Nyt om åbning af højskolerne

Publiceret 14-01-2022

14-01-2022

Restriktioner ved genåbning

Mundbind

Der er ikke krav om at ansatte, elever og foredragsholdere skal bære mundbind. Mundbind kræves kun for gæster på skolen.

Coronapas

Højskolerne forventes at blive underlagt samme regler som ungdoms- og voksenuddannelser, hvilket vil betyde følgende:

Enhver fremmødt elev, kursist, eller besøgende skal med henblik herpå til enhver tid og efter skolens anvisninger herom fremvise et gyldigt coronapas.

Mindst to gange ugentligt gennemføres stikprøvevis kontrol med, at elever, kursister og besøgende har et gyldigt coronapas, medmindre de er undtaget fra kravet herom. Såfremt en elev, kursist, eller besøgende ikke kan fremvise et gyldigt coronapas, kan skolen beslutte at bortvise vedkommende fra institutionens lokaliteter og lokaler.

Skolen tilrettelægger selv kontrollen under hensyntagen til forholdene på den enkelte institution.

Der vil være elever, der under forløbet ikke kan fremvise coronapas fordi de lige har været smittet.  

Det er foreningens opfattelse, at krav om coronapas bortfalder for denne gruppe, men at dokumentation for sygdommen bør kunne fremvises.

Ved kursusstart kan der være elever, der ikke kan fremvise gyldigt coronapas, idet de har haft sygdommen inden for de sidste 14 dage. Vi har spurgt sundhedsmyndighederne, om man kan dispensere for kravet om coronapas for disse elever, når de har været symptomfri de sidste 48 timer. Svaret fra myndighederne har været, at kravet om coronapas i forbindelse med ankomsten ikke kan fraviges.

Det er foreningens forventning, at disse elever vil kunne betragtes som sygemeldte og dermed være tilskudsudløsende. Foreningen vil anbefale, at der for elever, der ikke er vaccinerede, vil blive sat krav om at opfylde en fast plan for testning. 

Udlejning af skolens lokaler

I forhold til skolernes udlejning af lokaler til f.eks. foreningsformål, er det FFD`s opfattelse, at foreningerne skal underlægge sig gældende krav om bl.a. mundbind og coronapas, jfr. gældende retningslinjer for foreningslivet.  Det vil være op til den enkelte forening at sikre dette opfyldt. Hvis skolen selv afholder offentlige arrangementer, bør det foregå med krav om mundbind og Corona test.

Test

Kulturministeriet har i dag oplyst, at der ikke vil være krav eller opfordring til test af elever på højskolerne. Det betyder, at det er op til skolerne selv at vurdere, hvilken testindsats man eventuelt ønsker. Samtidig er det skolens egen udgift at anskaffe eventuelt testudstyr, hvis ikke den pågældende region af uransagelige årsager allerede har leveret testudstyr til skolen.

Nære kontakter og isolation

Højskolerne anbefales at følge de generelle retningslinjer for smitteopsporing. I den forbindelse er der kommet nye definitioner af nære og øvrige kontakter til en smittet person og anbefalinger om isolation – disse kan læses her: Nær kontakt og 'øvrig kontakt' - Sundhedsstyrelsen

Hvis der opstår tvivl om isolation, hjemsendelse m.v. anbefaler vi, at der søges yderligere oplysninger ved kontakt til Sundhedsstyrelsen eller Styrelsen for patientsikkerhed.

Kompensation for tabt deltagerbetaling

Slots- og kulturstyrelsen har bekræftet, at der bliver tale om den samme ordning som i foråret 2021. Dette gælder (desværre) også krav om at skulle have søgt de generelle kompensationsordninger for faste omkostninger og lønkompensation. Referenceåret for beregning af skolens udgifter vil fortsat være regnskabsåret 2019.

Slots- og Kulturstyrelsen forventer at kunne åbne for ansøgninger til puljer for lønkompensation, faste omkostninger og tabt deltagerbetaling - ultimo januar 2022. Se mere på SLKS.DK

Statstilskud

Statstilskuddet fastholdes på samme måde som ved sidste nedlukning. Der afventes en endelig bekendtgørelse.