Rødding Højskole ” Borgersamling - en praktisk øvelse i deltagerdemokrati og borgerinddragelse”

Rødding Højskoles demokratilinje vil etablere en borgersamling, hvor lokale og elever forsøger at løse et komplekst politisk problem.

Formål:

Meningen med projektet er at give eleverne teoretisk og praktisk erfaring med deltagerdemokrati gennem en borgersamling.

Projektbeskrivelse:

Grundlæggende er det målet og succeskriteriet for dette projekt, at alle parter – både planlæggere af og deltagere i borgersamlingen – vil opleve et forøget deltagerdemokratisk engagement, og at elever og borgere i kraft af deres delagtiggørelse i borgersamlingen vil få en større forståelse og påskønnelse af, hvordan man rent praktisk kan tænke og organisere den demokratiske beslutningsmetode på en ny og anderledes måde. Med andre ord: Ved at blive inddraget i en konstruktiv og oplyst beslutningsproces, hvor det handler om at finde pragmatiske løsningsforslag på komplicerede fælles problemer, er forhåbningen, at deltagerne i borgersamlingen vil blive animerede og begejstrede over udvidelsen af deres handlerum.
Derudover har projekt dog tre mere konkrete delmål/succeskriterier, som her oplistes i prioriteret rækkefølge:
1) At eleverne på Rødding Højskoles politikholdet gennem deres undervisningsforløb og planlægning af borgersamlingen vil få en teoretisk og praktisk indsigt i den deliberative demokratiforståelse og deltagerdemokratiske principper, metoder og udfordringer.
2) At elever fra Rødding Højskole og borgere fra Rødding-by ved deltagelse i den planlagte borgersamling får tilbuddet om at blive oplyst og danne sig en kvalificeret mening om et komplekst politisk emne, som de ellers ikke ville have haft muligheden for.
3) At der ved slutningen af borgersamlingen foreligger et konkret produkt i form af et fælles beslutningsforslag eller en hensigtserklæring/udtalelse, som kan offentliggøres eller afsendes til en specifik adressat. Det kunne fx være oprettelsen af et borgerforslag via https://www.borgerforslag.dk/ eller et åbent brev til en bestemt politisk beslutningstager (fx en borgmester, kommunalbestyrelse, folketingspolitiker osv.). Det kunne også en et sæt anbefalinger, som offentliggøres på højskolens hjemmeside eller i en avis.

Bevilliget beløb: 25.000 kr.

Kontakt: Simon Langkjær simon@rhskole.dk