Om Højskolepædagogik

Det højskolepædagogiske udviklingsarbejde har til formål at beskrive, udvikle og udfordre den pædagogiske praksis på højskolerne.

Hvad er højskolepædagogik?

Højskolepædagogik handler ikke om at nå frem til en bestemt metode, et særligt indhold eller at fastlægge én rigtig måde at være højskole på. Der gives ikke en endegyldig opskrift på, hvordan man løser den opgave, det er at være højskole. Men da en højskole heller ikke kan være hvad som helst, bliver højskolepædagogik et begreb, der har til formål at indramme, undersøge og udvikle den mangfoldige og forskelligartede pædagogiske praksis, der har fundet og finder sted på højskolerne - og kaste lys over de vilkår og betingelser denne praksis er indlejret i.

At ville noget med nogen

Højskolepædagogik handler dybest set om at forholde sig til og være bevidst om, hvad man som højskole vil med sin henvendelse til eleverne, og hvordan man realiserer denne henvendelse i praksis. FFD ser højskolepædagogikken som et afgørende udgangs- og et omdrejningspunkt for foreningens mange indsatsområder i et forsøg på at forankre dette arbejde i skolernes virkelighed, så det tager afsæt i og får betydning for det arbejde og den virkelighed, der finder sted blandt de ansatte på landets højskoler. Ved siden af dette interne udviklingsarbejde, er det med beskrivelsen og udviklingen af en højskolepædagogik tillige en ambition at synliggøre og sætte ord på højskolens pædagogik på en måde, så den kan blive diskuteret og sat i spil i en bredere pædagogisk offentlighed.

Højskolepædagogisk projekt (HUP)

HUP blev igangsat i begyndelsen af 2013 med et ønske om at tage livtag med højskolepædagogikken: Ikke for at skille sig af med højskolens særkende, men derimod for at styrke den. Knap 40 af landets højskoler har fra begyndelsen været en del af projektet og bidraget til at udforme og sætte ord på den højskolepædagogiske praksis.

Projektets udgangspunkt er, at højskolepædagogikken må begribes i spændingsfeltet mellem den livsoplysende og en almen pædagogisk tradition. Højskolepædagogik kommer ikke til udtryk gennem et særligt sæt af metoder. Den kommer til udtryk i en praksis, der på en gang reflekterer den særlige tradition og en almen pædagogisk udfordring. Det vil sige at man i praksis løser de alment pædagogiske udfordringer på særlige måder.

Mellem livsoplysning og almen pædagogik

For at indfange dobbeltheden mellem den livsoplysende tradition og den almene pædagogik er det intentionen, at vi på den ene side skal forholde os til egen pædagogisk praksis og på den anden side skal markere berettigelsen af denne praksis bredt. Det skal vi med en forståelse af den inspiration, vi kan og skal hente i en bredere pædagogisk diskussion, samt ved offensivt at indgå i en dialog - både med os selv og omverdenen.
 

Højskolepædagogik som fortsat udviklingsområde

Det højskolepædagogiske udviklingarbejde er gået fra at være et projekt over 3 år (HUP) til - fra begyndelsen af 2016 - at være en fast og integreret del af den pædagogiske indsats i FFD. Sigtet med udviklingsarbejdet er at bidrage til både de enkelte skolers og skoleformens udvikling, og samtidig stå styrket i en dialog med det omgivende samfund og andre pædagogiske miljøer i særdeleshed.

HUP bød på pædagogiske dage på en lang række højskoler, seminarer, netværksmøder, samarbejde med eksterne aktører samt en omfattende elevundersøgelse. Disse aktiviteter har dannet fundament for bogen "Højskolepædagogik - en fortælling om livsoplysnings i praksis". Herefter er der udkommet en yderligere bog (Demokratisk dannelse - højskolen til debat), to arbejdshæfter samt afholdt tre større konferencer om højskolepædagogiske perspektiver. Herudover har arbejdet også lagt grunden et ph.d.-projekt om emnet, der blev forsvaret i sommeren 2019 med titlen "Stedets pædagogik - en fortolkende beskrivelse af højskolepædagogik i et dannelsesperspektiv". Der er efterfølgende udkommet en bog på baggrund af ph.d.'en, som man kan finde på Klims hjemmeside.

Det foregående arbejde bringes aktuelt i spil på vore kurser, seminarer og pædagogiske dage, ligesom det kvalificerer relevante udviklkingsområder og nye initiativer. I FFDs strategi 2018 - 2022 beskrives højskolepædagogik således som en 'surdej', "som altid må indgå og medtænkes, når nye indsatser og projekter slås op med henblik på at udvikle skoleformen og at tage del i det omgivende samfund."

Mulighed for højskolebesøg

Vi kommer meget gerne på besøg og kan fx stå for pædagogiske udviklingsdage i forhold til UBAK, vejledning, værdigrundlaget i praksis og meget andet. Vi gør det altid i nær kontakt med jer, og I er derfor meget velkomne til at ringe eller skrive, så vi kan finde en god løsning.