FFD-strategiplan

Juni 2020 – årsmødet 2021.

Strategiplanen har sit afsæt i FFD’s strategi og de handlingsplaner, som er vedtaget af bestyrelsen.
Der er taget højde for Coronasituationen samt indført nyt mål for trivsel.
Formålet med planen er at sikre de bedst mulige rammebetingelser for udviklingen af folkehøjskolerne og af højskolen som idé på det 21. århundredes præmisser.

 G  R  Y
MWB
STATUS
INDIKATORER
HANDLINGER
Højskolernes økonomi skal som minimum fastholdes på 2019-nvieau. G Statstilskuddet udbetales efter FFD-model.
 • Politiske aftaler – om nødvendigt - vedr. statstilskuddet, der fra 1/8-20 igen følger lovgivningen
 • Undersøgelse af Corona-støtteordningernes samlede effekt for skolerne
 • Dokumentation af behov for hjælp/støtte efter 8. juli
 • Ekstra undersøgelse af efterårets tilmeldingssituation
 • Styrkelse af FFD´s økonomifunktion.
 • Retningslinjer for lukket kredsløb
Y Hjælpepakker kompenserer minimum for 90 % tabt egenbetaling
G  Genåbning – 100 % ved udgangen af august
G Elevtallet til efterårets og forårets kurser øges med 3 %
Størstedelen af Danmark skal have glæde af den nye højskolesangbog. G Den nye højskolesangbog og de øvrige bøger er klar til salg fra 12. november
 • Kassekredit på minimum 7 millioner
 • Fundraising på ca. 1 million til lancering, musikindspilning etc.
 • Aftale med DR om lancering. Evt. også Det Kongelige Teater
G Minimum halvdelen af oplaget skal være solgt inden jul
Y 2-3 større landsdækkende arrangementer med højskolesangbogen som omdrejningspunkt
Højskolerne – som institutioner og bevægelse – bliver klar til i væsentlig grad at bidrage til realiseringen af 70 %-målsætningen på klima og bæredygtighed i det hele taget. Y I alt 40 højskoler skal være medlem af bæredygtighedsnetværket
 • Løbende intern og ekstern kommunikation om højskolernes bæredygtighedstiltag
 • Etablering af nyt politisk udvalg med ekstern repræsentation
 • Formulering af – og fundraising til – flerårigt projekt vedr. højskolernes udvikling og bidrag til bæredygtighed
Y 50 bæredygtighedsaktiviteter rundt om på højskolerne
Y Højskolerne skal være den centrale institution i samtalen om bæredygtig dannelse.

Højskolen skal i højere grad afspejle mangfoldigheden i samfundet 

 

Y Højskolerne har generelt en øget opmærksomhed på mangfoldighed, bl.a. via nye samarbejder og ved at alle midler i FFD’s mangfoldigheds-pulje bringes i anvendelse
 • Datagrundlag og rapport vedr. elevsammensætningen i forhold til befolkningen generelt
 • Skabe politisk opbakning til højskoleindsats for sårbare unge
 • Puljemidler på ca. 2 millioner til at få flere ældre 70+ på højskole
 • Samarbejder med kommuner og vejledere søges styrket for at informere om mulighederne for at tage på højskole
 • Skærpet information for og om elever med minoritetsbaggrund på hojskolerne.dk
Y Antallet af elever med anden baggrund end STX skal øges
G  Seniorhøjskolerne har god tilslutning trods Corona-krisen
Organisationen FFD er i god trivsel. Y En høj grad af trivsel og en stærk arbejdskultur, med et fortsat lavt sygefravær samt højt engagement i egne opgaver såvel som højskolesagen i et bredere perspektiv.
 • Årlig trivselsmåling
 • MUS afvikles efter en ny model, for at sikre ensartet proces i alle teams og for at sikre at samtalen gøres værdifuld for både medarbejder og leder.
 • Der sikres stærk tilknytning til højskolernes arbejde gennem besøg og samarbejder
 • Fokus på worklife balance med individuel tilrettelæggelse af arbejde mellem hjem og Nytorv
 • Vedligeholdelse af fællesskabet gennem morgensamling, teamdage, medarbejderseminar o.l. arrangementer.
Y En god relation mellem ledelse og medarbejdere, der er præget af gennemsigtighed, lydhørhed og høj grad af orientering
Kendskabet til højskolen er øget og omdømmet er godt. Y

Målet er en øget kendskabsgrad på to procentpoint i den brede befolkning og med
fem procentpoint blandt de unge i alderen 15-24 år.

 • Ny kendskabsundersøgelse i 2021
 • Flere nye samarbejder ala Thiese
 • 2-4 større events i storbyer, messer, UFM 4-8 steder og oplæg på HHX/HTX øger kendskabet til højskolen
 • Kampagnen Livet er ikke det samme uden Højskolerne har styrket bevægelsen, lysten til fælles mobilisering, hvor flere højskolemennesker fortæller om deres højskoleophold under samme paraply.
Y

Målet er, at folkehøjskolerne og foreningen fortsat anses som en attraktiv og anerkendt
samarbejdspartner, og at vi har politisk opbakning.

Sidst opdateret 17.11.2020