Åbenhedskriteriet

Godkendte højskolekurser skal som udgangspunkt være åbne for alle. Det vil sige, at kurset ikke må henvende sig til en bestemt målgruppe, og at der ikke kan kræves bestemte forudsætninger for deltagelse.

Højskolekurser skal være åbne for alle

Betingelserne for afvikling af godkendte kurser på en folkehøjskole indebærer bl.a., at kurset er åbent for alle. Det stiller krav til forskellige ting, fx kursernes indhold, titler, kursusbeskrivelser og hvordan der annonceres for kurser.

Find Slots- og Kulturstyrelsens vejledning om åbne kurser

Én undtagelse fra åbenhedskriteriet

Der gælder en enkelt undtagelse fra åbenhedskriteriet. Det handler om kønsbalance og indebærer, at den enkelte skole kan vælge at standse for optag af et bestemt køn, hvis der i tilmeldingsfasen viser sig en klar overvægt af tilmeldte af et bestemt køn. Dette sker med henblik på at sikre den bredest muligt deltagelse på kurserne. Ønsker en skole at benytte sig af denne mulighed, skal skolen have en formuleret politik om, at man tilstræber en ligelig kønsfordeling.

Bortvisning eller lignende

Det gældende åbenhedskriterie gælder også for elever der sendes hjem (bortvises) fra skolen. En hjemsendelse skal kunne begrundes i en overtrædelse af skolens (eller samfundets) gældende regler og foreligge i skriftlig form. Det er vigtigt at skolen kan dokumentere baggrunden for en hjemsendelse, derfor anbefales det at der udformes beskrivelse af forløbet og beslutningen omkring hjemsendelsen, som kan anvendes ved evt. klage til skolens bestyrelse, eller dokumentation for at åbenhedskriteriet ikke er overskredet - ved et evt. tilsyn.

Ofte stillede spørgsmål

Når skolens bestyrelse har godkendt kurserne, må pladserne på kurset udbydes. Vær dog opmærksom på, at der med baggrund i lovens bestemmelser om, at højskolekurser skal være åbne for alle, skal være lige mulighed for at tilmelde sig. Det vil sige, at det kan være problematisk at lave forhåndstilmeldinger, eller at reservere pladser f.eks. til deltagere på et netop afviklet kursus af samme karakter. 

Grundet den store søgning til folkehøjskolernes kurser, meldes kurser oftere udsolgt. En tendens på flere folkehøjskoler viser, at kvinder er langt hurtigere end mænd til at tilmelde sig og når tilmeldingerne foregår ved først til mølle-princippet betyder det i nogle tilfælde at et kursus har 90 procent kvinder og 10 procent mænd.

Fra efteråret 2021 blev det derfor muligt for folkehøjskoler at prioritere optaget af elever ud fra en kønsmæssig betragtning med henblik på at skabe en ligelig kønsfordeling. Det betyder, at der er indskrevet en tilføjelse i vejledningen om kursers åbenhed på folkehøjskolerne. Tilføjelsen lyder:

For at sikre bredest mulig elevgruppe kan den enkelte skole vælge at standse for optag af et bestemt køn, hvis der i tilmeldingsfasen viser sig en klar overvægt af tilmeldte af et bestemt køn. Ønsker en skole at benytte sig af denne mulighed, skal skolen have en formuleret politik om, at man tilstræber en ligelig kønsfordeling. En formuleret politik om kønsfordeling tager sit udgangspunkt i han- og hunkøn, men det bør også sikres, at der ikke sker eksklusion af andre kønstyper, eksempelvis transkønnede. Skolens politik skal indeholde en kort beskrivelse af, hvorfor skolen tilstræber en ligelig kønsfordeling og hvad det vil betyde i forhold til afvisning af elever eller etablering af venteliste og betingelser herfor. Denne politik skal fremgå af skolens hjemmeside. Skolen skal ved kursusstart, kunne dokumentere baggrunden for, at elever er blevet afvist eller sat på venteliste, p.g.a. køn. 

Kurser må gerne tilrettelægges omkring bestemte temaer og emner, men ikke for bestemte grupper, da kurserne skal være åbne for alle (singlekursus går fx ikke, men derimod gerne et kursus om singleliv).

Som udgangspunkt skal alle højskolekurser være åbne, hvilket betyder, at skolerne skal optage elever i den rækkefølge, de ansøger om optagelse, såfremt alderskravet er opfyldt. Der må således ikke stilles krav om bestemte kundskaber, uddannelser, stillinger, medlemskab af foreninger ol. -Jf. lovens § 13, stk. 2.

Det betyder imidlertid ikke, at der ikke kan være tilfælde, hvor der godt kan ske afvisning af ansøgning om optagelse på et kursus.

Hvis en elev på baggrund af sygdom, handicap mv. må stille så store specifikke krav med hensyn til skolens tilbud og faciliteter, at skolen ikke – på trods af SPS-muligheder osv. - kan efterkomme disse, så kan det være i orden at afvise optagelse af eleven.

Tilsvarende har ministeriets tilsyn meddelt, at såfremt en højskole oplever, at en elev vil kunne forhindre eller kompromittere skolen i at tilbyde undervisning og samvær på kurser, fx pga. chikane af personer tilknyttet skolen, eller hvis ansatte ikke oplever at kunne levere undervisning, pga. utryghed eller lignende, kan en skole afvise eleven.

Hvis en skole måtte træffe afgørelse om at afvise en elev, skal der foreligge en skriftlig begrundelse. En evt. klage over en afvisning af optagelse bør tilsvarende rettes til skolens bestyrelse som skolens overordnede ledelse.