Bornholms Højskole som lokalt kulturelt samlingssted

Bornholms Højskole vil, gennem en række kulturarrangementer, genetablere sig som kulturelt samlingssted for lokalområdet.

Formål:

Skolen vil gerne åbne op mod lokalsamfundet, og som Bornholms eneste højskole igen påtage sig en del af opgaven med at lave folkelig oplysning. Det er vores overbevisning, at folkehøjskolen må medvirke til at binde folk sammen og styrke sammenhængskraften og dermed medvirke til et stærkt civilsamfund.

Projektbeskrivelse:

• November-december 2020: Etablering af samarbejde og programlægning

• 1. halvår 2021: Afholdelse af mindst to eftermiddags/aftenarrangementer samt et større arrangement. Skolen vil indgå i Syng, spis og snak, og arrangementerne vil blive planlagt af skolens elever. Skolen vil endvidere forsøge at genetablere traditionen med at afholde Grundlovsdag i skolens park.

• 2. halvår 2021: Afholdelse af mindst to eftermiddags/aftenarrangementer samt samarbejde med Bornholms Kulturuge omkring ”Litteraturugen” herunder. Dette vil være en fortsættelse af et samarbejde, dom er indledt i 2020. Dette samarbejde opstod ifm. Corona, og viste sig at være et godt afsæt til yderligere samarbejde.
Grundlæggende vil vi i videst muligt omfang inddrage elever i de folkeoplysende aktiviteter, og i den forbindelse vil forsøge, om elever vil kunne indgå i de lokale arbejdsgrupper, der er med omkring Kulturugen, ligesom vi til Grundlovsarrangement vil nedsætte en planlægningsgruppe, hvor skolen inviterer bibliotek og lokale foreninger ind til planlægsgruppen. Denne vil i videst muligt omfang være elevinitieret. Men skolen må også arbejde på et mere langsigtet plan for at etablere sig som et tydeligere kulturelt center, og her vil det kræve, at skolens bestyrelse og personale, samt ikke mindst en aktiv skolekreds lægger kræfter til. Skolekredsen har næsten 300 betalende medlemmer.

Formidling:

Arrangementerne bliver fotograferet og der laves efterfølgende opslag på facebook og højskolens hjemmeside. De enkelte arrangementer evalueres undervejs og hele projektet evalueres i samarbejdsgruppen. Arrangementerne deles også på vore samarbejdspartneres hjemmesider og social medier. Lokalpressen inviteres med, og vi forventer en fin pressedækning i de lokale medier.

Bevilliget beløb:                82.549 kr.

Kontakt:                              Niels Glahn     niels@glahn.dk

Læs evalueringen her