God praksis om optag

Har du udenlandske elever på din højskole, beder vi dig orientere dig i FFD's retningslinjer for modtagelsen og integrationen af internationale elever.

For at sikre en ordentlig standard for modtagelsen af internationale elever og en god integration af udenlandske og danske elever på højskolen, har foreningen udarbejdet et sæt etiske retningslinjer. Læs dem herunder eller hent

Etiske retningslinjer vedr. udlændinge på højskole - 2015 pdf.

FFD's etiske retningslinjer vedr. udlændinge på højskole

Det er vigtigt for eleverne, for den enkelte skole og for højskolen som skoleform, at der skabes en bevidsthed om de særlige krav til kvalitet og information, som udenlandske elever stiller. Danske elever eller fx nordiske elever har en anden adgang til information, en anden retsstilling og forhandlingsposition - og en helt anden privatøkonomi - end elever fra fx oversøiske lande.


Nærværende retningslinjer er tiltrådt af FFD's bestyrelse, og danner grundlag for foreningens officielle udmeldinger om en fælles kvalitetsstandard, som alle skoler stærkt anbefales at tilslutte sig og praktisere efter.

1. KURSUS KVALITET OG RELEVANS

 • Skolen sikrer sig, at eleven har de nødvendige uddannelsesmæssige, sproglige og personlige forudsætninger for at kunne indgå som aktiv og ligeværdig deltager i et højskoleforløb.
 • Skolen sikrer sig, at højskoleopholdet står mål med den udenlandske elevs behov og forventninger. Den tilbudte højskoleundervisning skal mht. sprog, indhold og form være (dannelses- og uddannelsesmæssigt) relevant i forhold til elevens behov og baggrund.
 • Eleven skal personligt overfor skolen kunne begrunde, hvorfor vedkommende har valgt netop at tage på en dansk højskole.

2. VERIFICERING AF BAGGRUND OG IDENTITET

 • En forsvarlig behovsafdækning omfatter indhentning af dokumenterede oplysninger om elevens skole- og uddannelsesmæssige forudsætninger, elevens sprogfærdigheder og en beskrivelse af den sociale og uddannelsesmæssige sammenhæng som højskoleopholdet skal ses i.
 • Skolen sikrer sig, at alle vitale oplysninger om elevens identitet, baggrund og sproglige og uddannelsesmæssige kvalifikationer er dokumenteret af en pålidelig instans - og dermed kan verificeres, hvis / når der er behov for dette.
 • En pålidelig instans kan fx være en uddannelsesinstitution, en organisation eller en offentlig myndighed, som højskolen har et fast samarbejde med.
 • Skolen skal sikre sig, at eleven ikke er formidlet gennem useriøse agenter eller andre medvirkende, der sætter eleven i et uacceptabelt (økonomisk) afhængighedsforhold - jf. punktet vedr. betaling.

3. FORSTÅELIG OG RELEVANT INFORMATION

 • Skolen sikrer sig, at eleven i god tid modtager detaljeret information om højskolen som skoleform (bl.a. ved tydelig henvisning til FFD's engelsksprogede hjemmeside, www.danishfolkhighschools.com), om indhold og form for det konkrete højskoleforløb, om skolens øvrige krav (vedr. sprog, deltagelse, ansvar, adfærd og ophold på skolen). Informationen skal være i et sprog og i en form, som sikrer elevens forståelse.
 • Eleven bør overfor skolen bekræfte, at den tilsendte information er læst og forstået.

4. PROCEDURE FOR MODTAGELSE OG AFREJSE

 • Skolen sikrer ved modtagelsen på skolen, at de aftalte forhold/vilkår fortsat er gældende.
 • Skolen udsteder dokumentation for deltagelse, der i form og indhold er relevant for eleven.
 • Skolen medvirker til, at afrejse finder sted som aftalt

5. BETALINGSVILKÅR

 • For elever, der bliver nægtet opholdstilladelse tilbagebetales straks den forud indbetalte egenbetaling for opholdet. Der kan dog være tale om fradrag af et mindre beløb som ekspeditionsgebyr.
 • Ved afbrydelse af opholdet gælder de samme betalingsregler som for danske elever. Almindeligt er, at der max betales for løbende måned.
 • Enhver usikkerhed om skolens likviditet og/eller fortsatte drift bør medføre at skolen afstår fra at kræve forudbetaling (udover evt. ekspeditionsomkostninger.) Hvis vilkårene for opnåelse af opholdstilladelse kræver forudbetaling af hele egenbetalingen, bør skolen i en sådan situation lave aftale med sit pengeinstitut om indsættelse af beløbet på en spærret konto.
 • Skolen afstår fra at samarbejde med agenter, som tager en betaling af elever for formidlingen af kontakt til højskole.

6. KONTAKTEN TIL MYNDIGHEDER

 • Skolen fremsender liste til udlændingestyrelsen over tilmeldte udenlandske elever, der søger opholdstilladelse.
 • Skolen holder Udlændingestyrelsen orienteret om udformningen af skolens optagelsesbevis og tegningsberettiget person.
 • Skolen meddeler straks myndighederne, hvis forudsætningerne for opholdstilladelsen ændres - fx ved afbrydelse af opholdet.

7. ANSVAR I FORHOLD TIL DANSKE ELEVER

 • Skolen informerer på forhånd danske elever om, at der på holdet vil være udenlandske elever - og om muligheder / konsekvenser heraf for kursets forløb. Tilsvarende informeres de udenlandske elever om den forventede sammensætning på højskoleholdet.