Orientering om højskolernes kompensationsordninger

Publiceret 01-03-2021

Hold dig opdateret om lønkompensation, statstilskud og udenlandske elever i forhold til nedlukning og genåbning af højskolerne.

Kulturministeriets generelle kompensationsordninger

FFD har fra Slots- og Kulturstyrelsen fået oplyst, at løntilskudsordningen og tilskudsordningen for faste omkostninger i Kulturministeriet vil blive tilgængelige medio marts. Samtidig er det besluttet at udskyde ansøgningsfristen for deltagerbetalingspuljen til den 3. maj 2021, da tilskuddene fra de generelle ordninger skal fremgå af ansøgningen eller der skal foreligge en redegørelse om, hvorfor det ikke har været muligt at søge ordningerne.

Højskolepuljen (deltagerbetalingspuljen)

Vedrørende opgørelsen af indtægter i forbindelse med deltagerbetalingspuljen undrer flere sig over, at det er statstilskuddet fra 2019, der skal anføres i ansøgningsskemaet. Slots- og Kulturstyrelsen bekræfter, at det forholder sig sådan, men at det i den endelige opgørelse vil være indtægterne i den konkrete lukkeperiode, der skal anføres.

Styrelsen har også valgt at rette ansøgningsskemaet, så der ikke skal oplyses indtægter i form af SPS-tilskud, da der i den endelige opgørelse for den konkrete periode ikke vil være SPS indtægter.

Erhvervsstyrelsens generelle kompensationsordninger

Flere højskoler har her med forskellig begrundelse fået afslag på ansøgninger. Bl.a. ud fra spørgsmål om hvilken lukning af højskolerne, der er tale om.

FFD er i gang med at forhøre sig ved Erhvervsstyrelsen vedrørende spørgsmål om højskolernes status. Herunder hvorledes højskolernes nedlukning skal betragtes. Ligeledes hvordan omsætning skal opgøres i forbindelse med tilskud til faste omkostninger, da medtagelse af statstilskud og tilskud fra deltagerbetalingspuljen kan betyde, at højskolen som krævet ikke har haft en omsætningsnedgang på mindst 30 %.

FFD vil melde ud, så snart vi har fået svar fra Erhvervsstyrelsen på vores henvendelse.

Statstilskud og genåbning

Vi har fået spørgsmål vedrørende statstilskuddet, når skolerne måtte åbne igen.
Det foreningen har fået oplyst er, at for kurser på mindst 12 uger, vil de elever, der var tilmeldt den 29/12 2020 udløse takst 3 i hele lukkeperioden, også selv om de måtte melde fra i løbet af perioden. Når skolerne så igen åbner, vil det derimod alene være de faktiske elever, der deltager, der kan udløse statstilskud.

Genåbning og udenlandske elever

Vi har fået spørgsmål vedrørende statstilskuddet, når skolerne måtte åbne igen.

Det foreningen har fået oplyst er, at for kurser på mindst 12 uger, vil de elever, der var tilmeldt den 29/12 2020 udløse takst 3 i hele lukkeperioden, også selv om de måtte melde fra i løbet af perioden.

Når skolerne så igen åbner, vil det derimod alene være de faktiske elever, der deltager, der kan udløse statstilskud. Mange skoler med udenlandske elever har givet udtryk for stor bekymring om disse elevers mulighed for at komme ind i landet, når højskolerne får lov til at åbne igen. Vil højskoleophold igen være med på listen over anerkendelsesværdige formål for indrejse, når der åbnes? Vi har en forespørgsel hos rigspolitiet herom.

Det forlyder, at man godt kan indrejse, hvis man i forvejen har fået en opholdstilladelse. Vi forsøger også at få det bekræftet. Derimod har SIRI her op til weekenden oplyst, at stoppet for udstedelse af opholdstilladelse til studieformål mv. er forlænget til 15. april 2021.

For at få drøftet de mange spørgsmål og informeret så meget som muligt, vil FFD gerne invitere de berørte skoler til et virtuelt møde torsdag den 4. marts kl. 11.30. Hvis man ønsker at deltage, kan man benytte dette link: https://zoom.us/j/94831906385

Læs også: fleksjob og indefrosne feriemidler