Seksuel dannelse

På højskolen er samværet og fællesskabet essentielt. Derfor er spørgsmålet om, hvordan vi bedst lever sammen, med respekt for hinandens grænser og forskelligheder vigtigt. Og dermed også – men ikke alene – hvordan vi forebygger seksuelle krænkelser.

Højskolen er et hjem, en skole og en arbejdsplads, hvor elever og ansatte indgår i faglige og sociale relationer med hinanden. Relationerne er ofte kendetegnet af åbenhed og nysgerrighed, og mange ser højskoleopholdet som en mulighed for at lære sig selv og andre at kende.

Højskolen har derfor et særligt potentiale for også at bidrage til elevernes seksuelle dannelse på en måde, der både giver viden og erfaringer til den enkelte og til fællesskabet i spørgsmål om fx grænsedragning og samtykke.

Til dette potentiale hører pædagogiske overvejelser. Hvordan skaber vi et trygt og udviklende rum for alle? Hvordan klæder vi hinanden på til at agere sammen? Hvor er vi enige om, at grænserne er? Og hvad gør vi, hvis grænser overtrædes? Det er et område, der rent pædagogisk set er fyldt med dilemmaer og stærke holdninger.

Med denne indsats ønsker FFD at sætte fokus på seksuel dannelse, dels ved at skabe en ramme for samtaler højskolerne imellem, men først og fremmest på den enkelte højskole, dels ved at yde den bedst mulige vejledning og juridisk rådgivning i spørgsmål relateret hertil.

Seksuel Dannelse

For mig handler den seksuelle dannelse helt kort om at tilegne sig viden, sprog og handlemåder inden for temaerne køn, krop og seksualitet til gavn for en selv og andre. Eleverne skulle gerne træde ud i verden med en bevidsthed om det dobbelte ansvar i de seksuelle relationer; ansvaret for egen lyst og egne grænser samt ansvaret for andres lyst og andres grænser." 

Mette Øyås Madsen til Højskolebladet, lærer i faget ”Køn, krop og seksualitet” og projektleder på projektet ’Seksuel dannelse i og af højskolebevægelsen’

Med projektet ’Seksuel dannelse i og af højskolebevægelsen’ vil Brandbjerg Højskole, med støtte fra Skoleudviklingspuljen, vise at højskolen kan løfte seksualundervisning med et dannelsesfokus i en tid, hvor det seksuelle fylder som aldrig før, hvor seksualundervisningen opleves mangelfuld af den danske befolkning, og hvor fagfolk kalder på handling hos politikerne. 

Projektet ønsker desuden at pege på, at den seksuelle dannelse også bør række ind i højskolens samværskultur.

Læs mere om projektet her

Hvis du ønsker at høre mere om projektet eller blive del af netværket ’Seksuel dannelse’ for højskolelærere, kan du kontakte Mette Øyås Madsen på moe@brandbjerg.dk

Samværspolitik, forebyggelse og håndtering af krænkelser

Seksuelle krænkelser kan have en juridisk, arbejdsretlig og pædagogik dimension. FFD bestræber sig på at kunne rådgive i forhold til alle tre dimensioner. Den juridiske drejer sig om, hvad der ifølge loven er ulovligt. Det arbejdsretlige handler om, hvilke rammer institutionen stiller op, formuleret i f.eks. en personalehåndbog eller i en code of conduct. Det pædagogiske handler om, hvordan den enkelte skole med udgangspunkt i sit værdigrundlag skaber rammen for den enkeltes og fællesskabets seksuelle dannelse.

De enkelte højskolers værdigrundlag og pædagogiske praksis vil ofte danne udgangspunkt for skolens mere eller mindre formaliserede og nedskrevne samværspolitik. Flere skoler ønsker at udvikle eller videreudvikle en samværspolitik, der rammesætter skolens ønsker for fællesskabet, bl.a. for at tydeliggøre højskolens regler, retningslinjer for samvær og håndtering af overtrædelse af disse. En samværspolitik vil være forskellig fra skole til skole, ligesom udvikling, implementering og håndhævelse vil være skolebestemt.

- Dansk Ungdoms Fællesråd har udviklet en guide til, hvordan foreninger kan tilgå udviklingen af en samværspolitik.

Arbejdstilsynet har udviklet en omfattende guide til forebyggelse og håndtering af krænkelser.

En samværspolitik kan være rettet mod elev-elev relationer og elev-ansat relationer. Ofte vil regler og retningslinjer for ansat-elev relation og ansat-ansat relationer også kunne beskrives i medarbejderhåndbog eller personalepolitik.

Til baggrund kan læses FFDs notat om krænkelser og samvær på folkehøjskoler set fra et juridisk perspektiv.

Her får du FFD's skabelon til en medarbejderhåndbog, hvor retningslinjerne kan beskrives.

 

Andreas Harbsmeier
Udviklingschef & pressechef
Udvikling

Udvikling. Presse.