Højskolestipendiet

Potentielle elever kan ansøge Højskolestipendiet for at modtage økonomisk tilskud til højskoleophold af mindst 12 ugers varighed på en dansk folkehøjskole.

 Hvem kan søge Højskolestipendiet?  

Danske statsborgere og personer, der kan sidestilles med danske statsborgere og er bosiddende i Danmark, herunder bosiddende i Rigsfællesskabet, kan ansøge højskolestipendiet. Ansøger skal være optaget på en dansk folkehøjskole ved ansøgning.

Højskolestipendiet har til formål at gøre elevsammensætningen på højskolerne mere befolkningsrepræsentativ, og er målrettet ansøgere, som ikke har mulighed for selv, eller ved hjælp fra familie eller andre (fx kommunal støtte) at finansiere et højskoleophold.

Følgende tre kriterier skal alle være opfyldt for at modtage Højskolestipendiet: 

  1. Indkomstgrundlag 

Ansøger skal have en personlig indkomst på under 250.000 kr. årligt. Indkomstgrundlaget afgøres ud fra ansøgers senest afsluttede årsopgørelse. 

  1. Særligt behov 

Ansøger skal dokumentere, at denne har et særligt behov for at komme på højskole ud fra særlige udfordringer enten socialt eller læringsfagligt. Ansøger skal enten uploade en udtalelse fra en lærer, familievejleder eller lignende, eller selv skrive et kortfattet dokument som beskriver særlige behov (max 1 side).

  1. Mangfoldighed 

I optagelsesbrevet, der vedlægges ansøgningen, skal højskolen redegøre for hvordan ansøger forventes at medvirke til en mangfoldiggørelse af højskolens elevsammensætning. Fx vil ansøgere med minoritetsetnisk baggrund eller ansøgere fra håndværksfaglige skoler ofte være underrepræsenterede på højskoler. Det kan også dreje sig om flygtninge med tidsubegrænset opholdsstatus, unge fra Grønland eller Færøerne, unge med en funktionsnedsættelse, unge frafaldet - eller uden ungdomsuddannelse, unge med erhvervsfaglig baggrund eller andet.

Hvad er Højskolestipendiet? 

Højskolestipendiet er oprettet i 2022 som en del af Mangfoldighedspuljen, som har været støttet på Finansloven siden 2019. Mangfoldighedspuljen har ca. 3,1 mio. kr. til uddeling årligt, heraf afsættes ca. halvdelen til stipendier. Potentielle elever kan ansøge Højskolestipendiet for at modtage økonomisk tilskud til højskoleophold af mindst 12 ugers varighed på en dansk folkehøjskole. Ikke flere end fire elever kan modtage stipendiet til den samme højskole pr. ansøgningsrunde. 

Hvad kan der søges til? 

Der kan ydes støtte til nedsættelse af den enkelte elevs egenbetaling på op til den på finansloven fastsatte mindste egenbetaling. For 2024 er dette 1118 kr.pr. uge pr. elev for kostelever, og 899 kr. pr. uge pr. elev for dagelever. Derudover kan der ansøges max. 10.000 kr. i alt pr. elev til tilskud til materialer og studietur. Der kan desuden ansøges op til 50.000 kr. til transportudgifter for grønlandske og færøske elever. Det bevilgede beløb udbetales til højskolen, når eleven har afsluttet sit ophold.

Ansøgning  

Der er to årlige ansøgningsrunder:

Stipendier til ophold på forårssemestret kan søges fra 1. september til senest 14 dage før kursusstart.
Stipendier til ophold på efterårssemestret kan søges fra 1. februar til senest 14 dage før kursusstart.

Ansøgningen foregår digitalt via dette link:

Ansøgningsskema til højskolestipendiet

Når ansøgningen er behandlet, sender FFD en mail med afslag eller tilsagn til både ansøger og den højskole, denne er optaget på. Heri vil støttebeløbet fremgå.

Hvad skal vedlægges ansøgningen?  

Ansøgningen skal laves i samarbejde mellem den potentielle elev og højskolen, denne er optaget på. Ansøgningen skal indeholde: 

Optagelsesbrev fra højskolen - 

    • Optagelsesbrev fra højskolen - denne skabelon skal anvendes 
    • En udtalelse fra en lærer, familievejleder eller lignende, eller et kortfattet dokument hvor ansøger beskriver særlige behov (max 1 side).
    • Ansøgers senest afsluttede årsopgørelse 

Udbetaling af stipendiet 

Højskolen skal pr. mail indsende skriftlig dokumentation på, hvor mange uger den pågældende elev har gennemført - - denne skabelon skal anvendes

Hvis eleven har fået bevilget midler til materialer, studietur og/eller transport, skal højskolen også indsende skriftlig dokumentation for disse udgifter. Beløbet kan være mindre end det oprindeligt bevilgede beløb, hvis eleven fx ikke har gennemført det forventede antal uger. Beløbet kan ikke være større end det bevilgede beløb. Hvis eleven får tilskud fra anden hånd, kan det samlede tilskud ikke overstige skolens normale ugepris. Det samlede beløb indsættes på højskolens bankkonto, når FFD har modtaget dokumentation. 

Udbetalingsskema og bilag skal være FFD i hænde senest en måned efter, eleven har afsluttet højskoleopholdet. Dokumentationen skal sendes i en samlet mail til mta@ffd.dk. 

Mie Tast
Konsulent
Rådgivning

Mangfoldighedspuljen, Højskolestipendiet og pædagogisk udvikling.