Ny tilsynsstrategi for folkehøjskolerne

Publiceret 13-04-2021

Slots- og Kulturstyrelsen har netop færdiggjort en ny tilsynsstrategi for folkehøjskolerne. Du kan læse mere om strategien her.

Slots- og kulturstyrelsen har udarbejdet en strategi for tilsyn med højskolerne

Slots- og kulturstyrelsen er tilsynsmyndighed over for højskolerne. Tilsynets primære formål er at sikre, at lov om folkehøjskoler overholdes.

Styrelsen har igennem længere tid haft et ønske om, at der skal udarbejdes en konkret strategi for tilsynet med højskolerne. Denne strategi er nu udarbejdet og godkendt i Slot- og kulturstyrelsens direktion og vil have virkning fra 1. april 2021. Formålet med strategien er, at skolerne til stadighed er orienterede om hvilke krav og forventninger tilsynet har til skolerne. Der er i vid udstrækning tale om en tydeliggørelse af den nuværende praksis.

Mål med strategien

Strategiens væsentligste mål er:

  • at der skabes en passende sikkerhed for, at folkehøjskolerne overholder gældende lovgivning og anvender det statslige tilskud effektivt til formålet.
  • at Slots- og Kulturstyrelsen opfylder de lovgivningsmæssige krav til tilsyn med folkehøjskolerne.
  • at Slots- og Kulturstyrelsens tilsyn er tilrettelagt, så det sikrer en fornøden kontrol af de enkelte skoler og højskoleformen som helhed.
  • at tilsynet sker i respekt for skolernes egenart og status som selvejende institution.
  • at tilsynets sanktioner i videst muligt omfang er tydeliggjort.
  • at der sikres en vis sammenhæng med tilsynsformen i de øvrige frie kostskoler (fag-, efter- og friskoler) under Undervisningsministeriet.

Læs strategien her

Læs følgebrev til strategien

Læs mere om tilsynet med folkehøjskolerne