Information til ansøgere

Samarbejdet mellem FFD og Nordea-fonden er en ramme for realisering af en bred vifte decentralt forankrede projekter, der samlet set vil bidrage til og inspirere samfundets bæredygtige udvikling.
Herunder finder du principper og kriterier for bevilling af midler.

Principper for bevilling af midler  

 • Sæt rammer og retning! Hvordan forstår og arbejder I med bæredygtighed på jeres skole? Hvor er jeres skole i forhold til bæredygtighed, og hvad orienterer I jer imod? Vær skarpe på, hvad I vil, og hvad I ikke vil med jeres laboratorie for bæredygtighed.  
 • Vær ambitiøs uden at være grænseløs! Projektet må gerne være vildt og udviklingsorienteret så længe det samtidig er konkret håndterbart. Sigt efter at skabe balance mellem et projekt med potentiale for at knopskyde, med stærke rødder og som samtidig er realiserbart, forståeligt og håndterbart. 
 • Tænk nyt! Idéen med at gøre højskolerne til laboratorier for bæredygtighed er netop at understøtte unikke projekter, der er innovative, nyskabende og nytænkende, og som kan inspirere bredt.  
 • Fordel ejerskabet! Arbejd seriøst med at deltagerne i og ’modtagerne’ af projektet kommer med ombord. Ved at dele ansvaret og overdrage dele af kontrollen kan der skabes gode synergier mellem det aktivistiske og almennyttige. 
 • Giv tid! Det er bedre, at idéen er gennemarbejdet end at der ansøges ved førstkommende frist. 

Kriterier  

 • Der kan søges til projekter, som styrker og understøtter miljømæssig, social eller ledelsesmæssig bæredygtighed: Mindst ét og gerne flere af disse tre skal indgå som bærende emner i projektet. 
 • Der kan søges mellem 200.000 kr. og 2 mio. kr.
 • Der kan søges fra 1. marts 2023 og indsatsen løber i første omgang frem til marts 2025.  
 • Der kan søges løbende. Projekterne behandles på Nordea-fondens bestyrelsesmøder, som afholdes fem gange årligt. (Forvent ca. 3-6 måneders behandlingstid på fremsendte ansøgninger).  
 • Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af projektets formål, målsætning og forankring samt budget, projekt- og tidsplan. Få gode råd til ansøgningen her og læs mere i Nordea-fondens udvidede projekt-tjekliste. 
 • Der kan ikke søges direkte støtte til klima- eller energirenoveringer, men udelukkende bæredygtighedstiltag, der også knytter sig til undervisningen.  
 • Projektet skal være baseret på elevinddragelse og -deltagelse.  
 • Projektet skal være forankret i højskolens strategi og have forstander som afsender.  

Ansøgningen sendes direkte til Nordea-fonden om støtte til jeres projekt via online-ansøgningsportal, du finder herMrk.: Lyst til at deltage.  

Det er en fordel hvis:

 • Projektet leverer resultater, der når videre ud og bygger bro til det omkringliggende samfund.  
 • Projektet involverer eller engagerer forskellige samarbejdspartnere og eksterne aktører fra det omkringliggende samfund. Det kan være gennem: 
 • involvering af lokalbefolkningen  
 • etablering af lokale partnerskaber med langsigtede potentialer 
 • deleøkonomier eller anden spill-over effekt til andre målgrupper  
 • samarbejde med andre aktører i højskoleverdenen og/ eller andre uddannelsesinstitutioner, foreninger/organisationer og andre aktører med særlige kompetencer indenfor bæredygtighed. 
 • Projektets forankring er tydeligt beskrevet og har potentiale til at kunne ’stå selv’, når projektperioden afsluttes 
 • Projektet har mange deltagere, og dets aktiviteter og viden når bredt ud. 
 • Projektet har fokus på vidensdeling i forhold til at dele ud af de erfaringer, der opnås, og er åbent for dialog med andre i skolens lokalområde eller i FFD’s netværk, som også arbejder med bæredygtighed 

Om processen 

Det er aftalt med Nordea-fonden, at de ansøgende højskoler er i løbende dialog med FFDs projektmedarbejder inden ansøgningen sendes til Nordea-Fonden. Dels for at sikre rådgivning og spredning af projekternes indhold og retning, dels for at kunne trække på erfaringer fra andre skoler, projekter og forskellige aktører på området, og ikke mindst for at opsamle erfaringer til andre skolers ansøgninger. 

 • Tag fat i FFD, når I har visionen/ idéen på plads.
 • FFD hjælper med at modne jeres projekttanker med vejledning og hjælp til projektstyring, men har ingen indflydelse på den endelige behandling.  
 • FFD understøtter og rammesætter vidensdeling mellem de skoler, som har modtaget en uddeling eller er undervejs med en ansøgning. Det vil f.eks. ske på netværksmøder, inspirationsdage og evalueringsseminarer. Processen defineres nærmere i foråret 2023. 
 • Forvent dialog med Nordea-fonden i perioden efter, at ansøgningen er indsendt. I denne del af processen bør der afsættes tid til at besvare spørgsmål og foretage justeringer.

Kontakt

For spørgsmål og sparring i forbindelse med projektidéer og ansøgning:

Josefine Weng
Projektleder
Strategiske indsatser

Bæredygtighedsindsats og Vekselvirke. Demokrati – netværk og Frirummet. Strategiarbejde.

Johannes Schønau
Bæredygtighedskonsulent
Strategiske indsatser

Højskolernes bæredygtighedsindsats og Vekselvirke