Barsels- og forældreorlov fra 2. august 2022

En ny barselsorlov er trådt i kraft og har betydning for forældre med børn født den 2. august 2022 eller senere. Dette medfører ændringer for retten til fravær, retten til dagpenge og retten til løn – under barsel.

Ret til fravær

En mors fraværsret i forbindelse med barselsorloven er ændret fra 14 uger til 10 uger. Faren/medmoren har fortsat ret til 2 ugers orlov i forbindelse med fødslen, og begge forældre har derudover fortsat ret til 32 ugers forældreorlov.

Der er ikke ændret i reglerne om graviditetsorlov.

Fraværsretten kan fortsat forlænges til hhv. 40 eller 46 uger.

Ret til dagpenge

Udgangspunktet er, at hver forælder har 24 ugers orlov med dagpenge efter fødslen (24-24-modellen).

Hvis begge forældre er lønmodtagere, er 11 af orlovsugerne med dagpenge øremærket, og dermed kan de ikke overføres mellem forældrene. De 11 øremærkede uger skal være afholdt inden barnets 1. leveår.

De øvrige 13 orlovsuger kan overføres fra den ene forælder til den anden.

Ovenstående skema viser barselsdagpenge fordelingen. 

Ret til løn

Pædagogisk personale er omfattet af statens barselsaftale (TAP-personale har ofte indskrevet denne aftale i deres kontrakt eller på anden vis). Statens barselsaftale vedrører særligt lønretten under barsel, men også varsler for afholdelse af barsel. Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har udarbejdet et administrationsgrundlag til aftale om barsel, adoption og omsorgsdage, som beskriver reglerne for barselsaftalen. Dette gælder for børn født 2. august 2022 og senere. Barselsvejledningen fra Medarbejder- og Kompetencestyrelsen fra 2012 er stadig brugbar til afdækning af mere tekniske spørgsmål i forhold til barselsvilkår.

En forudsætning for at medarbejderen modtager løn er at skolen modtager dagpengerefusion.

Lønretten fordeler sig således:

  • Mor har ret til orlov med løn i 10 uger i umiddelbar forlængelse af fødslen (barselsorloven).
  • Far/medmoren har fortsat ret til orlov med løn i 2 uger i forbindelse med fødslen (fædreorlov).
  • Forældrene har tilsammen lønnet forældreorlov i 23 uger som fordeles med 10 uger til mor, 7 uger til far/medmoren og 6 uger til fordeling.

Moren kan få ret til 26 uger med løn. Da moren til sig selv kun har dagpengeret i 24 uger, kræver det, at far/medmor overdrager 2 uger med dagpenge til moren. Hvis der ikke sker overdragelse, vil moren få udbetalt en nedsat løn, der udgør differencen mellem dagpengesatsen og morens sædvanlige løn.

Til oversigt over fravær-, dagpenge- og lønret, samt varslingsregler kan det ses i dette excelark. OBS: der er 3 faner i excelarket.

En ugeoversigt for retten til løn kan ses her(PDF)

Særlige situationer

Hvis forældrene har særlige forhold opfordres det til at kontakte Rådgivningen for vejledning. Et særligt forhold kunne f.eks. være, at en forælder bor alene med barnet, soloforældre, LGBT+ familie, forældrene får tvillinger/trillinger.

Skriftlig aftale om barsel

FFD anbefaler til at der laves en skriftlig barselsplan mellem medarbejder og højskolen. Herved er der klarhed over hvilke perioder medarbejderen er væk, om det er med løn eller på barselsdagpenge, om der sker udskydelse eller forlængelse af forældreorlov, overdrages barsel, om der afholdes ferie i forlængelse af osv.