Projekter i 2016

Læs om og bliv inspireret af de projekter, der har fået bevilling fra folkeoplysningspuljen i 2016.

22 projekter fik bevilliget puljemidler i 2016

I alt 22 projekter har fået bevilling  i 2016. Projekterne i denne runde er demokratiprojekter, skabelse af nye fællesskaber, bæredygtighedsprojekter, integrationsprojekter, folkeoplysning gennem musikalske tiltag, lokalt folkemøde, debatarrangementer, folkeoplysende koncertarrangementer og borgerinddragelses projekter.

Læs mere om projekterne

Formål: Vi ønsker at udbrede forståelsen af det kreative værktøj som forandrings redskab. Vi tror på at oplysning af offentligheden, og måske særligt de kommende generationer, er vigtig for at fastholde, og måske sågar udvikle, den danske position på det kreative område set med globale briller. Det handler om den almindelige brede forståelse af faget, ligesom det handler om at give de kommende generationer de bedste forudsætninger for at løfte og bruge fagets redskaber. Det vil vi være med til at fremme i Danmark - fordi det kan forandre betingelser for mennesker og miljø.

Læs mere om projektet.

Formål: Det helt overordnede formål er at bidrage til, at videnskabelig, kunstnerisk og politisk elitekultur bringes i kontakt med den brede folkekultur og oplysning. Johan Borups Højskole vil gerne, én gang om året, udpege en ”folkeprofessor”: En kvinde eller mand med stor videnskabelig, kunstnerisk eller samfundsmæssig indsigt, en højt kvalificeret person, som i et år får base på højskolen og dermed i højskolebevægelsen. Idéen er bl.a. inspireret universiteternes frie professorater, f.eks. ”æresprofessorer” og ”adjungerede professorer”.

Læs mere om projektet.

Formål: Det overordnede mål med projektet "Off The Grid" er, at finde løsninger til at leve bæredygtigt uden at kompromittere naturen for fremtidige generationer, samt at lave en formidlings del der kan benyttes, af alle der har interesse i bæredygtighed. Vi ønsker at gennemføre et nyt og hidtil uprøvet initiativ, - projektet "Off GRID HUSET" i Brenderup, hvor vi vil vise og bevise, hvordan der kan bygges et hus, der ikke er tilknyttet den normale infrastruktur.

Læs mere om projektet.

Formål: 1) At samle en større og bredere sammensat gruppe af kultur(for-)brugere i området. 2) At formidle den ypperste klaverlitteratur gennem foredrag, sang og fremragende solister. 3) At skabe et mere afslappet og uformelt rum om den konventionelle koncertform Vi ønsker at kombinere det mellemfolkelige og det elitære via folkeoplysende aktiviteter i Vejle og opland. Ofte opfattes det folkelige - højskoleagtige - som en kontrast til det kvalitative eller elitære, om man vil. Det er en forkert modsætning, som vi vil forsøge at nedbryde ved at bearbejde den konventionelle koncertform for klaverkoncerter. "Højskoleagtigt er IKKE lig med middelmådigt"

Læs mere om projektet.

Formål: At placere litteraturen på Krabbesholm som en række overgangs former mellem litteratur og kunst, en bevægelse, som er fremtrædende inden for ny litteratur, og som handler om at se litteraturen som en kunstart, der er tilstede på flere platforme: kunst, fotografi, lyd, video, serigrafi, maleri, arkitektur, grafisk design mv. Vi tror på, at vi herigennem kan skabe rum for udveksling og etablering af nye fællesskaber på tværs af geografiske og demografiske skel i tråd med folkehøjskolernes grundlæggende opgave. Vi ser litteraturen som folkeoplysende pr. definition, idet den giver mulighed for at erfare og reflektere over verden på en anden måde, end den vi ellers oplever i vores materielt orienterede hverdag. Det at stifte bekendtskab med ny, eksperimenterende litteratur, som aktivistisk forholder sig til afgørende strukturer i vores samfund, kan perspektivere og bevidstgøre de sammenhænge, man som individ indgår i. Med litteraturfestivalen ønsker vi at brede perspektivet ud til offentligheden og Skives borgere for dermed at indgå i en bredere dialog om væsentlige livs spørgsmål.

Læs mere om projektet.

Formål: Ved at afholde et lokaldemokratisk folkemøde på Den Rytmiske Højskole ønsker vi: - at fremme den demokratiske dialog mellem borgerne og mellem borgerne og politikerne. - at skabe fællesskab i Odsherred både i de enkelte lokalsamfund og på tværs af lokalsamfundene. - at modvirke ensomhed ved at sætte fokus på emnet og facilliere møder i forbindelse med folkemødet. - at give en stemme til dem der sjældent høres. - at lave folkeoplysning om Odsherreds styrker og udfordringer. - at skabe institutionelle samarbejder, ved at skabe fælles projekter mellem undervisnings- og kulturinstitutioner. - at lave generations møder. - at give kulturoplevelser som samtidigt præsenterer de lokale undervisnings- og kulturinstitutioner. - at skabe netværk og møder på tværs af forskellige skel, det være sig socialt, uddannelse, alder, etnicitet, m.v. - at give (lokal)politisk bevidsthed specielt mht kommunalvalg 2017 - at opbygge tillid mellem borgere og beslutningstagere. - at give bevidsthed om bæredygtighed på flere planer, fx økonomisk, socialt, klima/miljø og sundhed. - at øge bevidstheden om Den Rytmiske Højskole som en folkehøjskole der, er et aktiv for lokalområdet. Det er vores mål at gøre det til en årlig tradition med et folkemøde afholdt på Den Rytmiske Højskole

Læs mere om projektet.

Formål: Med afsæt i landbrugets og landbrugspolitikkens aktuelle krise er det overordnede mål for projektet ’Jordens frugtbarhed’ at skabe et rum for dialog, kreativ tænkning og nye samarbejder omkring landbrugets fremtid og rolle i det danske samfund mellem de centrale interessenter og den bredere offentlighed. Samtidig er vores håb, at en fornyet dialog og integration mellem højskolerne og landbruget kan bidrage til den strukturelle udvikling af landbruget, fødevareproduktionens organisering, samt gastronomiens og madkulturens fremtidige retning.

Læs mere om projektet.

Formål: At formidle et bredt, folkeligt kendskab til kulturen og naturen omkring Gudenåen.

Læs mere om projektet.

Formål: Det overordnede formål med projektet er at skabe større lokal involvering, synlighed og synergi af de kollektive og uudnyttede ressourcer – både på højskolen, i foreninger og lokalsamfundet til fælles udbytte. Omdrejningspunktet er mere folkelig oplysning, dannelse og tværgående samarbejde.

Læs mere om projektet.

Formål: Vi vil skabe en ramme om et engageret og positivt ungdomsliv. Formålet er at udvikle lokalt engagement hos og give demokratisk dannelse til borgere i Hillerød Vest. Det gælder bydelens unge, deres forældre og de voksne som er tilknyttet Hillerød Vest skolen, Ålholm IF Fodbold og Vægtløftning, Ungdommens Røde Kors "Klub Vest", Lokalrådet Ullerødgruppen og Grundtvigs Højskole. Vi mener, at man gennem lokalt engagement kommer med konstruktive handlemuligheder og forebygger konflikter, som mobning, vrede og destruktiv adfærd, hvor unge kan søge mod yderkanten af samfundet og risikere at ende i konflikter.

Læs mere om projektet.

Formål: Hvordan kan man omstille et klassisk parcelhus sådan, at man kan leve mere bæredygtigt og bruge færre ressurcer? Vi vil udforske konkrete svar på, hvordan man kan leve mere bæredygtigt, gennem praktisk omstilling af et gammelt parcelhus. Huset og haven vil være åben for byens borgere og andre interesserede, og det er tanken, at man skal kunne hente inspiration og viden, som man kan anvende i praksis i sin egen have eller hus. Huset og haven vil også være ramme om foredrag og debat, der knytter sig til klima- og miljøspørgsmål.

Læs mere om projektet.

Formål: Projektet har til formål at fordre ansvar og handling i vores lokalsamfund. Det aktive medborgerskab er et formål for dette projektet, lige så vel som det er et formål for den generelle folkeoplysning. På lang sigt er drømmen, at landets højskoler en gang om året/pr semester står sammen om at gøre sig gældende i deres lokalsamfund - for på den måde at skabe sammenhængskraft højskolerne imellem og vise et stærkt billede af hvad højskolerne er, og hvad fællesskabet kan bære. Projektet skal fordre til ansvar og handling i de lokalsamfund, som vi hver især er en del af. Projektet tager sit udspring på højskolen, fordi den er en ressourcefuld instans for fællesskab, engagement, handle- og sammenhængskraft. Men ofte forbliver disse kvaliteter inden for højskolens fire mure. Det vil dette projekt gøre op med.

Læs mere om projektet.

Formål: Formålet med Sønderborg Breakdown er at synliggøre streetmiljøet i Sønderborg Kommune, samtidig med at vi ønsker at skabe opmærksomhed omkring det kæmpe talent, der befinder sig i Sønderborg området inden for denne verden. Med streetprojektet Sønderborg Breakdown skabes endvidere et alternativt aktivitetstilbud, der kan give merværdi for unge med interesse for området og for unge, der ikke nødvendigvis finder et naturligt fællesskab andre steder. Med projektet kan vi styrke vores indsats i forhold til fysisk og mental sundhed i samarbejde med bl.a. sundhedsafdelingen i Sønderborg Kommune. Formålet er ikke kun at afvikle en enkeltstående event, men netop bygge videre på et fundament, hvor man via aktiv deltagelse deler viden om de mange forskellige streetaktiviteter. Projektgruppen ønsker at gøre eventen til en tilbagevendende event.

Læs mere om projektet.

Formål: Det overordnede mål er at vi alle får øjnene op for, hvad vi kan give hinanden via den folkelige stemme: Sangen. At folk fra andre kulturer lærer den danske kultur at kende og at vi etniske danskere får øjnene op for, hvilken kulturel ressource, der ligger i de tilrejsendes stemmer. Vi vil sætte fokus på det ligeværdige forhold.

Læs mere om projektet.

Formål: Udarbejdelse og udbredelse af et korværk om fællessang med udgangspunkt i Højskolesangbogen og Grundtvigs tanker om fællessang som folkeoplysende virkemiddel.

Læs mere om projektet.

Formål: Projektets overordnede formål er at skabe bro mellem Højskolen, Asylcenteret og lokal samfundet.

Læs mere om projektet.

Formål: Vi ønsker at etablere en åben foredragsrække under overskriften ”folkelighed, kaffe og kage”. En af SeniorHøjskolens særkender er det store antal årlige kursister – ca. 2300 (2015 tal). Det gør skolen til det ideelle mødested for mellemmenneskelig udveksling/møde med henblik på større forståelse for det folkelige frem for det specifikt forskellige (geografi, udkantsdanmark etc.). Lokalbefolkningen har således muligheden for at komme i kontakt med folk fra hele landet. Projektets andet formål er at deltage med eget program på Uddannelsesdebatten - folkemødet om uddannelse her i Nørre Nissum. Vi ønsker at spørgsmålet om dannelsens betydning bliver centralt placeret i skoledebatten.

Læs mere om projektet.

Formål: Projektet ønsker at introducere ny litteratur til en bredere offentlighed. Vi tror på, at vi gennem åbningen til en bredere offentlighed kan skabe rum for udveksling og etablering af nye fællesskaber på tværs af geografiske og demografiske skel i tråd med folkehøjskolernes grundlæggende opgave.

Læs mere om projektet.

Formål: Spisefællesskabet skal bidrage til en aktiv deltagelse af borgere både i forhold til at bryde sociale skel og som del af en dynamisk udvikling af lokalsamfundet. Sidst var Spisefællesskabet emne af et oplæg på Holbæks sundhedskonference med tema ” Mad, Fællesskaber, Ensomhed ”. Den nye række af Spisefællesskaber vil endnu mere satse på at fremme samtalen og prøver at kanalisere den energi og begejstring der opstår på fællesaftener til fremadrettede aktiviteter. Derudover vil vi oprette et ”børnespor” med fokus på de børn der føler sig (og er) ensomme. ”Børnesporet” ser ensomhed som et fælles problem og henvender sig derfor til alle børn. Her vil vi arbejde sammen med en lokal teatergruppe og de kommunale børnehuse der ligger i nærheden af Kunsthøjskolen. Tematisk vil det første Spisefællesskabet fokuser på Image

Læs mere om projektet.

Formål: Projektet er et samarbejde mellem Gymnastikhøjskolen i Ollerup og Asylskolen i Korinth, som går ud på, at elever fra begge skoler skal besøge hinanden af tre omgange for at mødes på tværs af kulturer, strukturer og traditioner. For asylanterne bliver det et besøg ind i den danske højskoleverden, med fællessang, bevægelse og idrættens inkluderende natur. For eleverne fra Gymnastikhøjskolen er projektet formet som del af deres demokratiske dannelse til det frivillige foreningsliv med den intention, at de opnår erfaring med folkelig oplysning og demokratisk dannelse inden for området idræt og samvær mellem etniske danskere og flygtninge/indvandrere.

Læs mere om projektet. 

Formål: Med "DFUNK Sommerhøjskole vil vi skabe et konkret projekt, hvor unge på tværs af kulturelle baggrunde mødes og kan udveksle erfaringer og livsanskuelser. Ved at skabe rammerne for, at unge flygtninge kan knytte relationer til andre unge og blive budt velkommen til Danmark, samt sætte deres egne ressourcer i spil, ønsker vi at bidrage til, at unge flygtninge i Danmark bliver en integreret del af vores fælles samfund. I mødet med højskolekulturen, vil de unge flygtninge få indblik i en vigtig dimension af det folkelige demokrati og derigennem motivation og konkrete idéer til, hvordan de i fremtiden selv kan engagere sig. Samtidig er formålet med projektet, at danske unge på opholdet får et indgående kendskab til de unge flygtninges liv, historie og betingelser. Formålet med projektet er endvidere, at skabe møder mellem lokalbefolkningen og de unge flygtninge, så borgere i Løgumkloster og omegn ligeledes får større viden om, hvad det vil sige at være flygtning.

Læs mere om projektet.