Genåbningsplaner

Publiceret 05-05-2020

FFD arbejder for, at højskolerne kommer med i en delvis genåbning i forbindelse med næste fase.

Aktiviteter i de fri - på højskole i et lukket kredsløb

Hvorfor arbejder FFD for en delvis genåbning fra maj?

Det er et udbredt ønske blandt højskoleelever om at genoptage deres højskoleophold, ligesom der er behov for en afklaring for kommende kursister og højskolerne som institutioner. Derudover er der væsentlige samfundsmæssige og økonomiske argumenter for en delvis genåbning.

Jo hurtigere højskolerne åbner igen – på en sundhedsfaglig forsvarlig måde – jo mindre er behovet for kompenserende økonomisk støtte. Dog vil der være behov for stor fleksibilitet i hjælpepakkerne. Hvis det f.eks. er nødvendigt at åbne med væsentlig færre elever, end skolen er dimensioneret til og har budgetteret med; hvor elever tilhører en særlig risikogruppe, og hvor visse aktiviteter kan være vanskelige at gennemføre, vil der fortsat være behov for nogen økonomisk støtte. Det samme er tilfældet for de højskoler, som kører lange og korte kurser samtidig. Med de nuværende afstandskrav mv. kan der ikke være plads til begge dele. 

Samfundsmæssigt er det vigtigt, at højskolerne er med til at skabe fornyet håb for fremtiden. Højskolerne ønsker at give noget tilbage til Danmark. Højskolerne har i de sidste 175 år været med til at nære fællesskab og demokrati og støttet folk i at få tro og tillid til egne kræfter. Der er brug for højskolerne her og nu.

Scenarier for gradvis genåbning

FFD har udarbejdet en række anbefalinger til højskolerne og arbejder politisk på at få mulighed for, at de højskoler, hvor det er sundhedsmæssigt forsvarligt, kan genåbne gradvist.

Første fase (medio maj)

Genåbning af de lange kurser, hvilket vil muliggøre afslutning af forårets kurser. Scenarier:

  1. Genåbning af alle højskoler med lange kurser, hvis aktiviteter, fysiske rammer og elevsammensætning- muliggør dette, dvs. hvor højskolen vurderer, at de kan leve op til sundhedsmyndighedernes retningslinjer.
    FFD har udarbejdet nogle anbefalinger til hvilke retningslinjer, der kunne være for højskolerne, hvilket muliggør en forsvarlig åbning.
  2. Genåbning af alle højskoler med lange kurser hvor det er muligt, gennem etablering af en lukket enhed. 
    FFD har udarbejdet et forslag til, at arbejde videre som en lukket enhed, hvor alle højskoler kan åbne på forsvarlig vis.

Anden fase (slut juni)

Genåbning af korte kurser. Scenarier:

  1. Genåbning af de korte kurser (og øvrige folkeoplysende aktiviteter), som er mulige – set i lyset af sundhedsmyndighedernes retningslinjer, og under hensyntagen til kursistsammensætningen og aktiviteternes karakter. Hvis sundhedsmyndighedernes retningslinjer skal opretholdes, vil nogle af de planlagte aktiviteter ikke kunne gennemføres. Og andre vil kun kunne gennemføres med færre kursister.
  2. Lempes afstandsregler og regler for størrelse på forsamlinger vil flere af de planlagte kurser kunne gennemføres. 

Tredje fase (slut juli)

Alle højskoleaktiviteter åbner med udgangspunkt i det til den tid gældende regelsæt. Nogle aktiviteter vil evt. ikke kunne gennemføres. 

Alle faser

Højskolerne vil afsøge alle muligheder for bedrive højskolevirksomhed også uden for højskolen som fysisk ramme – for således at bidrage til folke- og livsoplysning på de præmisser, der gælder. Det kunne fx dreje sig om fællessang, evt. i det fri og med afstand; virtuelle bidrag til undervisningen inden for andre uddannelsesformer; efteruddannelse af lærere og pædagoger – som skal arbejde under helt nye betingelser; højskoleaktiviteter på andre institutioner – fx sygehuse, biblioteker osv.