.600 DKK

Hvilke lande kan du rejse til?

Alle EU-medlemsstater og tredjelande, der er associeret med programmet, er programlande, og dermed lande du kan rejse til. Det betyder også, at man ikke kan søge tilskud til at besøge destinationer som f.eks. UK og Ukraine.

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Kroatien
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Nordmakedonien
 • Serbien
 • Island
 • Liechtenstein
 • Norge
 • Tyrkiet

Søg tilskud via FFD

Krav til jeres ansøgning

Via dette konsortium, begrænses mængden af papirarbejde og lange ansøgningsprocedurer. Det I skal fokusere på, er, at blive kloge på hvad I vil, hvornår I vil det, og så kontakte os, så vi kan få det formelle på plads. For at søge om tilskud, skal I følgende:

En guide til hvordan I tilslutter jer konsortiet kan hentes her

For at ansøge om midler skal I først blive medlem af FFD’s konsortium, hvilket kræver at jeres højskole har et EU Login og et Organisation Identification nummer (OID).

Først skal I oprette et EU Login (en form for NemID). Det skal I bruge til at registrere højskolen.

Opret et EU Login på europa.eu

Når EU Login er oprettet, skal højskolen oprettes som organisation i EU's Organisation Registration System. Herefter tildeles et Organisation Identification nummer (OID).

Opret din skole i EU's Organisation Registration System på ufm.dk

Det er dette OID-nummer FFD skal bruge, når jeres højskole ansøger om mobilitetsaktiviteter. Mange højskoler er allerede oprettet. Tjek om I allerede har et OID-nummer her

 • Hvilken type aktivitet ønsker I at deltage i?
 • Hvilket land?
 • Hvor mange dage varer den? (medregn rejsedage)
 • Rejser du grønt – med fx tog, bus eller samkørsel? Udløser en højere sats til rejseudgifterne, og forlænger de inkluderede rejsedage.
 • Antal deltagere?

Tilskuddet dækker: Kost, logi og rejseudgifter- og ekstra midler, hvis du rejser grønt.

Kontakt os løbende i 2023, da FFD allerede har midler til rådighed.

Aktiviteter der afholdes fra juni 2024, vil der være en årlig ansøgningsfrist 15. januar til mobilitetsaktiviteter. 

Dette skal udfyldes FØR rejsen og sendes til FFD:

Deltagerkontrakt skal altid udarbejdes mellem højskolen og den person som skal deltage i rejseaktiviteten. Ved gruppemobiliteter skal der laves en deltagerkontrakt til hver enkelt deltager. Det gælder både elever og lærere.

Læringsaftale/learning-agreement beskriver læringsmålene for aktiviteten og udarbejdes ved undervisningsophold, jopfølgeordning/jobshadowing og ved kurser. Ved kurser hvor man kan fremskaffe en fyldestgørende kursusbeskrivelse og et afsluttende formelt diplom/kursusbevis, kan dette erstatte en læringsaftale (skal stadig sendes til FFD). Ved gruppemobiliteter udfyldes ét samlet learning programme, kaldet Group Mobility Learning Programme, for alle de deltagende elever.

Learning-program for invited experts skal kun udfyldes i forbindelse med inviterede eksperter.

Dette udfyldes EFTER rejsen og sendes til FFD:

Learning-agreement complement er et kort afsluttende dokument, hvor den rejsende, højskolen og modtagerorganisationen, skriver under på, at aktiviteten er foregået som planlagt, eller med angivne ændringer. Ved gruppemobiliteter udfyldes én samlet learning complement for alle deltagere.

Online spørgeskema (fra EU) er obligatorisk og udsendes automatisk efterfølgende. Link til spørgsmålene sendes direkte fra Erasmus+ systemet, og har ikke noget med FFD at gøre. EU forbeholder sig retten til at kræve tilskuddet helt eller delvist betalt tilbage, hvis der ikke svares på skemaet.

Alle tilskud udregnes ud fra faste rater – og udbetales til højskolen. Det er op til højskolen og den ansatte, der skal afsted, at aftale nærmere om hvordan udgifterne afholdes. Afholder skolen fx alle udgifterne? Eller udbetaler skolen hele eller dele af tilskuddet til den ansatte? Det vil fremgå af deltagerkontrakten, der laves mellem den ansatte og højskolen. FFD kræver ikke dokumentation for brugen af tilskuddet. Se mere om rater og tilskud nedenfor.

Tilskuddet udbetales når den underskrevne complement for aktiviteten er modtaget af FFD.

Deadlines fra 2024

 • Januar: ansøgning om aktiviteter - I behøver ikke at have fundet partnerorganisationer, men nævn aktivitetstype, cirka antal af deltagere, længde, og destination. Deadline er 15. Januar.
 • Februar - Maj: Løbende svar på ansøgninger. Hvis der er kamp om midlerne vil der blive informeret om videre ansøgningsproces og bedømmelseskriterier.

Missede I ansøgningsfristen? Kontakt os hurtigst muligt - så finder vi ud af, om der er midler tilgængelige.

Tilskudsberegning

Beregn dit tilskud ud fra nedenstående rater. FFD udbetaler det fulde ratetilskud direkte til højskolen, som så er frit stillet til selv at afholde udgifterne til aktiviteten.

Udover ved gruppemobiliteter gives der ikke tilskud til grupper, da hensigten er at man sender 1-4 personer afsted, som så kan komme hjem igen med ny viden og sprede denne viden og indsigt blandt kollegaerne.

Tilskud til rejsen:
Rejsetilskuddet beregnes ud fra et fast ratetilskud baseret på afstand. Den præcise rejseafstand har derfor betydning for tilskuddet.

Tjek rejsens nøjagtige længde i fugleflugt via denne Erasmus+ beregner.

Du kan maksimalt få tilskud til 1 rejsedag før og 1 dag efter din aktivitet/ophold.

Grøn rejseform udløser et højre tilskud. Da rejsetiden kan være længere, kan du få tilskud til op til 3 rejsedage i hver ende af dit udenlandsophold. 
Du rejser grønt, når du mere end 50% af rejsen:

 • tager bus, tog, færge eller anden form for kollektiv trafik.
 • samkører med mindst én anden i bil (man skal være minimum 2 i bilen før det betegnes som grøn samkørsel). 

Se oversigt over ratetilskuddene i dette skema: 

Rejseafstand

Standard rejse – tilskud

Grøn rejseform - tilskud

10 - 99 KM:

28 EUR per deltager

 56 EUR per deltager

100 - 499 KM:

211 EUR per deltager

285 EUR per deltager

500 - 1999 KM:

309 EUR per deltager

417 EUR per deltager

2000 - 2999 KM:

395 EUR per deltager

535 EUR per deltager

3000 - 3999 KM:

580 EUR per deltager

785 EUR per deltager

4000 - 7999 KM:

1188 EUR per deltager

 1188 EUR per deltager

8000 KM og mere:

1735 EUR per deltager

 1735 EUR per deltager

Tilskud til ophold:

For hver person der deltager i en aktivitet, udløses et opholdstilskud til kost og logi, hvilket også gælder rejsedage.
Landene er inddelt i grupper, der groft afspejler de forventede omkostninger. 
Basissatsen tildeles indtil den 14. aktivitetsdag. Fra den 15. aktivitetsdag tildeles en sats på 70 % af basissatsen. Bemærk, at elever modtager et lavere tilskud end højskolepersonale.
Se oversigten over hvilket land der giver hvilken rate af tilskud i skemaet: 

Modtagerland:

Beløb per dag i Euro per højskolepersonale / elev

Gruppe 1:
Norway, Denmark, Luxembourg, Iceland, Sweden, Ireland, Finland, Liechtenstein

191 / 127

Gruppe 2:
Netherlands, Austria, Belgium, France, Germany, Italy, Spain, Cyprus, Greece, Malta, Portugal

169 / 110

Gruppe 3:
Slovenia, Estonia, Latvia, Croatia, Slovakia, Czech Republic, Lithuania, Turkey, Hungary, Poland, Romania, Bulgaria, the Republic of North Macedonia, Serbia

148 / 93

Tilskud til kursusgebyr:

Der gives tilskud til et kursus, beregnet per dag, kurset varer:

 • 80 Euro pr. dag, pr. deltager i max 10 dage.
 • Det giver et max tilskud til gebyr på 800 Euro.
 • Der skal være min. 5 timers program, før det tæller som en dag.

Er du i tvivl om hvad der er et kursus eller ej, har Erasmus+ skrevet denne guide.

Du kan søge FFD om orlov og vikardækning.

Læs mere via dette link.

Kontakt

Sigrid Buur Andersson
Økonomi og administration

Stipendier, Erasmus +