Folkeoplysningspuljen

Folkeoplysningspuljen giver midler og muligheder for højskolernes arbejde, med folkeoplysende aktiviteter i lokalområderne i Danmark. Der er ansøgningsfrist 1. oktober og 1. marts.

Folkeoplysningspuljen støtter højskolernes folkeoplysende aktiviteter

Folkeoplysningspuljens formål er at støtte udviklingsarbejde med højskolernes folkeoplysende aktiviteter i lokalområderne i Danmark.

Tilskuddet kan søges af en enkelt højskole, af flere højskoler i forening eller i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere (oplysningsforbund, virksomheder, kommuner, ngo'er, interesseorganisationer, kirkelige kredse, biblioteker, uddannelsesinstitutioner mm.), ligesom der kan være tale om fælles nationale projekter, hvor højskolerne og FFD indgår i et projektsamarbejde.

Inden for højskolelovens rammer kan der søges tilskud til folkeoplysende aktiviteter, der ligger ud over eller supplerer tilskudsberettiget højskolevirksomhed.

Folkeoplysende aktiviteter beskrives i bemærkninger til højskoleloven som følger:

Ved folkeoplysningsvirksomhed menes virksomhed, der er i overensstemmelse med højskolernes hovedsigte om livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse. Den folkeoplysende virksomhed skal hænge sammen med skolens tilskudsberettigende virksomhed, herunder skolens værdigrundlag og formål, som fremgår af skolens vedtægter.

Citat Højskoleloven.

Forventninger til projekterne

Ved bedømmelsen af projekterne vil der blive lagt vægt på:

 • At projektet understøtter mødet mellem borgerne om både lokale og almene spørgsmål og emner. 
 • At projektet er til gavn for en større målgruppe.
 • At projektet skaber samarbejdsrelationer til andre højskoler, lokale foreninger, kommuner, institutioner eller virksomheder.
 • At projektet skaber grobund for levedygtighed efter puljens ophør.
 • At projektet er inspirationskilde til andre interesserede gennem formidlingen og efterarbejdet af projektet.

Eksempler på projekttemaer:

Demokratifremmende -, borgerinddragende -, debatskabende -, aktivitetsfremmende -, fællesskabsfremmende -, integrationsfremmende -, miljøforbedrende -, deltagerinddragende - aktiviteter.

Hvilke omkostninger kan der søges til?

Der kan bevilliges støtte til de fleste former for omkostninger, så længe de er direkte relaterede til projektet:

 • frikøb / aflønning af medarbejdere
 • møde- og rejsevirksomhed
 • udarbejdelse og tryk af pædagogisk materiale
 • hjemmeside
 • informationsfolder
 • afrapportering og evaluering

Hvilke omkostninger ydes der ikke støtte til?

 • elevbetaling eller nedsættelse af samme 
 • generelt informations / reklamemateriale
 • anskaffelser (IT, møbler, tekniske apparater mm.)
   

Krav til ansøgningen

 • Ansøgningsskema skal benyttes.
 • Alle punkter i ansøgningsskemaet skal udfyldes. (bemærk ansøgningsskemaet kan ikke gemmes, så benyt støtteskema, udfyld i word og kopier ind i skemaet.) Ansøgningsskemaet finder du i bunden af siden.
 • En ansøgning skal indeholde en beskrivelse af det ansøgte, herunderformål, tidsplan samt et specificeret budget for udgifter og indtægter med oplysninger om eventuel finansiering fra anden side, inkl. egenfinansiering
 • Der skal være en klar sammenhæng mellem budgettet ogaktivitetsniveauet i ansøgningen
 • Ansøgningen kan i særlige tilfælde suppleres med andet relevantmateriale i begrænset omfang.
 • Der gives normalt tilskud til projekter, somafsluttes inden for det indeværende finansår.
 • Ved ansøgning om tilskud til et flerårigt forsøgs- og udviklingsarbejdekan tilsagnet - med forbehold for fremtidige finanslove - dog omfatte heleperioden.
 • Ved ansøgning om frikøb dækkes op til 279 kr./time (2017 sats).
  Der kan i begrænset omfang søges om enkelttimer fx til eksternkonsulentbistand. I disse tilfælde vil der blive taget stilling til den ansøgtetimeløn for hvert enkelt projekt.
 • Hvis konsulenten eller styregruppen kræver væsentlige uddybningereller yderligere oplysninger til en ansøgning, skal der laves ennyansøgningaf hensyn til overskueligheden. Hvis der kun ønskes supplerendeoplysninger på enkelte punkter, skal det klart fremgå af svaret, hvilkepunkter besvarelsen vedrører. 

Afrapportering

Der skal udarbejdes en rapport, der dokumenterer forløbet af projektet med særlig fokus på formidling af erfaringer fra projektet til andre højskoler og FFD. For bevillinger på. 100.000 kr. og derover skal der indsendes et revideret regnskab. For bevillinger under kr. 100.000 skal der indsendes dokumentation for forbrugte midler.

Bevillingsgruppen

Vurderingen af ansøgningerne foretages af en bevillingsgruppe nedsat af FFD. Gruppen har den endelige afgørelse vedrørende udbetaling af midler til projekter. Gruppen består af et medlem af FFD's bestyrelse samt to uvildige medlemmer udpeget af FFD's bestyrelse. Foreningens udviklingskonsulent er sekretær for gruppen. Gruppen består af:

 • Kirsten Ida Enemark: Viceforstander Roskilde Festival Højskole og bestyrelsesmedlem FFD
 • Charlotte Back Thomassen: Formand for DGI
 • Ulrik Kampmann: Sekretariatsleder Dansk Folkeoplysnings Samråd

Retningslinjer

Se retningslinjer

Ansøgningsfrister


Ansøgningsfrister er hvert år henholdsvis 1.marts og 1.oktober.

Ekstra ansøgningsrunde 27. november 2023!

Thor West Nielsen
Chefkonsulent
Rådgivning

Rådgivning om love, regler og økonomi.

Puljer og stipendier.

 

Mette Kylsø
Udviklingskonsulent
Rådgivning

Vejledning, efteruddannelse og indsatsen omkring flygtninge.