Viden om højskolerne og mangfoldighed

Ny undersøgelse af højskolernes arbejde med mangfoldighed efterlader ingen tvivl: mangfoldighedseleverne er uden undtagelse enige om, at opholdet på højskolerne har været ikke bare en god oplevelse, men en trivselsfremmende og livsændrende oplevelse.

Højskolernes arbejde med mangfoldighed nytter: En undersøgelse af mangfoldighedspuljen viser, at et højskoleophold bidrager positivt til minoritetselevers trivsel. Samtidig peger rapporten også på udfordringer i højskolernes mangfoldighedsprojekter og anbefaler bl.a., at skolerne arbejder mere for at sikre, at eleverne føler sig inkluderet.

Kortlægning af mangfoldighed på højskolerne

Med vedtagelse af Finansloven 2019 blev der etableret en pulje på 3 millioner kr. årligt til mangfoldighedsindsatser mv. på folkehøjskolerne, hvorfra de respektive højskoler som udgangspunkt har kunnet søge penge til finansiering af integrationsaktiviteter.

Læs mere om mangfoldighedspuljen og hvordan du søger

FFD har løbende gennemført en kortlægning af alle de projekter, der har fået bevilget penge fra mangfoldighedspuljen. Denne er senest opdateret i januar 2021. Kortlægningen viser, at 59 projekter har modtaget penge mens 65 har ansøgt. Se flere resultater fra kortlægningen:

 • 95 projekter

  fordelt på 41 forskellige højskoler har fået en bevilling fra mangfoldighedspuljen (mange højskoler forsætter samme projekt i flere faser).

 • 14,5 mio. kr.

  er der i alt blevet uddelt fra 2019-2022. Der har i alt været 112 ansøgninger til Mangfoldighedspuljen, hvoraf 95 har fået tilsagn.

 • 152.202 kr.

  er der i gennemsnit blevet uddelt pr. projekt. Beløbene spænder mellem 21.000 kr. og 1.050.000 kr. (hvor syv højskoler ansøgte sammen).

 • Minoritetsetniske unge & unge uden ungdomsuddannelse

  er de målgrupper, som flest projekter har som primær målgruppe. Det er nærmere bestemt hhv. 27 og 22 ud af 95 projekter.

 • 10 andre målgrupper
  • HHX, HTX og EUX-elever
  • Pittstoppere/frafaldstruede unge
  • Unge fra socialt boligområde
  • Unge med flygtningebaggrund
  • Hjemvendte soldater
  • Unge fra Grønland, Færøerne og Sydslesvig
  • Unge med funktionsnedsættelser
  • Ensomme unge
  • Personer med tilknytning til arbejdsmarkedet
  • Socialt udsatte
 • 85 %

  indgik samarbejde med eksterne samarbejdspartnere i deres projekt. Det er oftest UU-vejledere, uddannelsesinstitutioner og NGO’er.

 • 69 %

  anvender midler til at nedsætte egenbetaling for eleverne i målgruppen i projekterne.

 • 83 %

  benytter midler til frikøb af egne lærere for at gennemføre projektet, oftest til projektledelse

”Det er først når folk, øh, spørger: ”Nååå, hvor er du fra?”, som det første, altså i stedet for at spørge, hvem jeg er, hvis det giver mening. Så er det dér, hvor jeg føler mig anderledes. Så bliver det lidt akavet. Hvor jeg egentlig gerne vil ses ligesom dem…”

Elev, Mangfoldighedsundersøgelsen 2020

Undersøgelse af mangfoldhedsarbejdet på højskolerne

FFD igangsatte i begyndelsen af 2020 en kvalitativ undersøgelse af arbejdet med mangfolddighed på landets højskoler, som led i foreningens arbejde for at sikre en større mangfoldighed på højskolerne. Foreningen arbejder bl.a. for at elevsammensætningen i højere grad afspejler samfundet og samtidig giver mange forskellige unge muligheden for at opleve højskolen som et relevant mødested for dem.

Læs mere om tidligere mangfoldighedsprojekter

Det er ungdoms- og minoritetsforsker, Laila Lagermann, som har stået i spidsen for undersøgelsen, der er baseret på seks repræsentativt udvalgte højskoler, der alle søgte mangfoldighedspuljen i 2019. 

Samlet set efterlader mangfoldighedsundersøgelsen ingen tvivl: elever, der er del af et mangfoldighedsprojekt, er uden undtagelse enige om, at opholdet på højskolerne har været ikke bare en god oplevelse, men en trivselsfremmende og livsændrende oplevelse.

Find undersøgelsen i to versioner

Samlet: Undersøgelse af mangfoldighedspuljen - Kortlægning, casestudie og anbefalinger

Læs og bliv inspireret af den kvalitative undersøgelse om både elever og projektledernes erfaringer med mangfoldighedsarbejdet. Find reaultater, konklusioner og anbefalinger.

Find hele mangfoldighedsundersøgelsen

Download

 

Opsamling: Sammenfatning af resultater og anbefalinger

Få den forkortede undersøgelse serveret på kun 10 sider. Indeholder resumé af den samlede rapport inkl. reslutater, opsamling og anbefalinger.

Læs den forkortede opsamling af mangfoldighedsundersøgelsen

Download

Anbefalinger til højskolernes arbejde med mangfoldighed

På baggrund af interviews med både elever og ansatte om deres erfaringer fra arbejdet støttet af mangfoldighedspuljen sætter Laila Lagermann spot på, hvor der opstår udfordringer og dilemmaer med netop dette arbejde, og hvad man med fordel kan gøre fremadrettet ift. disse dilemmaer. Laila Lagermann kommer frem til en række anbefalinger til højskolernes arbejde med mangfoldighed baseret på den viden, der bliver genereret gennem undersøgelsen.

”… én ting er, at få mangfoldigheden ind på højskolen – repræsenteret gennem elever gennem mangfoldighedspuljen. Noget andet er at få gjort mangfoldighed til en del af selve skolekulturen på højskolen, hvilket man med fordel kan arbejde med på højskolerne, …”

Laila Colding Lagermann om erfaringer med mangfoldighedspuljen fra undersøgelsen, 2020

Lalia Lagermanns anbefalinger til højskoler der arbejder med mangfoldighed
 1. Ting tager tid!
  Tid som en faktor har spillet ind på (forsinkelser i) arbejdet med at mangfoldiggøre elevgruppen, og der er flere forslag fra projektlederne til, hvad man kan gøre ift. hertil. Det bliver samlet set tydeligt, at nogle af de højskoler, der har kunne gå direkte på rekrutteringen af nye elever fra den ønskede målgruppe, er dem, der har kunnet trække på allerede eksisterende eksterne samarbejder.
 2. Gør mangfoldighedsprojektet til et skoleprojekt fremfor et lærerprojekt
  Baseret på resultaterne, anbefales det af hensyn til bæredygtigheden, at man som højskole overvejer, hvordan projektet (herunder projektstyringen) kan gøres til et skoleprojekt, fremfor at være båret af en enkelt ildsjæl på højskolen.
 3. Samarbejder på tværs af højskolerne:
  Samarbejder på tværs af de højskoler, der arbejder med en mangfoldiggørelse af elevgruppen, efterlyses fra flere projektledere. Samarbejdet kan tage flere former; Det anbefales bl.a. at eksempelvis Zoommøder – om forskellige temaer, fx eksterne samarbejdspartnere eller andet, der knytter sig til arbejdet med en mangfoldiggørelse af elevgruppen, er noget, man fra FFD’s side tænker mere i fremadrettet.
 4. Egenbetaling
  Flere af projektlederne peger på, at en nedsættelse af egenbetaling ikke er nok; at man burde tænke i måder, hvorpå det bliver muligt at finansiere hele opholdet for enkelte elever. Der er i den forbindelse forslag, som det anbefales, at der fra FFD’s og fra den enkelte højskoles side tænkes videre i, fx at man kan have to fripladser til fx flygtninge, eller hvilken målgruppe, der nu arbejdes med, og at disse elever har mulighed for at få finansieret hele opholdet. I praksis er dette dog ikke tilladt inden for lovens rammer, som det ser ud p.t.
 5. Arbejd på den (oplevede) inklusion af mangfoldighedspuljeelever på højskolerne
  Det anbefales, at FFD ifm. ansøgningen eller ifm. en bevilling af puljemidler til en højskole – stiller krav til højskolen om at overveje, hvordan man som højskole påtænker at ville arbejde med en majoritetsinkluderende tilgang. Det betyder, at man som højskole bedes overveje, hvordan man i lærer- og elevgruppen konkret tænker at arbejde med, hvordan sociale kategorier (som etnicitet, kultur, alder, køn m.v.) markeres og privilegeres på måder, der inkluderer/ekskluderer eleverne.
 6. Arbejd med fælles tredjer som et konkret mangfoldighedsværktøj
  Det anbefales på baggrund af undersøgelsen, at man som højskole skærper arbejdet med fælles tredjer som en del af en konstant pædagogisk praksis, når det handler om ikke bare rekrutteringen af nye ”andre”, men i det hele taget ift. unge, der ikke umiddelbart passer ind (fx introverte, ensomme m.fl.). Denne anbefaling baseres på det, som træder tydeligt frem i undersøgelsen, nemlig at det er i de ”rum”, der skabes hér, gennem fælles tredjer (fx boldspil), hvor eleverne kan mødes om andet og mere end deres mangler (fx sprog) og forskelligheder (fx manglende ungdomsuddannelse), at oplevelser af ikke at passe ind, synes at sættes i baggrunden til gavn for alle elever.

Læs de fulde anbefalinger og undersøgelsen, der ligger til grund for disse i den samlede Undersøgelse af mangfoldighedspuljen - Kortlægning, casestudie og anbefalinger eller den lidt kortere version: Sammenfatning af resultater og anbefalinger.

Ny undersøgelse: Indsats for mangfoldighed på højskoler skaber livsændrende oplevelser for unge

NYHED En ny undersøgelse viser, at et højskoleophold bidrager positivt til minoritetselevers trivsel. Samtidig peger rapporten også på udfordringer i højskolernes mangfoldighedsprojekter og anbefaler bl.a., at skolerne arbejder mere for at sikre, at eleverne føler sig inkluderet.

Mangfoldighedsprojekter er afhængige af ildsjæle

HØJSKOLEBLADET Interview med Ungdoms- og minoritetsforsker Laila Colding Lagermann, som står bag undersøgelsen af mangfoldighedspuljen. Her fortæller hun bl.a. om at det er enkeltpersoner blandt lærere og ledere på landets højskoler, der afgør, hvorvidt skolerne søger FFD’s mangfoldighedspulje og efterfølgende får succes med projekterne.

Tidligere elev: "Wow, tænk at der findes nogen, som har brugt så meget tid på at hjælpe mig"

INTERVIEW 36-årige Donna Munezero havde hverken økonomisk eller psykisk råd til at betale for et højskoleophold, men blev hjulpet af FFD's mangfoldighedspulje og er i dag et godt sted i sit liv.

Minoritetselevers 8 anbefalinger til en mere mangfoldig højskole

Må du gerne spise svinekød? Hvor kommer du egentligt fra? Hvad mener du om Israel-Palæstina? Spørgsmålene var mange de første uger af Nafisa Fiidows og Marek Azoulays højskoleophold, der lakker mod enden i disse dage. Vi mødte dem til en snak om, hvordan det er at gå på højskole, når man har minoritetsbaggrund.

Brug for sparring om mangfoldighed på din højskole?

Hvis I ønsker at arbejde med mangfoldighed på jeres højskole, kommer vi meget gerne på besøg enten fysisk eller ved onlinemøder eller telefonmøder. Vi kan fx stå for pædagogiske udviklingsdage eller kortere workshops i forhold til mangfoldighed og inklusion, give inputs til konkrete udfordringer eller lignende. Derudover tilbyder vi sparring ifmb. ansøgninger til mangfoldighedspuljen, indgåelse af samarbejder, projektledelse oa.

Vores besøg udvikles i samspil med jer og tilpasses altid den konkrete kontekst. I er meget velkomne til at ringe eller skrive, så finder vi sammen et format der passer jer.

Læs mere om FFD's indsats for mangfoldighed