Højskolernes Sommerpakke 2. runde

PULJEN KAN IKKE LÆNEGERE SØGES!
-----------------
Da ikke alle midler blev uddelt i sommerpakkens første ansøgningsrunde, er det nu muligt at søge om tilskud i en 2. runde.

Søg til aktiviteter og arrangementer indenfor højskoleloven som afholdes i perioden august og september 2020. Intentionen med bevillingen er at give højskolerne mulighed for at markedsføre sommerens kurser, give rabatter og udvikle nye aktiviteter og kurser, som er med til at skabe fællesskab og oplevelser for borgere og turister i løbet af sommeren.

Bevillingen er målrettet folkehøjskoler under højskoleloven, administreres af Slots- og Kulturstyrelsen og fordeles til Folkehøjskolernes Forening i Danmark (FFD).

Med aktiviteterne ønsker højskolerne fortrinsvis at støtte op om to indsatser: #højskoleforflere og #bæredygtighøjskole.

 

UDFYLD ONLINE ANSØGNINGSSKEMA (PULJEN KAN IKKE LÆNGERE SØGES)

DOWNLOAD BUDGETSKABELON

 

Målgruppe:

Lokalområdets borgere, turister og andre gæster, udsatte borgere.

Puljen kan søges på 4 områder:

 1. Støtte til nedsættelse af deltagerbetaling på eksisterende kurser. Der kan kun søges om reduktion i egenbetaling for elever/kursister, der tilmelder sig efter 30. juni.
 2. Bæredygtigheds-folkemøder med arrangementer på så mange højskoler som muligt. De lokale arrangementer følges op af en central markedsføring.
 3. Udvikling af nye korte kurser samt evt. nedsættelse af deltagerbetaling på disse kurser.
 4. Aktiviteter og arrangementer indenfor højskolelovens sigte. Fx folkeoplysende aktiviteter.

Kriterier:

 • Arrangementet skal afholdes i enten august eller september måned.
 • Der er ikke krav om et særligt tema eller format på aktiviteterne.
 • Aktiviteterne skal være åbne, gratis og annonceres offentligt via fx lokale og sociale medier, etc.
 • Omhandler aktiviteter indenfor højskolelovens sigte.

NB! Covid-19:Det er en forudsætning, at aktiviteterne kan afholdes inden for rammer af restriktionerne for at forhindre spredningen af Covid-19, herunder de af Kulturministeriet fastsatte retningslinjer.

Ansøgning:

Højskolen søger midlerne ved at udfylde den online ansøgning samt vedlægge udfyldt budgetskabelon. Midlerne udbetales efter afholdelse og indsendelse af dokumentation (se nedenfor).

Der er ikke begrænsninger på størrelsen på det ansøgte beløb, og der er ikke krav om egenfinansiering.

Deadline for ansøgning: 07.08.2020 kl. 12.

Afrapportering:

 • Efter aktivitetens afholdelse sendes en kortfattet opsamling til mail kontor@ffd.dk med titlen: ”Afrapportering på sommerpakken [højskolens navn]”.
 • Kort opsummering af aktiviteten (5 linjer).
 • Tidsangivelse på afviklingen af aktiviteten (dato eller periode).
 • Angivelse af antal deltagere.
 • Regnskab (udfyldes i samme budgetskabelon som blev anvendt ved ansøgning).
 • Ved tilskud på over 100.000 kr. skal regnskabet revisorpåtegnes.

Tidsplan:

07. august kl. 12.00

Deadline for online-ansøgning

11. august

Svar på ansøgning

Midt august

Aktiviteter, der modtager tilskud, offentliggøres i en oversigt på https://www.hojskolerne.dk/sommerpakke

August – september

Afvikling af sommeraktiviteterne

Oktober – december

Afrapportering og udbetaling af midler

 

Uddybning af kriterier for de to områder:

Til 1) Støtte til nedsættelse af deltagerbetaling på eksisterende kurser under højskoleloven

Hvad kan der søges tilskud til:

 1. Deltagerbetaling på eksisterende kursus. Tilskuddet kan være på op til 3.500 kr. pr. deltager. Der kan kun søges om reduktion i egenbetaling for elever/kursister, der tilmelder sig efter 30. juni.
 2. Højskolen foretager en konkret individuel vurdering om nedsættelse af egenbetaling.
 3. Krav om mindste egenbetaling på mindst 600. kr. efter individuel vurdering.

Målgruppe / kriterier: kursister kan få tilskud ved at opfylde en eller flere af nedenstående kriterier

 • Har normalt ikke råd til at tage på højskole.
 • Er enlig forsørger.
 • Har været ensom eller isoleret i Corona perioden.
 • Trænger til et miljøskifte (f.eks. udsatte unge).

Til 2) Bæredygtigheds-folkemøder

Højskolerne arrangerer lokale bæredygtigheds-folkemøder med arrangementer på så mange højskoler som muligt. Et arrangement kan have alle formater, fra gåture og fællessang til faglige debatter og folkekøkken – så længe bæredygtighed er omdrejningspunktet. De lokale arrangementer understøttes af en central kommunikationsindsats.

Anbefalinger til ansøgere:

Det anbefales at aktiviteter, events og kurser gennemføres i samarbejde med foreninger/organisationer og/eller parter fra erhvervslivet.

Hvilke omkostninger kan der søges til?

Der kan bevilliges støtte til de fleste former for omkostninger, så længe de er direkte relaterede til projektet:

 • Frikøb / aflønning af medarbejdere.
 • Oplægsholdere, kunstnere mfl.
 • Informationsfolder og anden markedsføring af aktiviteten.

Hvilke omkostninger ydes der ikke støtte til?

 • Anskaffelser (IT, møbler, tekniske apparater mm.)

 

Til 3) Udvikling af nye korte kurser samt evt. nedsættelse af deltagerbetaling på nye korte kurser

Hvad kan der søges tilskud til:

 1. Frikøb / aflønning af medarbejdere, møde- og rejsevirksomhed, udarbejdelse og tryk af informationsmateriale – så længe disse omkostninger er direkte relateret til projektet. Én kursusuge er ¼ månedsløn.
 2. Kurset er under højskoleloven og regler for mindste egenbetaling følges.
 3. Tilskud til deltagerbetaling på det nye kursus. Tilskuddet kan være på op til 3500 kr. Der kan kun søges om reduktion i egenbetaling for elever/kursister, der tilmelder sig efter 30. juni.
 4. Højskolen foretager en konkret individuel vurdering om nedsættelse af egenbetaling.

Anbefalinger til ansøgere

 • Det anbefales at kurserne gennemføres i samarbejde med foreninger/organisationer og/eller parter fra erhvervslivet.

Målgruppe / kriterier: kursister kan få tilskud ved at opfylde en eller flere af nedenstående kriterier

 • Har normalt ikke råd til at tage på højskole.
 • Er enlig forsørger.
 • Har været ensom eller isoleret i Corona perioden.
 • Trænger til et miljøskifte (f.eks. udsatte unge).

Hvilke omkostninger ydes der ikke støtte til?

 • Anskaffelser (IT, møbler, tekniske apparater mm.)

 

Til 4) Folkeoplysende aktiviteter og arrangementer

Forventninger til aktiviteterne og arrangementerne:

Ved bedømmelsen af projekterne vil der blive lagt vægt på en eller flere af nedenstående kriterier:

 1. At aktiviteten understøtter mødet mellem borgerne om både lokale og almene spørgsmål og emner. 
 2. At aktiviteten er til gavn for en målgruppe, der normalt ikke bruger højskolen.
 3. At aktiviteten skaber samarbejdsrelationer til andre højskoler, lokale foreninger, kommuner, institutioner eller virksomheder.

Hvilke omkostninger kan der søges til?

Der kan bevilliges støtte til de fleste former for omkostninger, så længe de er direkte relaterede til projektet:

 • Oplægsholdere, kunstnere, mfl.
 • Frikøb / aflønning af medarbejdere.
 • Informationsfolder og anden markedsføring af aktiviteten.

Hvilke omkostninger ydes der ikke støtte til?

 • Der kan ikke søges støtte til allerede planlagte aktiviteter og arrangementer, med mindre man indgår samarbejde med en ekstern partner om arrangementet. Eller f.eks. laver en rabatordning, som gør det muligt for ubemidlede at komme på højskolens sommerkurser.
 • Anskaffelser (IT, møbler, tekniske apparater mm.)

 

Daniel Aleksander Kern
Udviklingskonsulent
Strategiske indsatser

Projektleder inden for demokrati, Norden, Europa, fonde, konferencer.
Sekretær for FFDs bestyrelse og Nordisk Folkehøjskoleråd.