Her på siden finder du nærmere information om opstillings- og valgprocessen. Du kan her se nærmere om stemmeberettigelse og finde information omkring opstilling som kandidat til bestyrelsen.

Stemmeberettigelse

På årsmødet kan du enten være stemmeberettiget ved at være personligt medlem af foreningen med tilknytning til en højskole, ved at være skolerepræsentant eller begge dele.

Personlige medlemmer

Du bliver personligt medlem ved at melde dig ind i foreningen og betale det årlige medlemskontingent, som fastsættes på foreningens generalforsamling. Er du ikke personligt medlem kan du blive det her. Som personligt medlem skal du, for at være stemmeberettiget, have tilknytning til en højskole – ex. være ansat, sidde i bestyrelsen eller være en del af skolekredsen.

Skolerepræsentanter

Hver højskole kan udpege fire stemmeberettigede skolerepræsentanter efter skolens eget valg. Skolerepræsentanternes navne skal meddeles skriftligt til foreningen. Vi opfordrer skolen til at gøre dette i god tid inden årsmødet.

Støttemedlemmer

Har du købt personligt medlemskab uden at have tilknytning til en højskole, så er du støttemedlem uden stemmeret.

(Jf. vedtægternes § 3 stk. 1: Foreningen optager tilskudsberettigede folkehøjskoler som skolemedlemmer og optager som personlige medlemmer medarbejdere, skolebestyrelsesmedlemmer samt medlemmer af skolekredse/repræsentantskaber ved tilskudsberettigede folkehøjskoler. Andre personer med interesse for højskolen kan blive støttemedlemmer uden stemmeret.)

Opstilling til bestyrelsen og formandsposten

Der er mulighed for at opstille som kandidat til bestyrelsen og formandsposten for både skolerepræsentanter og personlige medlemmer.    

Fire bestyrelsesmedlemmer vælges af skolerepræsentanterne og fire bestyrelsesmedlemmer af de personlige medlemmer. Formanden vælges af både skolerepræsentanterne og personlige medlemmer i forening. Valgperioden for bestyrelsesmedlemmer og formand er to år.

Enhver skolerepræsentant og ethvert personligt medlem af foreningen kan stille op til valg til bestyrelsen. Indtræden i bestyrelsen forudsætter dog personligt medlemskab af foreningen.

Det kræver stemmeberettigelse at opstille på hhv. listen for skolerepræsentanter, personlige medlemmer og formand. Når du indsender din opstilling via stillerlisterne nedenfor skal du angive min. 4 stillere. Disse stillere skal ligeledes være stemmeberettigede dvs. enten være skolerepræsentanter eller personlige medlemmer af foreningen. Dine stillere behøver ikke at være til stede på generalforsamlingen. 

Er man både personligt medlem af foreningen og udpeget skolerepræsentant, er det muligt, hvis man ønsker det, at stille op på mere end én opstillingsliste med en stillerliste hvert sted. Det er muligt at bruge de samme stillere begge steder og en stiller må gerne optræde på flere kandidaters stillerlister. 

(Jf. vedtægternes § 6 stk. 3: “Opstilling af kandidater til formandsposten og til bestyrelsen skal være skriftlige med mindst 4 stemmeberettigede stillere for hver kandidat...”). 

Indsend din opstilling til bestyrelsen og formandsposten

        Kandidat og stillere - formandsposten 

        Kandidat skal enten være udpeget skolerepræsentant eller personligt medlem. Min.          4 stillere som er stemmeberettigede – dvs. som enten er skolerepræsentanter eller          personlige medlemmer af foreningen.

Kandidat og stillere - skolerepræsentanter

Kandidat skal være udpeget skolerepræsentant. Min. 4 stillere som er stemmeberettigede – dvs. som enten er skolerepræsentanter eller personlige medlemmer af foreningen.

Kandidat og stillere - personlige medlemmer

Kandidat skal være personligt medlem af foreningen. Min. 4 stillere som er stemmeberettigede – dvs. som enten er skolerepræsentanter eller personlige medlemmer af foreningen.

Valgprocessens forløb

Under årsmødet er der jf. dagsordenens faste punkter først valg af formand (pkt. 8), dernæst valg af bestyrelsesmedlemmer der vælges af skolerepræsentanter (pkt. 9), og sidst valg af bestyrelsesmedlemmer der vælges af personlige medlemmer (pkt. 10).

De kandidater, som uden at have opnået valg har fået de højeste stemmetal, er efter vedtægterne valgt som suppleanter (pkt. 11). Der vælges 2 suppleanter, som vælges for et år ad gangen. Hvis der ikke er tilstrækkeligt med kandidater til, at suppleanterne vælges som beskrevet ovenfor, fortages opstilling og valg på generalforsamlingen.

Stemmesedler og stemmekort

Ved generalforsamlingens afstemning benyttes hhv. stemmekort og stemmeseddelStemmekortet holdes op ved afstemning og optælles. Stemmesedlen udfyldes skriftligt og indsamles.

Der stemmes i 3 grupper: personlige medlemmer, skolerepræsentanter og forsamlingen.

 

  Stemmekort Stemmeseddel Valg til bestyrelsen 

Personlige medlemmer
Du bliver personligt medlem ved at melde dig ind i foreningen og betale det årlige medlemskontingent

Skolerepræsentanter
Hver højskole kan udpege fire stemmeberettigede
skolerepræsentanter, som meddeles skriftligt til foreningen inden Generalforsamlingen.

Forsamlingen
Alle tilstedeværende
med stemmeret.

 

Valg til bestyrelsen foregår skriftligt ved brug af stemmesedlen i halv størrelse. Der udleveres 2 stemmesedler til hver gruppe, såfremt nogle punkter på dagsordenen kræver skriftlig afstemning ud over valg til bestyrelsen. Øvrige afstemninger sker ved brug af stemmekortet.