Den Internationale Højskole: ”International Study Counseling and Management”

Formål: Projektet vil sikre en tidssvarende, effektiv og substantiel studievejledning for internationale elever ved de danske folkehøjskoler ved at tilvejebringe og systematisere allerede eksisterende ressourcer med henblik på uddannelsesmæssig fastholdelse af potentielle og velkvalificerede udenlandske elever ved de danske højskoler. FFD er samarbejdspartner.

Projektbeskrivelse

Set i lyset af regeringens rapport "Danmark - et attraktivt uddannelsesland", er formålet med dette projekt, at skabe og sikre en tidssvarende, effektiv og substantiel studievejledning for internationale elever ved danske folkehøjskoler.

Projektets hovesigte er at sikre, at man i højskolernes studievejledning giver udenlandske højskoleelever (internationale elever), de samme muligheder for udbytterig studievejledning som den, der bliver tilbudt danske højskoleelever siden 2004.

Dette vil vi sikre gennem følgende tre projektmål.

  1. ved at tilvejebringe og systematisere allerede eksisterende ressourcer med henblik på uddannelsesmæssig fastholdelse af potentielle og kvalificerede udenlandske elever.
  2. at oversætte og anvendeliggøre allerede eksisterende materiale i forhold til den specifikke målgruppe af udenlandske højskoleelever i alderen 18-25 år med en gymnasiel uddannelse (eller tilsvarende)
  3. Dette gøres tilgængeligt primært online til deling og brug af alle højskoler og disses studievejledere via FFD's hjemmeside, og sekundært via en "best-practice" booklet i trykt form.

Selvom der er fokus på elevernes kvalifikationer, tages der i projektet udgangspunkt og højde for højskolens rolle som dannelses- og kulturinstitution. De bedst kvalificerede elever henviser ikke kun til dem med de bedste karakterer, men også til dem med gode sociale og faglige kvalifikationer. Der søges med projektet at lægge fokus på at det ikke blot handler om at blive optaget på en uddannelse, men også at gennemføre et uddannelsesforløb, hvor andre egenskaber end de faglige kan have stor betydning. Højskolen forstår vi som en unik indgang til det danske uddannelses system. Den udmærker sug ved dets fokus op de sociale kompetencer samtidig med en kvalificering af de faglige kompetencer. Disse dele kan ikke adskilles, hverken når det gælder danske eller internationale elever.

Udgangspunktet for projektforløbet er en undersøgelse af de internationale elever, der går på danske højskoler. De er ikke en homogen-gruppe, der er sammenlignelig med danske højskoleelever. Men hvem er de? Hvilke lande kommer de fra? Hvad er deres uddannelsesmæssige baggrund? Hvorfor er de taget på højskole i Danmark? Ved at undersøge dette, vil vi i højere grad kunne forstå de internationale elevers motivation og mål med et højskoleophold, og på denne baggrund møde dem i en vejledningssituation.

Studievejledningen kan således også for en enkelte internationale elev bruges som værktøj til at forventningsafstemme ift. et fremtidig studieforløb i Danmark, samtidig med at den viden vi får kan være med til at skabe fokus på højskolerne i udlandet på udenlandske uddannelsesinstitutioner med henblik på fremtidig rekruttering.

Kontaktpersoner: Felicity Markdal og Claus Staal

Bevilliget beløb: 184.407 kr.

Projektet er nu afsluttet. Download og læs håndbogen, som blev produceret af efterårssemestret 2014: LIVING LIBRARY HANDBOOK: A PRACTICAL GUIDE TO ORGANISING AND HOSTING YOUR OWN LIVING LIBRARY EVENT (PDF).