Brandbjerg Højskole ”Seksuel dannelse – ud over rampen”

Brandbjerg Højskole vil løfte den seksuelle dannelse ud over højskolebevægelsen.

Formål

1) At give flere unge mulighed for at arbejde med deres egen seksuelle dannelse mens de tager en ungdomsuddannelse,
2) at styrke lærerens interesse for og faglighed til at undervise i seksuel dannelse på ungdomsuddannelserne og i folkeskolen, samt
3) at bidrage til, at seksuel dannelse (og ikke blot seksualundervisning) kommer på dagsordenen i den offentlige samtale – og at højskolernes arbejde hermed bliver alment kendt i offentligheden.

Projektbeskrivelse

 - Workshops på ungdomsuddannelser omkring seksuel dannelse.
Projektlederen etablerer et samarbejde med to ungdomsuddannelsesinstitutioner, der er interesserede i at afvikle workshops i seksuel dannelse for deres elever, samt pædagogiske dage for lærere og ledere.  -  -  - Projektlederen udarbejder og afvikler workshops i samarbejde med lærere og ledelse på uddannelsesinstitutionen og tidligere elever fra Brandbjerg.
Brandbjerg Højskole udarbejder en artikel til både højskolerne, gymnasieskolerne og evt. andre ungdomsuddannelsers fagblade om samarbejdsprojektet og dets resultater (afhængig af hvem samarbejdspartnerne bliver).
 - Etablering af dialog med de faglige organisationer og uddannelsesinstitutioner indenfor folkeskole- og ungdomsuddannelser om seksuel dannelse og højskolernes bidrag til udviklingen af seksualundervisningen i resten af uddannelsessystemet
 Projektlederen kontakter og holder kaffemøder med relevante interesseorganisationer (fx Danmarks Lærerforening, Gymnasielærerforeningen, læreruddannelserne på VIA, UCL, etc.) for at afklare muligheder for samarbejde. Målet er at løfte seksuelle dannelse og højskolernes arbejde hermed ind i uddannelserne og efteruddannelserne for underviserne i resten af uddannelsessystemet.
 - 1-2 faglige oplæg eller workshops på et eller flere relevante uddannelsesforløb som afvikles af de faglige organisationer og/eller uddannelsesinstitutioner indenfor folkeskole- og ungdomsuddannelser.
Projektlederen bidrager med 1 fagligt oplæg eller workshop som afvikles af de samarbejdspartnere og uddannelsesforløb, som er identificeret som mest relevante og retter sig mod studerende eller uddannede undervisere indenfor folkeskoler og gymnasier.
 - At udbrede kendskabet til højskolernes arbejde med seksuel dannelse i den bredere offentlighed og præge meningsdannelsen indenfor feltet med et dannelses- og højskoleperspektiv
a. Brandbjerg Højskole udarbejder i samarbejde med FFD en PR-strategi for bogudgivelsen med henblik på at bringe projektlederen og bogen i mediernes søgelys.
b. Projektlederen bidrager til mindst 3 avis- eller fagbladsartikler, radioprogrammer, podcasts, tv-programmer, events eller workshops.

Formidling

Som beskrevet ovenfor.

Bevilliget beløb: 84.579 kr.

Kontakt: Rane Baadsgaard Lange; rbl@brandbjegr.dk