Pulje: Stipendier til ukrainske og russiske unge

Ukrainske og russiske unge kan søge om tilskud til ophold på danske højskoler. Puljen administreres af FFD og stipendiet søges af skolen for den enkelte elev. Stipendiet er foreløbigt begrænset til efterår 2023.

Puljens formål

 • At give tilskud til ukraineres og russeres ophold på en dansk højskole, for derigennem
 • At styrke de fælles værdier, højskolerne bygger på, i elevernes hjemlande med henblik på at understøtte den demokratisk civilsamfundsudvikling

 

Baggrund

Folkehøjskolernes Forening administrerer en indsamling, hvis formål er at muliggøre ukrainske og russiske elevers deltagelse i et dansk højskoleophold.

Dette sker ved, at der kan tildeles stipendier til højskoleophold med et beløb på p.t. kr. 536,- kr. pr. uge, svarende til den laveste elevbetaling en højskole kan opkræve. Dette betyder, at højskolen skal nedsætte prisen til halvdelen af mindste ugebetaling. Højskolen yder dermed en væsentlig rabat til denne gruppe elever og stipendiet muliggør at eleverne kan deltage gratis på opholdet.

Stipendiet søges af skolen for den enkelte elev og udbetales til skolen.

Da midlerne er begrænsede, kan man højst modtage stipendium til max. 25 uger, uanset om der er tale om flere ophold på forskellige folkehøjskoler. 

Der kan max. søges til ét semester pr. ansøgning.

Folkehøjskolernes Forening i Danmark (FFD) administrerer ordningen og udbetaler stipendiet direkte til højskolen.

 

Kriterier for tildeling af stipendier

 • Eleven skal være ukrainsk eller russisk statsborger.
 • Opholdet skal finde sted på en af staten godkendt folkehøjskole i Danmark
 • Kurset skal være offentligt anerkendt og vare mindst 12 uger.
 • Kurset skal have status af folkehøjskolekursus.
 • Eleven skal bo på højskolen i kursusperioden. 
 • Der kan kun søges stipendie til folkehøjskoleophold, der ikke er påbegyndt på ansøgningstidspunktet.

 I henhold til puljens formål tages der i fordelingen af puljens midler desuden højde for:

 • at de får størst mulig indvirkning ift. at understøtte civilsamfundsudvikling, herunder styrkelse af folkehøjskolebevægelsen.
 • at unge mellem 16½ og 35 år prioriteres. Aldersgruppen fra 16½-17½ år henvises til at blive elever på ungdomshøjskolerne og fra 17½ år til folkehøjskolerne. I tilfælde hvor det er særligt relevant vil ældre også kunne opnå støtte.
 • at der behandlingen af ansøgninger og generelt i kommunikationen om puljen tages hensyn til, at Ukraine er i en krigstilstand med de konsekvenser, det har for alle ukrainere.
 • at stipendierne kommer flest mulige elever og højskoler til gode.

 

Ansøgningsfrist

Stipendiemidler er delt i to puljer: En forårspulje til kurser, der starter i første halvdel af kalenderåret og en efterårspulje til kurser, der starter i anden halvdel af kalenderåret.

Der kan søges stipendie 2 gange årligt, inden den 1. maj og inden den 1. november til kommende semestre inden for det kommende ½ år. Stipendiet er foreløbigt begrænset til efteråret 2023.

OBS! På grund af begrænsede midler kan der være perioder, hvor puljen er opbrugt. 

De nævnte samarbejdspartnere i de berørte lande orienterer potentielle elever om muligheden og anmoder eleverne om at kontakte en skole, der imødekommer elevens ønsker. Eleven informerer skolen om, at der søges ophold under denne ordning og skolen sørger for det videre forløb omkring oplysninger og ansøgning om midler.

Ansøgningsfrist for tildeling af stipendier til efteråret 2023 vil være, at ansøgning skal være modtaget i FFD senest den 22.maj 2023

 

Eleven skal sende en skriftlig motivation til højskolen

Interesserede indsender en motiveret ansøgning, på max. 1 A4-side. Denne skal indeholde: motivation for at komme på en dansk højskole, personens relation til højskole-/civilsamfundsbevægelser i Ukraine, samt hvordan personen tænker at kunne bruge sine erfaringer i Ukraine efterfølgende.

 

Skolen ansøger via nettet

Den højskole eleven vælger søger om stipendium ved at udfylde et digitalt ansøgningsskema på FFD’s hjemmeside. Der skal vedhæftes kopi af elevens ansøgning om optagelse på højskolen samt elevens motiverede beskrivelse af formålet og forventninger til opholdet (max 1 side). Ligeledes skriver skolen en kort indstilling, hvor der redegøres for skolens sigte og motivation med at optage eleven.

Ansøg puljen for stipendier til ukrainske unge

Ansøg puljen for stipendier til russiske unge

 

 

Bevillingsudvalg

FFD’s bestyrelse nedsætter et bevillingsudvalg, der er forankret i FFD’s internationale udvalg.

Ved deadline behandler bevillingsudvalget de indkomne ansøgninger og fordeler de midler, der er til rådighed på uddelingstidspunktet. Udvalget vil vurdere elevens motivation ud fra puljens formål.

Der tilstræbes at give svar på ansøgningen hurtigst muligt efter deadline.

I forbindelse med administrationen af puljen inddrages civilsamfundsorganisationer i Ukraine og Rusland mhp. at søge kvalificering i fordeling, at få budskabet ud til relevante ansøgere, samt for at styrke muligheden for at de støttede elever vil kunne spille en rolle ind i de eksisterende bevægelser fremadrettet.

 

Stipendiet udbetales til højskolen

Folkehøjskolen skal straks efter tilsagn om støtte fra puljen sende en bekræftelse til FFD på, at eleven er optaget på kurset eller en dato for, hvornår et sådant tilsagn kan forventes fremsendt. Først på dette tidspunkt er stipendiet endeligt bevilget.

Efter kursets afslutning sender folkehøjskolen dokumentation på det gennemførte antal uger og en faktura på det bevilgede stipendium til FFD. Ligeledes indsendes elevens refleksioner over udbytte. FFD udbetaler derefter stipendiet til folkehøjskolen.

Hvis elevens ophold har været kortere, end angivet i ansøgningen, reduceres stipendiet tilsvarende.

OBS! Hvis ikke skolen fremsender dokumentation senest 1 måned efter kursets afslutningsdato, kan FFD anse det bevilligede stipendium for bortfaldet og hverken skolen eller eleven vil herefter kunne gøre krav på de tildelte midler. 

Benytte dette skema til at bekræfte gennemførslen

 

Eleven reflekterer efter endt ophold

Efter endt ophold indsender eleven en skriftlig redegørelse med refleksioner over udbyttet af højskoleopholdet, samt hvordan eleven tænker at erfaringerne kan bruges i sit fremtidige virke. Refleksionen sendes til højskolen, som videresender til FFD sammen med den øvrige afrapportering.

 

Ansøg puljen for stipendier til ukrainske unge

Ansøg puljen for stipendier til russiske unge

 

Ole Wille
Konst. leder af rådgivningen
Rådgivning

Rådgivning om love, regler og økonomi.