Nordfyns Højskole: Udvikling af bæredygtighed og borgerdeltagelse ved hjemmebier

Hjemmebier, skaber lokalt fællesskab og oplysning gennem arbejde med bæredygtighed i praksis.

Formål:

At fremme bæredygtig livsstil, så jordens ressourcer/klima videregives til næste generation i en bedre tilstand end i dag.

Projektbeskrivelse:

Baggrund: Bierne er truede på trods af at de er vitale for naturens kredsløb. Derfor er biernes livssituation en vigtig markør af naturens tilstand og hvordan vi som mennesker påvirker den. Der er endvidere et fællesskabspotentiale i lokale hjemmebier, der skaber samhørighed og mulighed for nytte i form af produktion af kvalitetshonning. Projektet er et konkret, lokalt forankret folkeoplysningsprojekt, der kan skabe større bevidsthed om behovet for bæredygtig livsstil

1. At der lokalt på Nordfyns udvikles større bevidsthed om biers natur-mæssige rolle i sikring af en bæredygtig udvikling samt biers rolle igennem ved bla. bestøvning ift. afkast i bær- og grøntsags-produktion.
Succeskriterium: 15 familier deltager, deltagernes viden og bevidsthedsniveau betyder at de vil være ambassadører for projektets mål lokalt ift.børnehaver, skoler og andre foreninger

2. At der skabes netværk, lokale fællesskaber og synlighed omkring biers rolle i den nære økologi i haver og grønne områder lokalt.
Succeskriterier: 15 familier gennemfører projektet og danner et "Bi-laug", der skal forsøge at få andre til at interesserer sig for biavl, herunder i særlig grad biers rolle ift. bæredygtig fremtid.

3. At der udvikles modeller for og forsøg med mikro-virksomheder ved produktion af honning.
Succeskriterier: At 25% af familierne danner en socialøkonomisk mikro-virksomhed.

Projektet vil bidrage på følgende måde ift. Puljen til folkeoplysende aktiviteter:

1. Nordfyns Folkehøjskole er en grøn højskole ( har fået det grønne flag fra Friluftrådet 2 gange) og som del af det har skolen et valgfag på 4 timer om ugen: Bier. Derfor er "grøn dannelse" eller bæredygtig folkeoplysning en vigtig del af vores højskolevirksomhed og vores værdigrundlag
2. Projektet er et godt eksempel på folkelig oplysning og demokratisk dannelse ift. tidens store udfordring omkring en bæredygtig fremtid, idet projektet engagerer lokale ildsjæle og kobler højskolens virksomhed sammen med lokalsamfundets.

De involverede parter udenfor højskolen får dette ud af projektet:
1. DN s synlighed og relevans som naturfredningsforening understreges, dermed styrkes civilsamfundets ressourcer og handlemuligheder ift. en bæredygtig fremtid.
2. De involverede familier kan som familier opleve at bidrage konkret til en bæredygtig fremtid ved at passe bier i deres haver eller lokale grønne områder, skaffe færdigheder om en mikro-virksomhed. Vi vil bede familierne fokusere på grøn dannelse ift. deres børn og - hvis muligt koble vores projekt med aktiviteter i de børnehaver og skoler, hvor børnene går.

Formidling:

Vi vil formidle projektet igennem lokal ugeavis, højskolens hjemmeside, DNs lokale hjemmeside.
Lokalbefolkningen, der ikke er bevidst om biernes naturmæssige rolle, vil opnår større viden og bevidsthed.
Et vigtigt mål for projektets positive udvikling vil være produktion af honning, der beskrives i Bi-lauget og sælges lokalt ved gårdbutikker m.v.

Bevilliget beløb:       50.000 kr.

Kontakt:        Mogens Godballe        mogens@nfhs.dk

Læs evalueringen her