Tilsyn

Slots- og kulturstyrelsen er højskolernes tilsynsmyndighed. Tilsynets opgave er at sikre, at skolernes adfærd lever op til lovgrundlaget. Tilsynet foregår i tæt dialog med højskolerne selv og FFD.

Slots- og kulturstyrelsen er højskolernes tilsynsmyndighed

Slots- og kulturstyrelsen er tilsynsmyndighed over for højskolerne. En folkehøjskole er en selvejende institution, hvor den enkelte skoles bestyrelse er ansvarlig for den overordnede ledelse af institutionens drift og virksomhed. Skolen har ansat en forstander, der forestår den daglige ledelse. Tilsynets opgave er at sikre, at skolernes adfærd lever op til lovgrundlaget både ved oprettelse og ved drift.

Loven fastsætter rammerne for tilsynet 

Formål og betingelser for at drive en folkehøjskole fremgår af lov om folkehøjskoler (lov nr. 280 af 25/03/2019). Loven fastslår følgende vedrørende tilsynet med folkehøjskolerne:

§ 34: Kulturministeren fører tilsyn med skoler, der modtager statstilskud efter denne lov. Finder kulturministeren, at en skoles aktiviteter ikke er i overensstemmelse med denne lov eller de regler eller aftaler, der er fastsat eller indgået i henhold til loven, kan ministeren udstede påbud til skolen om at ændre de pågældende aktiviteter.

§ 36: Kulturministeren kan for skoler, der ikke følger bestemmelserne i denne lov, de regler eller aftaler, der er fastsat eller indgået i henhold til loven, eller kulturministerens påbud, tilbageholde tilskud, lade tilskud bortfalde helt eller delvist eller kræve tilskud tilbagebetalt helt eller delvist.

Lovgrundlaget for folkehøjskolerne er en rammelov, der regulerer det faglige, indholdsmæssige, økonomiske og institutionelle grundlag for skolerne. Der er i Danmark en tradition for, at højskolerne betragtes som private selvejende institutioner og reguleres af denne rammelov med vide muligheder for den enkelte skole. Staten skal via tilsynet sikre, at de lovgivningsmæssige rammer for højskoletilbud overholdes, og at der hindres misbrug af statslige midler. Dette er igennem mange år udført i en tæt dialog med højskolerne og FFD. 

Strategi for tilsynet

Læs Slots- og kulturstyrelsens strategi for tilsyn med folkehøjskolerne

Læs følgebrev til strategien