Kurser - regler og rammer

Her på siden kan du finde svar på grundlæggende, formelle spørgsmål om højskolernes kurser ift. varighed, indhold, adgang, afbestilling mv.

Lovgivningen sætter rammer og regler for højskolekurser

Regler og rammer for højskolernes kurser er beskrevet i lov om folkehøjskoler og tilskudsbekendtgørelsen. Heraf fremgår bl.a. krav til kursernes varighed, åbenhed, formulering af indhold mv.

Find lovgivningen hos Slots- og Kulturstyrelsen

Ofte stillede spørgsmål

Selv om loven omtaler en kursusuge som 7 dage, så fremgår det af Slots- og Kulturstyrelsens vejledning om årsplaner, at det anerkendes, at kursets første dag er ankomstdag og sidste dag er afrejsedag (gælder ikke på kurser, som er kortere end en uge).

Ex: Et ugekursus starter en søndag med ankomst sidst på eftermiddagen med velkomstforedrag efter aftensmaden og afrejse sker efterfølgende lørdag efter morgenmad og evt. morgensamling.
Er der derimod tale om et forløb på under en uge (4 døgn), skal der være 4 x 24 timer.

Find Slots- og Kulturstyrelsens skemaer og vejledning til årsplaner

I både intro- og outrouger gælder der de samme regler om 21 timers undervisning og 5 hele aktivitetsdage om ugen (jf. højskoleloven § 14) som i alle andre kursusuger.

Der gælder dog det særlige, at fagpræsentationer og faglige evalueringer mv. kan betragtes som undervisning, ligesom rengøring, hvor lærer medvirker, kan betragtes som pædagogisk tilrettelagt samvær.

Kurser må gerne tilrettelægges omkring bestemte temaer og emner, men ikke for bestemte grupper, da kurserne skal være åbne for alle (singlekursus går fx ikke, men derimod gerne et kursus om singleliv).

Læs mere om Åbenhedskriteriet

Man må fx gerne afvise gengangere. I det hele taget må man gerne afvise elever, hvor det af skolen vurderes, at der ikke kan være tale om et rimeligt udbytte af opholdet. Ligeledes kan et ønske om bredde på et hold berettige til ikke at optage i den rækkefølge, tilmeldinger indkommer.

Ja, hvis højskolen står for mindst 25 % af undervisningen, og tilmeldingen går til højskolen, og at kurset er åbent for alle.

Hvis man på et kursus på mere end 12 uger ønsker at være borte fra skolen i en længere periode end ekskursionsreglerne muliggør, kan man afbryde opholdet undervejs, og genoptage kurset efter hjemkomsten.

En højskole må tilrettelægge lige så mange ekskursionsdage (regnet som overnatninger uden for matriklen) som kursets antal uger jævnfør tilskudsbekendtgørelsen § 17. Dog max 16 dage i træk.

Reglerne om antal undervisningstimer og pædagogisk tilrettelagt samvær er de samme for ekskursionsuger som for andre højskoleuger, men ministeriet har hidtil accepteret en mere overordnet beskrivelse af ekskursionerne i indholdsplanen ud fra, at de benævnes ’pædagogisk tilrettelagte ekskursioner’ og fordi det af praktiske årsager kan være vanskeligt detaljeret at opgøre forløbet på ekskursioner.

Det er muligt via Europæiske Rejseforsikring at tegne en afbestillingsforsikring til et højskoleophold. Prisen er 6% af kursets pris (dog minimum 100 kr.), og forsikringen gælder, hvis man ikke kan komme afsted eller må afbryde højskolekurset pga. fx sygdom. Det er en betingelse, at forsikringen er tegnet samtidig med eller FØR, man betaler depositum til højskolen.

Læs om afbestillingsforsikring på højskoleophold 

Formuleringen i bekendtgørelsen om tilskud til folkehøjskoler lyder:
Ved beregning af årselevtallet skal skolen medregne elever på kursusuger, der går fra et skoleår til et andet, til det skoleår, hvori kursusugen starter. For nye skoler foretages beregning af årselevtallet i et finansår efter tilsvarende princip.

I Lov om folkehøjskoler er det fastslået, at der for deltagelse i et kursus, skal fastsættes en elevbetaling. Elevbetalingen må ikke være væsentligt højere end gennemsnittet for alle højskoler. Dette gælder både for lange og korte kurser. Det vil ligeledes være vigtigt, at et kursus – som udgangspunkt - er prissat ens for alle elever/kursister.

Skolen kan nedsætte elevbetalingen til den minimumspris, der til enhver tid er fastsat på Finansloven. Hertil kan der foretages en individuel vurdering af elevens sociale og økonomiske baggrund, hvor skolen kan nedsætte betalingen yderligere dog maksimalt til halvdelen af minimumsprisen.

Højskolen bør være opmærksom på følgende betalingsvilkår for udenlandske elever:

  • For elever, der bliver nægtet opholdstilladelse tilbagebetales straks den forud indbetalte egenbetaling for opholdet. Der kan dog være tale om fradrag af et mindre beløb som ekspeditionsgebyr.
  • Ved afbrydelse af opholdet gælder de samme betalingsregler som for danske elever. Almindeligt er, at der max betales for løbende måned.
  • Enhver usikkerhed om skolens likviditet og/eller fortsatte drift bør medføre at skolen afstår fra at kræve forudbetaling (udover evt. ekspeditionsomkostninger.) Hvis vilkårene for opnåelse af opholdstilladelse kræver forudbetaling af hele egenbetalingen, bør skolen i en sådan situation lave aftale med sit pengeinstitut om indsættelse af beløbet på en spærret konto.
  • Skolen afstår fra at samarbejde med agenter, som tager en betaling af elever for formidlingen af kontakt til højskole.

Læs mere om god praksis i forhold til optag af internationale elever

Højskoler kan fire gange i løbet af et skoleår vælge at flytte én undervisningsdag fra en kursusuge til en anden inden for samme kursus. Dette gælder for kurser af mindst 12 ugers varighed og kaldes 'flyttedage'. 

Læs mere om flyttedage