Regler og love for udlændinge

Regler for ophold i Danmark for udenlandske statsborgere i forbindelse med højskoleophold. Når udenlandske statsborgere ønsker at tage et højskoleophold i Danmark, gælder der forskellige regler for forskellige landegrupper.

De Nordiske lande

Statsborgere fra Norge, Sverige, Finland og Island skal ikke have opholdstilladelse for at gå på højskole i Danmark. Statsborgere fra de nordiske lande ansøger på samme vilkår som danske statsborgere. 

Færøerne og Grønland er en del af det danske rigsfællesskab og personer herfra betragtes lovgivningsmæssigt, som danske elever.

Regler for EU/EØS og Schweiz

For statsborgere fra følgende lande gælder samme regler:

Belgien, Bulgarien, Cypern (kun det græsk-cypriotiske område), Estland, Frankrig, Grækenland, Nederlandene, Irland, Italien, Kroatien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Østrig, Liechtenstein og Schweiz.

Nedenfor betegnes statsborgere fra disse lande samlet som EU-borgere. For EU-borgere gælder, at man frit kan indrejse og opholde sig i landet i op til 3 måneder. EU-borgere skal kunne identificere sig og kunne bevise sit statsborgerskab.

Opholdsdokument

Varer opholdet ud over 3 måneder skal man have et EU-opholdsdokument (tidligere registreringsbevis). Læs mere på SIRI's hjemmeside.

Når eleven har modtaget sit EU-opholdsdokument, kan han/hun efterfølgende rette henvendelse til Borgerservice i højskolens kommune, for at få et CPR-nummer, blive adresseregistreret og få et sygesikringsbevis. Som statsborger i et ikke-nordisk land kan man ikke få et CPR-nummer, og dermed heller ikke sygesikringsbevis, uden et opholdsdokument.

Opholdsdokumentet ankommer 2-3 uger efter, at man har registreret sig på Borgerservice og fået CPR-nr.

Hvis eleven skal rejse til udlandet med højskolen og endnu ikke har modtaget sit opholdskort, skal der senest en uges tid inden rejsen ved personligt fremmøde søges om ”tilbagerejsetilladelse” hos Udlændingeekspeditionen på en af følgende Politistationer.

Det er vigtigt, at man medbringer bekræftelse fra højskolen på, at man er studieaktiv (pas, opholdstilladelse og sygesikringsbevis).

Sygesikring

EU-borgere kan ved henvendelse til eget lands sundhedssystem, få tildelt et Europæisk sygesikringskort (det blå). Ved et midlertidigt ophold I Danmark giver dette adgang til offentlig sundhedspleje, på lige vilkår med danske statsborgere. Læs mere om 'The European Health Insurance Card' her.

Vær opmærksom på at hverken det gule eller det blå sygesikringsbevis erstatter en sygdomsforsikring. Sørg derfor altid for, at alle internationale elever har tegnet en forsikring i deres hjemland, blandt andet med henblik på eventuel hjemtransport i forbindelse med sygdom.

Lommepenge

Højskoleeleven bliver registreret som selvforsørgende. Eleverne (EU-borgere) skal derfor alene fremvise dokumentation for, at skoleopholdet inkluderer kost og logi.

Dokumentation kan fx være deres optagelsesbrev fra højskolen, hvori det fremgår, at kost og logi er inkluderet.

Lommepengekravet er dermed frafaldet.

Opholdstilladelse for ikke-EU borgere

Det er Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) der behandler ansøgninger om opholdstilladelse med henblik på studie for borgere udenfor EU.

For at få opholdstilladelse skal man dokumentere:

  • At man er optaget på en godkendt folkehøjskole.
  • At man har betalt deltagergebyret.
  • At man kan forsørge sig selv under opholdet, hvis man ikke får kost og logi på skolen. Man må ikke modtage offentlig hjælp til forsørgelse under opholdet i Danmark.
  • At man kan tale og forstå det sprog, som undervisningen gennemføres på, samt kan forstå dansk, svensk, norsk, engelsk eller tysk på et rimeligt niveau.

Opholdstilladelsen forudsætter, at skolen er omfattet af loven om folkehøjskoler m.v. Der gives kun opholdstilladelse til ophold på skoler, som Kulturministeriet har godkendt og fører tilsyn med.

Varighed

Som kursist på en folkehøjskole eller lignende vil man som hovedregel få opholdstilladelse for kursets varighed. Man kan søge om at få tilladelsen forlænget. Dog kan man højst få opholdstilladelse som kursist på en folkehøjskole i 18 måneder i alt. De 18 måneder kan bruges til flere kurser på forskellige højskoler, enten i umiddelbar forlængelse af hinanden eller ved flere adskilte ophold.

Hvis man ønsker at forlænge sit ophold i Danmark på en anden højskole, skal der indgives en ny ST1 ansøgning, som udstedes af den højskole eleven ønsker at fortsætte sit ophold på.

Hvis man ønsker at forlænge sit ophold i Danmark på den samme højskole på det samme kursus, skal der ansøges om forlængelse på en ST3 ansøgning. Dette skal gøres gennem SIRI's online ansøgningsskema. Hvis det er samme højskole men nyt kursus, skal der søges om en ny opholdstilladelse på skema ST1. 

Det er en forudsætning for opholdstilladelsen, at man er studieaktiv. Hvis man ikke er det, kan opholdstilladelsen inddrages. Højskolen har pligt til at underrette Styrelsen for International Rekruttering og Integration, hvis en af deres udenlandske kursister ikke længere er studieaktiv.

Eleven har pligt til at afmelde sig hos Borgerservice, når opholdet slutter, men de færreste husker det. Det kan derfor være en god idé, at skolen indsamler og returnerer disse data eller blot sender brev til Borgerservice og afmelder eleverne fra Folkeregisteret efter endt ophold.

Arbejde

Hvis man har opholdstilladelse som kursist på en folkehøjskole, kan man ikke få en arbejdstilladelse, med mindre helt særlige grunde taler for det. F.eks. i forbindelse med praktikophold.

Hvis man arbejder ulovligt, uden at have en arbejdstilladelse, kan Styrelsen for International Rekruttering og Integration inddrage eller nægte at forlænge ens opholdstilladelse.

Hvordan ansøger man

En opholdstilladelse skal som udgangspunkt være opnået inden indrejsen i Danmark. En ansøgning om opholdstilladelse indgives i ansøgerens hjemland, normalt ved en dansk repræsentation, dvs. en ambassade eller et generalkonsulat eller på et repræsentationskontor Danmark har indgået aftale med. Læs her hvor man kan indgive sin ansøgning om ophold.

Sådan gør man:

  1. Eleven ansøger om at blive optaget på en dansk højskole. Nogle skoler har gode erfaringer med at benytte sig af online interviews i tillæg til en skriftlig henvendelse.
  2. Skolen sender et 'acceptance letter' til eleven og en regning (læg evt. gebyret til SIRI oveni her og betal det for eleven).
  3. Når skolen har modtaget betaling fra eleven, kan den sende et 'enrollment letter' sammen med ST1 formularen som eleven skal udfylde samt evt. kvittering for betaling af gebyr.
  4. Eleven møder op på den danske ambassade med dokumenterne og indgiver biometri (billede, underskrift og fingeraftryk) samt interview.
  5. Det hele sendes til SIRI som behandler sagen og det er først når SIRI har modtaget alt hvad de skal bruge, at servicemålet om 60 dages behandlingstid starter.

Er det et afslag får kun eleven besked. Bed evt. om en kopi af afslaget, så i kan se med hvilken begrundelse afslaget er givet.

Læs nærmere om de gældende regler for opholdstilladelse og højskoleophold her.

Elektronisk indgivelse

SIRI anbefaler at eleven indgiver sin ansøgning elektronisk, da det sparer eleven for ét besøg på en repræsentation. Eleven skal under alle omstændigheder indgive biometri og interview ved personligt fremmøde på ambassaden/repræsentationen, indenfor 14 dage efter indsendt ansøgning.  

Opholdskort

Eleverne skal have et opholdskort, hvis de skal rejse til udlandet med højskolen. Man skal møde op enten på Politistationen eller hos SIRI. Tilladelsen kan laves med det samme på SIRIS kontor (med forudgående tidsbestilling) i Njalsgade - men ellers skal man ind på et Politikontor, hvor man kan få sådan en tilladelse, det er ikke alle steder. Men søg gerne en uge før.

Har eleven allerede opnået ophold, men har mistet sit fysiske opholdskort, som han/hun har brug for f.eks. ved studierejse, da skal eleven indgive en KO1 ansøgning gennem SIRI's online ansøgningsskema.

Gebyrer

Der skal normalt betales et gebyr for, at man kan få sin sag behandlet i Styrelsen for International Rekruttering og Integration. Gebyret kan enten blive betalt af ansøgeren selv eller af en anden person, fx en person i Danmark.

Nogle skoler lægger gebyret oveni studieafgiften, og indbetaler gebyret på vegne af eleven, så de er sikre på at denne del af optagelsesproceduren ikke går galt, fordi eleven f.eks. indbetaler for lidt.

Se mere om gebyrer for ansøgninger og klager her.

Sagsbehandlingstid

Det er vigtigt at søge om opholdstilladelse i god tid. SIRI har et udmeldt servicemål for behandlingen på 60 dage fra man i SIRI har modtaget alle nødvendige oplysninger. Men der er ingen garanti for, at behandlingen af ansøgningen ikke tager længere tid.

Ansøgning i Danmark - f.eks. elever fra visumfri lande

Hvis man opholder sig lovligt i Danmark, kan man normalt indgive ansøgningen - og få den behandlet - i Danmark. Man kan indgive den i Borgercenteret i København.

Det er ikke muligt at indgive sin ST1 ansøgning om opholdstilladelse hos det lokale politi. Man skal opsøge Udlændingeekspeditionen d.v.s. en af de politistationer, som optager biometriske data.

Dette gælder f.eks. for en ansøger, der har lovligt ophold i Danmark på grundlag af en opholdstilladelse, et visum eller visumfrit ophold, eller i medfør af EU-regler.

Læs de gældende regler for hvordan man søger opholdstilladelse i Danmark her.

Elever med "Working Holiday"-visum

Unge, der opholder sig i Danmark på et 'Working Holiday' visum, kan optages på en højskole uden at søge yderligere opholdstilladelse. Kursets start- og slutdato skal ligge inden for "Working Holiday"-visummets gyldighedsperiode, som er op til 1 år.

Danmark har "Working Holiday"-aftaler med følgende lande:
Argentina, Australien, Canada, Chile, Japan, New Zealand og Sydkorea. 

Der kan gælde forskellige regler for statsborgere fra forskellige lande.
Se mere om 'Working Holiday'-aftalerne her.

Et Working Holiday visum kan kun udstedes én gang i livet, så hvis man gerne vil vende tilbage til Danmark for at studere en anden gang, er det også muligt at søge ind med en ST1-ansøgning.

Opklarende spørgsmål kan rettes til chefkonsulent Thor West Nielsen, telefon 3336 4033. Eller International Konsulent Sara Skovborg Mortensen, telefon 21192882

Sara Skovborg Mortensen
International konsulent
Strategiske indsatser

Udvikling af internationale projekter og rådgivning om internationale elever og forhold.

 

Thor West Nielsen
Chefkonsulent
Rådgivning

Rådgivning om love, regler og økonomi.

Puljer og stipendier.