Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

18 projekter fik bevilliget puljemidler i perioden 2014-2016

Læs mere om projekterne her.

Formål: Der har igennem højskolens historie været et tæt samarbejde mellem de nordiske landes højskoler. Gennem de sidste 15-20 år har dette samarbejde dog primært været på et politisk niveau, i regi af de respektive landes højskoleforeninger, hvorimod det har knebet mere med samarbejde på skole- og lærerniveau. Dette projekt vil gerne bidrage til at puste liv i det fælles nordiske samarbejde gennem seminarer og lærerudveksling. Foruden at bidrage til det gensidige udviklingsarbejde, kan dette samarbejde også betragtes som en form for pilotprojekt for et bredere samarbejde, der også inddrager højskoler og højskolelærere i Sverige og Finland.

Læs mere

Formål: Baggrunden er det højaktuelle samfundspolitiske problem omkring EU´s og Danmarks forhold til tilstrømningen af flygtninge til EU og Danmark. Ideen er at skabe en dag, hvor eleverne bliver tvunget til at forholde sig til et emne, som i højskolens dagligdag kan virke fjernt, men som også udspilles ganske nært og lokalt.

Læs mere

Formål: Konceptudvikling og produktion af undervisningsmaterialer, som fremmer højskoleelevers globale udsyn og forståelse af globaliseringens konsekvenser for hverdagen i Danmark. I samarbejde med partnere fra netværket The Dark Mountain Project er målet at udvikle et forløb, der både udfordrer og skærper elevernes forståelse af samtidige samfundsnarrativer omkring økonomiske, sociale og miljømæssige kriser med udgangspunkt i projektarbejde og elevproducerede fortællinger. Derudover sigter projektet imod at skabe kontakt til og grobund for fremtidigt samarbejde med andre netværk af unge rundt om i verden.

Læs mere

Formål: International udveksling omkring deltagende medborgerskab. Vi vil diskutere erfaring fra USA med community work og den danske velfærdsmodel. Vi ønsker at diskutere klientgørelse overfor medborgerskab og hvordan man kan inddrage de udsatte målgrupper i løsningen af lokale problemstillinger.

Læs mere

Formål: At få os til at anerkende flygtningeproblematikken i det nære. I den aktuelle situation er det let at fortabe sig i ekspertudtalelser og politisk bureaukrati. Dette projekt har som formål at inspirere, provokere og skabe debat via æstetiske virkemidler som musik, teater, scenekunst, lys og lys.

Læs mere

Formål: Det overordnede formål med projektet er at understøtte uddannelse til bæredygtig udvikling til brug for højskolelærere overfor elever i alle de fire nordiske højskoleforeninger i arbejdet med højskolelever gennem erfaringsudveksling og ny-udvikling af bæredygtighedsbegreber og praktiske pædagogiske greb. Konkret handler projektet om at skabe ambassadører for bæredygtig udvikling på de enkelte højskoler til inspiration for andre højskoler.

Læs mere

Formålet: At udvikle et koncept, der er velegnet som fundament for kurser, der behandler problematikker, der opstår, når store flygtningestrømme krydser grænser. Derudover er målet at kunne tilbyde kurser, som kan have væsentlig effekt mht. at skabe øget sundhed og mindske selv alvorlig stress hos traumatiserede mennesker eller mennesker med PTSD. For flygtninge vil der også være delmål, der giver færdigheder, som vil hjælpe til integrering i det danske samfund; bl.a. undervisning i dansk sprog, kultur og samfundsorientering.

Læs mere

Formål: Formålet med projektet er at videreudvikle og kvalitetssikre projekt Globale Historiefortællere, som er et projekt med formålet at styrke højskolelevers globale dannelse via arbejdet med medieproduktioner til et online magasin. Aktiviteterne der her søges til er et evaluerings- og videreudviklingsseminar for lærere, samt 20 workshops i medieproduktion og historiefortælling, fordelt på 2 år.

Læs mere

Formål: Formålet med projektet er at sætte fokus på den tværkulturelle udveksling og dialog mellem unge på Idrætshøjskolen i Århus, i Gellerupparken og i Libanon.

Læs mere

Formål: Formålet med projektet er at understøtte det læringspotentiale der er forbundet med at have flygtninge på højskole, ved at arbejde mere fokuseret med flygtningenes historier via Living Library metoden. Historierne vil ligeledes blive lavet som små film.

Læs mere

Formål: At udvikle højskolens globale profil i undervisningen generelt, ved at udvikle et eksisterende samarbejde med Ghana venskabsgrupper og udvikle et temaforløb om Ghana. Aktiviteterne indebærer en projektrejse til Ghana for en af skolens lærere, udvikling af et temaforløb om Ghana for alle skolens elever, samt afsøgning af muligheder for videre samarbejde med Ghana venskabsgrupper, herunder et muligt lærerudvekslings program.

Læs mere

Formål: Projektet vil sikre en tidssvarende, effektiv og substantiel studievejledning for internationale elever ved de danske folkehøjskoler ved at tilvejebringe og systematisere allerede eksisterende ressourcer med henblik på uddannelsesmæssig fastholdelse af potentielle og velkvalificerede udenlandske elever ved de danske højskoler. FFD er samarbejdspartner.

Læs mere

Formål: Det fælles internationale projekt for højskolerne skal styrke højskoleelevernes globale dannelse. Arbejdet med elevproducerede fortællinger om unge fra Syd, fra Europa og fra Danmark styrker elevernes læring på deres rejser. Historierne videreformidles på en digital læringsplatform, af et fortællerkorps af højskoleelever og gennem mediesamarbejder.

Læs mere

Formål: Som led i et større fælles internationalt projekt mellem FFD og Højskolerne ønsker FFD projektstøtte til opstart af projektet. Formålet med projektet er at klæde unge højskoleelever på til at blive globale medborgere i en foranderlig verden, gennem møder med andre lande, kulturer og mennesker. Ligesom det er formålet at gøre højskolelærere i stand til at klæde eleverne på til dette.

Læs mere

Formål: Projektet "Youth Empowerment" (YE) søger at skabe rum, hvori internationale og danske unge kan afspejle deres egne nationale, kulturelle og sociale ungdomsudfordringer og trække perspektiver til generelle ungdomsudfordringer i en international atmosfære med udgangspunkt i en involverende og medbestemmende tilgang.

 Læs mere

Formål: At fremme globale perspektiver i højskoleverdenen ved at tilbyde en undervisningspakke om BRICS landene (Brasilien, Rusland, Indien, Kina og Sydafrika).

Læs mere

 

Formål: At understøtte den mundtlige fortælling som kommunikationsform og -medium, samt give indblik i og viden om forskelligeartede kulturer og livsformer.

Læs mere

Formål: Projektet skal iværksætte en aktiv deltagelse af Mariager Højskoles elever i problemstillinger, der præger livet for europæiske unge, og en videreformidling af disse problemstillinger i en kommunikations platform, der involverer andre danske højskoler.

Læs mere