Foreningens økonomi

Formålet er at sikre, at foreningen har den fornødne likviditet til den løbende drift med de udsving, projektaktiviteten kan give. FFD’s egenkapital skal have en størrelse som sikrer nødvendig likviditet og handlekraft.

Da FFD ikke ejer væsentlige aktiver, kan det være vanskeligt at opnå bankfinansiering, og det er derfor nødvendigt at have opmærksomhed på nødvendig likviditet. En soliditet på mellem 30 og 35 procent vil sikre nødvendig likviditet og handlekraft. Dette er indarbejdet i budgetteringen for 2022 og frem

Vi sigter fortsat mod et budget i balance, og ekstra opnået kapital i 2020 sættes som reserve til særlige indsatser og kriseberedskab. Der tages udgangspunkt i, at elevtallet udvikles i henhold til strategien, og at der derved er et stabilt indtægtsniveau, samt at FFD fortsat beholder opgaverne fra SLKS og derved også det nuværende driftstilskud.

Vi sigter i de kommende års budgetlægning mod at fastholde det nuværende udgiftsniveau, og at de faste udgifter ikke øges. Dog altid set i forhold til foreningens aktuelle aktivitetsniveau.

Foreningens revisorer anviste i 2016 en anbefalet størrelse på foreningens egenkapital ved en soliditetsgrad på 30. Det har ikke været opnået i perioden 2016-2019. Samtidigt er foreningens aktivitet vokset væsentligt, og behovet for styrket egenkapital er derfor endnu mere aktuelt.

Der er trykt et stort 2. oplag af Højskolesangbogen i 2021, og der skal sikres likviditet til et 3. oplag, som forventes trykt i 2024-2025. Indtil da er der væsentlig kapitalbinding i lager. 

Foreningen bør kunne indfri kortfristet gæld, som primært består af ikke-afregnede bevillinger på projektaktivitet. I budgettet for 2021 udgør kortfristet gæld - fratrukket feriepengeforpligtelse samt tilgodehavende bevillinger - i alt cirka 10,8 millioner.