Pulje: Stipendier til ukrainske og russiske unge

Ukrainske og russiske unge kan søge om tilskud til ophold på danske højskoler. Puljen administreres af FFD og stipendiet søges af skolen for den enkelte elev. Stipendiet er foreløbigt begrænset til efteråret 2024.

Puljens formål

 • At give tilskud til ukraineres og russeres ophold på en dansk højskole, for derigennem
 • At styrke de fælles værdier, højskolerne bygger på, i elevernes hjemlande med henblik på at understøtte den demokratiske civilsamfundsudvikling.

 

Baggrund

Folkehøjskolernes Forening administrerer en stipendieordning støttet af Entreprenør Marius Pedersens Fond, hvis formål er at muliggøre ukrainske og russiske elevers deltagelse i et dansk højskoleophold.

Dette sker ved, at der kan tildeles stipendier til højskoleophold med et beløb på p.t. kr. 559 kr. pr. uge, svarende til den laveste elevbetaling en højskole kan opkræve. Dette betyder, at højskolen skal nedsætte prisen til halvdelen af mindste ugebetaling. Højskolen yder dermed en væsentlig rabat til denne gruppe elever og stipendiet muliggør at eleverne kan deltage gratis på opholdet.

Stipendiet søges af skolen for den enkelte elev og udbetales til skolen.

Der kan max. søges til ét semester pr. ansøgning.

Folkehøjskolernes Forening i Danmark (FFD) administrerer ordningen og udbetaler stipendiet direkte til højskolen.

 

Kriterier for tildeling af stipendier

 • Opholdets ugepris dækkes via 50% fra højskolen og 50% fra stipendiet.
 • Eleven skal være ukrainsk eller russisk statsborger.
 • Opholdet skal finde sted på en af staten godkendt folkehøjskole i Danmark
 • Kurset skal være offentligt anerkendt og vare mindst 12 uger.
 • Kurset skal have status af folkehøjskolekursus.
 • Eleven skal bo på højskolen i kursusperioden. 
 • Der kan kun søges stipendie til folkehøjskoleophold, der ikke er påbegyndt på ansøgningstidspunktet.

 I henhold til puljens formål tages der i fordelingen af puljens midler desuden højde for:

 • at de får størst mulig indvirkning ift. at understøtte civilsamfundsudvikling, herunder styrkelse af folkehøjskolebevægelsen.
 • at unge mellem 16½ og 35 år prioriteres. Aldersgruppen fra 16½-17½ år henvises til at blive elever på ungdomshøjskolerne og fra 17½ år til folkehøjskolerne. I tilfælde hvor det er særligt relevant vil ældre også kunne opnå støtte.
 • at der behandlingen af ansøgninger og generelt i kommunikationen om puljen tages hensyn til, at Ukraine er i en krigstilstand med de konsekvenser, det har for alle ukrainere.
 • at stipendierne kommer flest mulige elever og højskoler til gode.

 

Ansøgningsfrist

Stipendiemidler er delt i to puljer: En forårspulje til kurser, der starter i første halvdel af kalenderåret og en efterårspulje til kurser, der starter i anden halvdel af kalenderåret.

Der kan søges stipendie 2 gange årligt, med deadline midt april og midt oktober til kommende semester. Stipendiet er foreløbigt begrænset til efteråret 2024.

Hvis man vil søge stipendier til efteråret 2024, skal ansøgningen  være modtaget i FFD senest den 22. april 2024.

 

Proces for ansøgning

Samarbejdspartnere i de berørte lande orienterer potentielle elever om muligheden og anmoder eleverne om at kontakte en skole, der imødekommer elevens ønsker. Eleven informerer skolen om, at der søges ophold under denne ordning og skolen sørger for det videre forløb omkring oplysninger og ansøgning om midler.

Eleven skal sende en skriftlig motivation til højskolen

Interesserede elever indsender en motiveret ansøgning, på max. 1 A4-side. Denne skal indeholde: motivation for at komme på en dansk højskole, personens relation til højskole-/civilsamfundsbevægelser i Ukraine, samt hvordan personen tænker at kunne bruge sine erfaringer i Ukraine efterfølgende.

Skolen ansøger via nettet

Den højskole eleven vælger, søger om stipendium ved at udfylde et digitalt ansøgningsskema på FFD’s hjemmeside. Der skal vedhæftes kopi af elevens ansøgning om optagelse på højskolen samt elevens motiverede beskrivelse af formålet og forventninger til opholdet (max 1 side). Ligeledes skriver skolen en kort indstilling, hvor der redegøres for skolens sigte og motivation med at optage eleven.

Ansøg puljen for stipendier til ukrainske unge

Ansøg puljen for stipendier til russiske unge

 

 

Bevillingsudvalg

FFD’s bestyrelse nedsætter et bevillingsudvalg, der er forankret i FFD’s internationale udvalg.

Ved deadline behandler bevillingsudvalget de indkomne ansøgninger og fordeler de midler, der er til rådighed på uddelingstidspunktet. Udvalget vil vurdere elevens motivation ud fra puljens formål.

Der tilstræbes at give svar på ansøgningen hurtigst muligt efter deadline.

I forbindelse med administrationen af puljen inddrages civilsamfundsorganisationer i Ukraine og Rusland mhp. at søge kvalificering i fordeling, at få budskabet ud til relevante ansøgere, samt for at styrke muligheden for at de støttede elever vil kunne spille en rolle ind i de eksisterende bevægelser fremadrettet.

 

Stipendiet udbetales til højskolen

Folkehøjskolen skal straks efter tilsagn om støtte fra puljen sende en bekræftelse til FFD på, at eleven er optaget på kurset eller en dato for, hvornår et sådant tilsagn kan forventes fremsendt. Først på dette tidspunkt er stipendiet endeligt bevilget.

Efter kursets afslutning sender folkehøjskolen dokumentation på det gennemførte antal uger og en faktura på det bevilgede stipendium til FFD. Ligeledes indsendes elevens refleksioner over udbytte. FFD udbetaler derefter stipendiet til folkehøjskolen.

Hvis elevens ophold har været kortere, end angivet i ansøgningen, reduceres stipendiet tilsvarende.

OBS! Hvis ikke skolen fremsender dokumentation senest 1 måned efter kursets afslutningsdato, kan FFD anse det bevilligede stipendium for bortfaldet og hverken skolen eller eleven vil herefter kunne gøre krav på de tildelte midler. 

Benyt dette skema til at bekræfte gennemførelsen

Ligeledes skal eleven, senest 1 måned efter kursets afslutningsdato, udfylde et evalueringsskema, der giver eleven mulighed for at reflektere over udbyttet af højskoleopholdet, samt hvordan eleven tænker, at erfaringerne kan bruges i sit fremtidige virke. 

Evalueringsskema

 

Ansøg puljen for stipendier til ukrainske unge

Ansøg puljen for stipendier til russiske unge

 

Sara Skovborg Mortensen
International konsulent
Strategiske indsatser

Udvikling af internationale projekter og rådgivning om internationale elever og forhold.

 

Sigrid Buur Andersson
Administrativ medarbejder
Økonomi og administration 

 

Dokumenter

I forbindelse med indsamlingen, har vi offentliggjort disse dokumenter.

For yderligere informationer, kontakt Sara Skovborg Mortensen. 

 

Tilladelse til indsamling

Underskrevet regnskab for indsamling

Underskrevet revisorerklæring - indsamlingsregnskabet