Projekter i 2015

Læs om og bliv inspireret af de projekter, der fik bevilliget penge af folkeoplysningspuljen i 2015.

15 projekter fik bevilliget puljemidler i 2015

Der blev samlet bevilliget penge til 15 projekter til et samlet beløb på 1.075.610 kr. I første ansøgningsrunde blev der søgt i alt 11 projekter til et samlet beløb på 1.742.650 kr, men der i anden ansøgningsrunde blev søgt midler til 7 projekter til et samlet beløb på 529.164 kr.

Læs mere om projekterne

Formål: Det overordnede formål er at skabe og vedligeholde en markant bevidsthed om de muligheder og udfordringer, som vores demokrati står overfor. Så mange mennesker som mulig skal debattere aktuelle og universelle demokratiske problemstillinger. Der skal søges svar på spørgsmålet om, hvordan vi fremover gør demokratiet mere inkluderende, så færre borgere føler sig udenfor.

Læs mere om projektet.

Formål: Under de folkeoplysende organisationers initiativ ”Folkeoplysning for flygtninge” ønsker højskolerne at bidrage til integration af flygtninge i Danmark og medvirke til initiativer der kan afhjælpe flygtningenes situation, når de er i landet.

Læs mere om projektet.

Formål: Formålet med projektet er at fremme lokal skabertrang og frivilligt initiativ hos lokalområdets borgere, en proces de vil blive støttet og vejledt i af Vallekildes elever. Vallekilde Højskole og TAG DEL ønsker sammen at skabe et elev- og borgerdrevent projekt, der skal skabe grobund for en social intervention og har udgangspunkt i et lokalt behov.

Læs mere om projektet.

Formål: Halfdan Rasmussen ville være fyldt 100 år i 2015. Den Internationale Højskole har været særdeles aktive i styregruppen omkring Helsingør Kommunes fejring af Halfdan Rasmussens 100 år. En lang række Halfdan-aktiviteter har været afholdt i kommunen i 2015. Aktiviteter for børn, voksne og familier. Kulturinstitutioner har samarbejdet med uddannelsesinstitutioner og projektet har gjort meget for sammenhængskraften i kommunen. Når Den Internationale Højskole skal stå for sidste del af den store Halfdanfejring er det dels fordi Halfdan var elev på skolen, da anden verdenskrig brød ud - og vi derfor føler en slags ejerskab til ham og hans pacifistiske tilgang til livet og forholdene på tværs af folkeslag. Vi ønsker at sætte fokus på den alvorligere del af Halfdans livsværk, da hans tekster taler så klart ind i en humanistisk tilgang til verden og hinanden. Halfdans univers åbner op for diskussioner af de store spørgsmål i tilværelsen, hvilket jo er højskolernes ærinde. Dels ønsker skolen at knytte sig tættere til lokalsamfundet og bidrage med brede folkeoplysende aktiviteter.

Læs mere om projektet.

Formål: 1. At skabe spændende og levende folkeoplysning i nye samarbejds- relationer 2. At skabe folkeoplysning i nye former 3. At skabe folkeoplysning der favner bredt, provokerer og fordrer stillingtagen 4. At lade Aalborg Sportshøjskole spille en mere aktiv rolle i Folkeoplysningen i Aalborg 5. At skabe en ny kulturel platform der særligt henvender sig til unge mellem 18 – 30 år 6. At skabe en lokal debat om globale emner 7. At bidrage til at eksperimentere med folkeoplysningens form

Læs mere om projektet.

Formål: At udvikle og afprøve nutidige folkeoplysende initiativer der fastholder højskoleformens rolle som kulturel dynamo i et lokalsamfund under forvandling. Det bærende og nytænkende element i denne sammenhæng er at arbejde med tilhørsforhold – Sense of Belonging – på tværs af alder og lokalstrukturer. Ved at arrangere og gennemføre 5 højskoledage, ønsker vi at lokalsamfundet får øget kendskab til højskolen som lokal kulturinstitution, hvor faglighed og inspirerende læringsrum kan bidrage til øget tilhørsfoldhold og at udvikle og afprøve nye mødeformer og indhold, der kan understøtte nye dannelsesmæssige og folkeoplysende tilhørsforhold, der inddrager alle sanser (Sense of Belonging) på tværs af familier, på tværs af alder og på tværs af lokalsamfundets organisatoriske strukturer. Erfaringerne fra projektet skal synliggøre og dokumentere, at højskolens rolle som folkeoplysende aktør er vigtig, og at højskolen kan bidrage til øget tilhørsforhold dels internt i lokalsamfundet og dels mellem højskole og lokalsamfund.

Læs mere om projektet.

Formål: Formålet med projektet er fortsat at bibringe deltagerne historisk viden om udviklingen af demokrati i Danmark. Vi ønsker i særlig grad at skabe oplysning om de folkelige bevægelsers betydning og herunder den rolle folkemøderne på Himmelbjerget spillede.

Læs mere om projektet.

Formål: Projektets overordnede formål er gennem litteraturfestivalen Ordet er løs at styrke samarbejdet mellem højskolen og institutioner i lokalsamfundet, sådan at vi sammen med lokale samarbejdspartnere kan skabe et møde mellem forskellige målgrupper omkring kulturelle aktiviteter.

Læs mere om projektet.

Formål: At skabe en levedygtig platform for en lokalt forankret debat og formulere nye fortællinger om, hvordan folkeligheden kan udvikle sig, når de klassiske fællesskaber udfordres af bl.a. indvandring og individualisering.

Læs mere om projektet.

Formål: At fremme bæredygtig livsstil, så jordens ressourcer/klima videregives til næste generation i en bedre tilstand end i dag.

Læs mere om projektet.

Formål: Krabbesholm Højskole vil gerne arrangere en række udstillinger, foredrag og rundvisninger i skolens udstillingsbygning Four Boxes, som skal inddrage højskolens elever, lokalsamfundet og professionelle kunstnere fra ind- og udland. Projekterne i Four Boxes afspejler de fag der undervises i på højskolen: kunst, fotografi, arkitektur, design og grafisk design.

Læs mere om projektet.

Formål: Projektets formål er at lave enkle fællesskaber på tværs af befolkningsgrupper, med udgangspunkt i spisning og et kort foredrag eller en performance, der skal give stof til eftertanke og emner til diskussion på tværs af sociale skel. At bidrage til folkeoplysning og skabe debat med udgangspunkt i kunst og aktuelle emner. At åbne højskolen op mod offentligheden og skabe fællesskaber på tværs af sociale skel. At bidrage til folkesundhed ved at lave ernæringsrigtig mad, med i så høj grad som muligt lokale økologiske råvarer.

Læs mere om projektet.

Formål: Formålet er at engagere personer med psykisk udviklingshæmning i demokratiet og give dem en følelse af, at de også har ejerskab over samfundet - herunder demokratisk debat og valghandlinger.

Læs mere om projektet.

Formål: Vi vil gerne placere Borups Højskole og højskolebevægelsen centralt i samfundsdebatten. Vi vil gøre Borups til et kulturelt kraft-varmeværk i København og forbinde højskolens særlige form (sang og musik) såvel som dens særlige forpligtelse på det folkeoplysende og det alment dannende med samfundets mange specielle og aktuelle problemstillinger. Og vi vil bygge bro fra skolens daglige virke, dens elever og lærere, til den pulserende kultur- og samfundsdebat i skolens nærmiljø, som er Danmarks hovedstad.

Læs mere om projektet.

Højskolerne markerer 100-året for Grundloven af 1915. FFD har udarbejdet et inspirationsmateriale til landets højskoler.