Barselsrefusion

Når en medarbejder skal på barsel skal højskolen søge om barselsrefusion to steder – Virk.dk og Den statslige Barselsfond.

Søg barselsrefusion to steder

I forbindelse med, at en medarbejder går på barsel skal højskolen søge om barselsrefusion to steder – Virk.dk og Den statslige Barselsfond.

Barselsrefusion hos Virk.dk

Når en medarbejder skal på barsel – og det gælder både mor og far - skal orloven indberettes på virk.dk. Så kan der søges refusion for den løn, skolen udbetaler under orloven – og er det orlov uden løn, kan medarbejderen søge om barselsdagpenge. Beløbet højskolen kan få i barselsrefusion svarer til dagpengesatsen.

Der skal både indberettes en ny sag i den lønnede periode af orloven, og hvis medarbejderen ikke får løn under barselsorloven. Orloven skal indberettes fra 4 uger før den forventede fødsel, og senest 8 uger efter lønnen er stoppet.

Læs mere på Virk.dk

 

Den statslige Barselsfond

Alle ansatte på folkehøjskoler er omfattet af Den statslige Barselsfond.

Bidrag til barselsfonden 

Idet højskolerne er omfattet af Den statslige Barselsfond skal højskolerne indbetale bidrag til fonden. Beløbet opkræves kvartalsvis og satserne reguleres årligt for at opnå balance mellem ind- og udbetalinger.

Se de aktuelle bidragssatser

Barselfonden refunderer med faste beløb

Barselsfonden refunderer med faste beløb hver lønnet orlovstime, når orloven skyldes barsel eller adoption. Der udbetales også refusion for graviditetsbetinget sygdom før fødslen og for hele graviditetsorloven. 

Refusionsbeløbet afhænger af den ansattes løntrin. Taksten reguleres årligt. For de fleste ansatte på højskoler skal den lave takst benyttes, idet det normalt kun være forstandere, som når dette lønniveau der skal til for at udløse den høje takst.

Se de gældende takster

Retten til refusion

Reglerne for Barselsfonden fremgår af Bekendtgørelsen om Barselsfonden, som kan findes på retsinformation.dk. Ret til refusion fra fonden afhænger ikke af, om der ansættes en vikar i den lønnede del af orlovsperioden.

Søg refusion digitalt og indenfor fristen

Refusion fra Barselsfonden skal søges digitalt på fleksbarsel.dk for hvert kvartal, hvor den barslende har lønnet orlov. Vær opmærksom på ansøgningsfristerne, som fremgår af Statens Administrations hjemmeside.

Vær også opmærksom på, at hvis der søges for sent bortfalder kravet på refusion.

Se ansøgningsfrister for refusion

Læs mere om refusion

Læs mere om Barselsfonden hos Statens Administration

 

Ofte stillede spørgsmål

På Statens Administrations hjemmeside er der en liste med spørgsmål og svar vedrørende Den statslige Barselsfond.

Gå til Spørgsmål og svar hos Statens Administration