Vedtægter

Folkehøjskolernes Forening i Danmark er en kombineret skole- og medlemsforening. Læs foreningens vedtægter her.

Folkehøjskolernes Forening i Danmark er en kombineret skole- og medlemsforening.

§ 1. Foreningens navn

Foreningens navn er Folkehøjskolernes Forening i Danmark (FFD).

Foreningen er en kombineret skole- og medlemsforening dannet ved fusion af Foreningen for Folkehøjskoler i Danmark og Højskolernes Sekretariat.

§ 2. Foreningens formål

Foreningens formål er at arbejde for folkehøjskolens ide og skabe gode og frie vilkår for skoleformens udvikling. Derfor skal foreningen:

 1. repræsentere skoleformen i forhandlinger med myndigheder og organisationer
 2. sikre løbende information og debat om folkehøjskolens placering i kultur- og samfundslivet og i den uddannelsespolitiske debat, samt styrke tilhørsforholdet til folkehøjskolen for højskoleinteresserede
 3. yde service til højskolerne i deres økonomiske og administrative arbejde, og til de personlige medlemmer af faglig og videreuddannende karakter
 4. skabe interesse for og formidle oplysning om folkehøjskolernes kurser/virksomhed
 5. bidrage til folkehøjskolernes og medlemmernes engagement i internationalt og mellemfolkeligt arbejde

§ 3. Medlemmer

Foreningen optager tilskudsberettigede folkehøjskoler som skolemedlemmer og optager som personlige medlemmer medarbejdere, skolebestyrelsesmedlemmer samt medlemmer af skolekredse/repræsentantskaber ved tilskudsberettigede folkehøjskoler.
Andre personer med interesse for højskolen kan blive støttemedlemmer uden stemmeret.

En højskole udøver sit skolemedlemsskab ved at udpege fire stemmeberettigede skolerepræsentanter efter skolens eget valg og skriftligt meddele deres navne til foreningens bestyrelse.
Skolerepræsentanterne regnes som udpegede indtil skolen skriftligt har meddelt ændringer til foreningens bestyrelse. Personlige medlemmer kan samtidig være skolerepræsentanter.

Valgbar til bestyrelsen er enhver skolerepræsentant og ethvert personligt medlem af foreningen. Indtræden i bestyrelsen forudsætter dog personligt medlemskab af foreningen.

Medarbejdere i foreningen er ikke valgbare til bestyrelsen.

§ 4. Kontingent

Højskolerne betaler et kontingent pr. årselev i skoleåret forud og personlige og støttemedlemmer et personligt kontingent. Begge kontingenter fastsættes på generalforsamlingen, idet skolekontingentet fastsættes af skolerepræsentanter, og det personlige kontingent fastsættes af de personlige medlemmer. Bestyrelsen fastsætter regler for kontingentrestance og eksklusion ved manglende betaling.

§ 5. Generalforsamling

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i perioden 1. september til 30 november og indkaldes med 30 dages varsel ved skriftlig meddelelse og udsendelse af dagsorden til højskolerne og personlige medlemmer.
Det kan i særlige tilfælde besluttes, at generalforsamlingen gennemføres digitalt.
Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigenter
 2. Bestyrelsens beretning forelægges til godkendelse
 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
 4. Fremlæggelse af handlingsplan
 5. Indkomne forslag
 6. Fremlæggelse af budgetforslag og fastsættelse af medlemskontingent og skolekontingent
 7. Vedtagelse af budget
 8. Valg af formand
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer, der vælges af skolerepræsentanter
 10. Valg af bestyrelsesmedlemmer, der vælges af personlige medlemmer
 11. Evt. valg af suppleanter
 12. Valg af revisorer
 13. Eventuelt

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 20 dage før generalforsamlingen og skal udsendes til højskoler og personlige medlemmer senest 7 dage før en generalforsamling.

Beslutninger på generalforsamlingen, bortset fra dagsordenspunkterne 6, 9 og 10, træffes ved simpel stemmeflerhed blandt de forsamlede skolerepræsentanter og personlige medlemmer (se dog §8 og §9). Personlige medlemmer, der tillige er skolerepræsentanter, kan afgive én stemme ved hver afstemning.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Skriftlig afstemning skal finde sted, såfremt det kræves.

Generalforsamlingen træffer beslutning om køb og salg af fast ejendom.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 30 dage efter, at flertallet af bestyrelsen eller mindst 10 højskoler eller 50 personlige medlemmer stiller krav herom, og skal indkaldes med mindst 14 dages varsel. Motiveret dagsorden indsendes samtidig med begæring om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling.

§ 6. Bestyrelse

Foreningen ledes af en formand og 8 bestyrelsesmedlemmer.

Formanden vælges af skolerepræsentanterne og foreningens personlige medlemmer for to år ad gangen. Fire bestyrelsesmedlemmer vælges af skolerepræsentanterne og fire bestyrelsesmedlemmer af de personlige medlemmer. Valgperioden er to år, således at to bestyrelsesmedlemmer valgt af skolerepræsentanterne samt to bestyrelsesmedlemmer valgt af de personlige medlemmer vælges det ene år, og to bestyrelsesmedlemmer valgt af skolerepræsentanterne og to bestyrelsesmedlemmer valgt af de personlige medlemmer vælges det andet år.

Opstilling af kandidater til formandsposten og til bestyrelsen skal være skriftlige med mindst 4 stemmeberettigede stillere for hver kandidat, og skal være foreningen i hænde senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen. Lister med de opstillede kandidater udsendes til de personlige medlemmer og højskolerne senest 7 dage før afholdelse af generalforsamlingen. Suppleanter er de kandidater, som uden at have opnået valg har fået de højeste stemmetal. Suppleanter vælges for et år ad gangen.

Er der ikke tilstrækkeligt med opstillede bestyrelseskandidater til, at der bliver valgt 2 suppleanter, søges de manglende suppleanter opstillet og valgt på generalforsamlingen af forsamlingen. Suppleanter kan af bestyrelsen anmodes om at deltage i møder og udvalg.

Ved stemmelighed foretages ny afstemning, der alene omfatter kandidater med samme stemmetal.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen vælger en næstformand, der i formandens forfald træder i dennes sted.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer er til stede og deltager i afgørelsen. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen har mellem generalforsamlingerne det overordnede politiske og økonomiske ansvar. Bestyrelsen ansætter en administrativ ledelse, der i samarbejde med bestyrelsen ansætter og afskediger personale.

En medarbejderudpeget repræsentant samt foreningens administrative ledelse kan deltage i bestyrelsesmøderne, dog uden stemmeret. Bestyrelsen kan vælge at afholde lukkede møder.

Ved bestyrelsesmøderne føres en beslutningsprotokol.

Foreningen tegnes af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden.

§ 7. Regnskab

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Regnskabet revideres af to revisorer, hvoraf den ene skal være en statsautoriseret revisor. Valg af revisorer foretages på den ordinære generalforsamling og gælder for en toårig periode.

§ 8. Vedtægtsændringer

Ændringer af foreningens vedtægter kan kun ske såfremt mindst 2/3 af de fremmødte skolerepræsentanter og mindst 2/3 af de fremmødte personlige medlemmer stemmer herfor.

Besluttede vedtægtsændringer træder i kraft ved generalforsamlingens afslutning.

§ 9. Foreningens opløsning

Foreningen kan kun opløses på en i dette øjemed indkaldt generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de fremmødte skolerepræsentanter og mindst 2/3 af de fremmødte personlige medlemmer stemmer for opløsningen.

Der skal samtidig træffes beslutning om anvendelsen af foreningens midler til folkeoplysning eller andre almennyttige formål.

Vedtaget 12.12.99 på Vejle Idrætshøjskole. Revideret 9.6.2000 på Nordjyllands Idrætshøjskole, 16.6.2001 på Nørgaards Højskole og Rødding Højskole 2.5.2019 og på Gymnastikhøjskolen i Ollerup 18.9.2020