Vestjyllands Højskole: Jordens Frugtbarhed

Jordens frugtbarhed er en række oplysnings og debataftener der skaber dialog, debat og kreative samarbejder om landbruget og dets rolle i fremtidens Danmark.

Formål:

Med afsæt i landbrugets og landbrugspolitikkens aktuelle krise er det overordnede mål for projektet ’Jordens frugtbarhed’ at skabe et rum for dialog, kreativ tænkning og nye samarbejder omkring landbrugets fremtid og rolle i det danske samfund mellem de centrale interessenter og den bredere offentlighed. Samtidig er vores håb, at en fornyet dialog og integration mellem højskolerne og landbruget kan bidrage til den strukturelle udvikling af landbruget, fødevareproduktionens organisering, samt gastronomiens og madkulturens fremtidige retning.

Projektbeskrivelse:

Vi ønsker med projektet 'Jordens frugtbarhed' at starte en samtale om forholdet mellem landbrug, natur, forbrug og samfundsnytte i Ringkøbing-Skjern kommune.

Landbrugserhvervet er har en central placering i kommunen, der også rummer flere små og store fødevareforarbejdningsvirksomheder. Tilsammen udgør de en fødevareklynge som mange borgere i kommunen er i berøring med arbejdsmæssigt eller privat, og landbruget definerer i høj grad landskabsforvaltningen i kommunen. Derfor er landbrugets aktuelle udfordringer et vigtigt emne i lokalsamfundene og på rådhuset, og der er mange stærke interesser i spil, der også har forgreninger til nationale virksomheder, forbrugerkultur og politik.

- Der afholdes fire åbne møder i vinteren 2016-2017 på Vestjyllands Højskole med deltagelse af landmænd, forskere, interesseorganisationer, virksomheder, banker og forbrugere fra forskellige grupperinger kommunen og den aktuelle debat om landbrugets samfundsnytte og fremtid
- Oplægsholderne på møderne præsenterer en bred vifte af landbrugsmetoder, forretningsmodeller og samarbejdsformer, der kan skabe et samfundsnyttigt landbrug
- Deltagerne på møderne udfordres til at tænke kreativt og innovativt i forhold til udvikling af landbrugserhvervet, fødevaresektor og detailhandel i kommunen, så der evt. fødes nye initiativer og samarbejder i lokalt og nationalt.
- At andre højskoler inspireres og klædes på til at afholde lignende dialogmøder omkring landbrugets fremtid med deres lokalsamfund

Samtidig er det parternes ambition, at projektet kan initiere nye samarbejdsprojekter i og omkring fødevareklyngen i kommunen, fx omkring nye forretningsstrategier eller dyrkningsformer. Sådanne projekter vil kunne finansieres af de partnere der måtte indgå i det og/eller med støtte fra kommunens vækstmidler eller nationale udviklingsprojekter i landbrugssektoren (som fx Økologisk Landsforenings 'Det samfundsnyttige landbrug').

Endelig er ambitionen at andre højskoler efter projektperioden vil tage formatet til sig og indlede en dialog med landbrugets vigtige aktører i deres lokalsamfund, for at styrke højskolens rolle på feltet. 

Møderne tilrettelægges som en blanding mellem inspirationsoplæg/-foredrag, samtale på tværs mellem deltagerne, og plenum, der har til formål at inspirere til etablering af nye praksisformer, forretningsmodeller og samarbejder på tværs i fødevaresektoren i kommunen.

For at styrke netværksskabelsen er det inden hvert møde muligt at deltage i aftensmåltidet på højskolen, hvilket alle interesserede opfordres til. Det er vores erfaring fra de alternative borgermøder 'Folkeråd', som højskolen de sidste år har arrangeret i samarbejde med kommunen og dagbladet, at den indledende spisning er god måde at starte mødet på, da det skaber en ramme om en mere uformel dialog om aftenens tema blandt deltagerne.

Temaer og datoer på de 4 møder er som følger:

Jordens frugtbarhed - vores fælles fremtid?
På mødet præsenteres forskning og projekter, der eksperimenterer med nye dyrkningsmetoder. Omdrejningspunktet er at finde frem til mindre miljø- og klimabelastende landbrugsformer, fx ved ikke at pløje, øge diversiteten i afgrøder etc. Der lægges op til en samtale om muligheder og barrierer for implementering af disse nye praksisformer.
Dato: Tirsdag den 15. november 2016 kl. 19-21

Det samfundsnyttige landbrug - tættere på forbrugeren?
På mødet undersøges, hvad vi i dag skal forstå som 'samfundsnytte' i landbruget, herunder de mange nye krav og hensyn landmænd udfordres til at tage af forbrugere, interesseorganisationer og politikere. Derudover drøftes den moderne forbruger og alternative forretningsmodeller, der indarbejder flere hensyn i sin produktion og forsøger at etablere en anderledes relation til forbrugerne, eksemplificeres.
Dato: Tirsdag den 29. november 2016 kl. 19-21

Med ryggen mod muren - kan krisen blive en mulighed?
Landbrugets økonomi er presset af gældssætning og de globale markeder, hvilket gør et generationsskifte svært og efterlader meget magt hos de finansielle institutioner. Mødet involverer bankerne i samtalen og undersøger, hvilke ejerskabsformer (andelslandbrug, kapitalfonde, pensionskasser etc.) der er på vej frem, og hvordan de kan være med til at skabe en vej ud af krisen.
Dato: Mandag den 16. Januar kl. 19-21

Kredsløb og netværk
Det afsluttende møde undersøger, hvordan vi kan understøtte en kredsløbstænkning og netværksdannelse i fødevaresektoren, hvor ressource- og madspild minimeres i en bevægelse mod en cirkulær økonomi, også i landbruget. Samtidig flyttes fokus til de økonomiske og politiske netværk landbruget er afhængig af, forbrugeradfærden og de politiske rammevilkår for at undersøge, hvordan interessenterne kan finde fælles fodslag / vision for fremtiden for erhvervet.
Dato: Mandag den 30. Januar kl. 19-21

Formidling:

Projektet har en flerstrenget formidlingsstrategi i forhold til formidling af projektresultater:


Internt i højskolebevægelsen

- Den klassiske projektrapport: Der udarbejdes en kort rapport med det overordnede projektresultater til FFD.
- Involvering af andre højskoler: For at sikre en mere direkte erfaringsdeling i højskolebevægelsen deltager højskolelærere fra Brandbjerg, Testrup og Jyderup Højskole på dialogmøderne, således at de får indsigt i både etablering af lokalt samarbejde, organisering og afholdelse af sådanne møder omkring landbruget
- Indlæg på facebook: Efter hvert møde formidles hovedoverskrifterne fra dialogen til medlemmerne i Netværk for bæredygtige højskolers facebook-gruppe for at sprede de indholdsmæssige pointer

Den bredere offentlighed

- Dagbladet Ringkøbing-Skjern: Dagbladet engageres for at sikre dækning af arrangementerne i den lokale offentlighed
- Højskolebladet: Der udarbejdes en artikel til højskolebladet med højskolens muligheder for (igen) at bidrage til udvikling af landbruget i Danmark 

Bevilliget beløb: 90.807 kr.

Kontakt:     Rane Baadsgaard Lange    ranelange@gmail.com