Voldgift

Ansættelsesbekendtgørelsen indeholder bestemmelser omkring opsigelse og afsked, og blandt andet om muligheden for voldgift ved konflikt i forbindelse med afskedigelse.

Ansættelsesbekendtgørelsen indeholder mulighed for voldgift

Ansættelsesbekendtgørelsen indeholder i §25-§26 bestemmelser omkring opsigelse og afsked, herunder også bestemmelser om mulighed for voldgift ved konflikt omkring begrundelse for afskedigelse.

§ 25. Ved afskedigelse af varigt og tidsbegrænset ansatte skal skolen meddele afskedigelse til den ansatte skriftligt med begrundelse for afskedigelsen. Inden afskedigelse iværksættes, skal skolen give den ansatte meddelelse om den påtænkte afskedigelse med begrundelse, og give den ansatte mulighed for at udtale sig.

§ 26. Den afskedigede kan inden for en frist på 4 uger fra meddelelsen om afskedigelsen kræve en forhandling med skolen, såfremt den afskedigede finder, at afskedigelsen ikke er rimeligt begrundet i skolens eller den afskedigedes forhold.

Stk. 2. Opnås der ikke enighed ved forhandlingen efter stk. 1, kan den afskedigede inden 4 uger efter forhandlingen begære sagen indbragt for en voldgiftsret, jf. bilag 3, såfremt den pågældende har været uafbrudt beskæftiget ved skolen i mere end 6 måneder.

Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 1 og stk. 2, finder tilsvarende anvendelse ved bortvisning af en lærer eller forstander.

Voldgiftsbestemmelser i forbindelse med afskedigelser

Der findes to forskellige muligheder for at benytte voldgiftsretten.

Mulighed 1

Benyttes FFD’s standardkontrakt som ansættelsesbrev, indgår bestemmelse om mulighed for at benytte et af FFD og Højskolernes Lærerforening (sektion under Dansk Magisterforening) nedsat mæglings- og voldgiftsudvalg, bestående af en lærer, en forstander og en uvildig jurist. Dette stående udvalg er nedsat for at forenkle processen ved en konflikt. Det forudsættes dog at parterne beslutter at benytte dette udvalg, og at det betragtes som voldgiftsnævn.

Kontaktperson ved benyttelse af denne mulighed er Birgit Gylling Andersen, CPH LEX Advokater

Find kontaktoplysninger på advokat Birgit Gylling Andersen, CPH LEX Advokater.

 

Mulighed 2

Ønsker man ikke at benytte mulighed 1, følges fremgangsmåden for nedsættelse af voldgiftsret i ansættelsesbekendtgørelsens bilag 3 om voldgift, hvor det fremgår at voldgiftsretten består af 1 medlem udpeget af skolen og 1 medlem udpeget af den afskedigede. De 2 medlemmer vælger en opmand.

Bilag 3 - Voldgiftsret

1) Voldgiftsretten består af 2 medlemmer og en opmand, der vælges af de 2 medlemmer. Såfremt der ikke kan opnås enighed om valget af opmand, anmodes præsidenten i den landsretskreds, hvori skolen er beliggende, om at udpege opmanden. Det ene medlem af voldgiftsretten udpeges af skolen og det andet af den afskedigede.

2) Sager, der forelægges for voldgiftsretten, skal fremskyndes mest muligt. Voldgiftsrettens forhandlinger er ikke offentlige, og dens voteringer er hemmelige. I øvrigt bestemmer voldgiftsretten selv sin forretningsgang og kan herunder også fastsætte, at en sag skal afgøres efter skriftlig votering, uden at det er nødvendigt, at rettens medlemmer mødes. Voldgiftsretten bestemmer, om parternes udtalelser til retten skal afgives skriftligt, eller om de skal fremføres under en afhøring.

3) Skolen og den afskedigede er berettigede til at møde i voldgiftsretten med en sagkyndig og/eller juridisk kyndig bisidder. Den afskedigede kan ved fuldmagt lade sig repræsentere af en sagkyndig og/eller juridisk kyndig person.

4) Voldgiftsretten afsiger en motiveret kendelse. I de tilfælde hvor voldgiftsretten måtte finde, at afskedigelsen ikke er rimeligt begrundet i den afskedigedes eller skolens forhold, kan retten pålægge skolen at afbøde virkningerne af afskedigelsen. Det kan herved pålægges skolen, såfremt skolen og den afskedigede ikke begge ønsker ansættelsesforholdet opretholdt, at betale den afskedigede en erstatning, hvis størrelse fastsættes af voldgiftsretten og skal være afhængig af sagens omstændigheder og den afskedigedes anciennitet ved skolen. Godtgørelsen kan maksimalt været et beløb, der svarer til 9 måneders løn, for forstandere dog maksimalt 12 måneders løn.

5) Fastansatte lærere, der pr. 1. januar 1999 havde kontraktsfastsat mulighed for at få en godtgørelse for ikke rimeligt begrundet afskedigelse på maksimalt 12 måneders løn, bevarer denne ret, så længe den pågældende er ansat ved skolen.

6) Offentliggørelse af voldgiftsrettens afgørelse kan finde sted efter voldgiftsrettens bestemmelser. Oplysning om eventuelle dissentierende vota må ikke gives.

7) Voldgiftsrettens omkostninger i forbindelse med sagen fastsættes af voldgiftsretten. Omkostningerne, herunder udgifter til bisidder, kan pålægges den ene af parterne eller fordeles mellem disse.

Ofte stillede spørgsmål

Nej, der kan ikke anlægges en sag ved de almindelige domstole. Pædagogisk personale skal følge ansættelsesbekendtgørelsen og anlægge sagen ved en voldgift.