Vallekilde Højskole: TAG DEL i lokaldanmark

Tag Del lærer højskoleelever at skabe elev - og borgerdrevne projekter med udgangspunkt i lokale behov.

Formål

Formålet med projektet er at fremme lokal skabertrang og frivilligt initiativ hos lokalområdets borgere, en proces de vil blive støttet og vejledt i af Vallekildes elever. Vallekilde Højskole og TAG DEL ønsker sammen at skabe et elev- og borgerdrevent projekt, der skal skabe grobund for en social intervention og har udgangspunkt i et lokalt behov.

Projektbeskrivelse:

Projektet TAG DEL i Lokaldanmark har til sigte at være grobund for en folkeoplysende virksomhed, der involverer og inspirerer lokale borgere og højskoleeleverne til i fællesskab at bygge aktuelle, bæredygtige projekter, der kommer lokalområdet til gode - også på længere sigt.
1. Succeskriterium:
En centralt præmis for realiseringen af projektet, er, at lokalområdet i Odsherred Kommune inddrages aktivt i planlægningen, eksekveringen samt den videre forankring af et stedspecifikt projekt.
• Fordelingen af involverede højskoleelever og borgere skal som minimum være 50/50.
• De lokale involverede borgere skal gennem hele projektets forløb føle ejerskab over projektet, samt være aktive spillere i både udformningen af problemstilling, koncept, forløb, og eksekvering af projektet.
• Højskoleeleverne på Vallekilde skal indgå et samarbejde med en lokal institution eller forening i Odsherred kommune
2. Succeskriterium:
Styrken i projektet hviler på, at der ved selve forløbets afslutning er opbygget en demokratisk infrastruktur, hvor lokalområdet, de inddragede foreninger/institutioner og Vallekilde Højskole har en fælles platform (TAG DEL) til borgerinddragelse og fælles vidensdeling.
• Det centrale mål med borgerinddragelse er empowerment af de lokale borgere, så de ved projektets afslutning er klædt på til selv at føre projektet videre.
• Der vil via TAG DEL-platformen som værktøj ved projektets afslutning være opbygget et fast fundament til sparring med hinanden. Gennem dialog og fælles innovationsprocesser kan borgere og aktører i lokalområdet involvere hinanden i andre, lignende udfordringer i lokalområdet.
Projektet skal med andre ord understøtte et bedre samarbejde mellem Vallekilde Højskole og nærområdet.
Det er vigtigt at understrege, hvordan det overordnede formål er en styrkelse af sammenhængskræften i nærområdet, og en tilskyndelse til aktiv deltagelse og medborgerskab i Odsherred kommune.
I projektets forløb vil elever og borgere blive introduceret til en folkeoplysende og grundlæggende demokratisk tankegang, hvor de i processen bliver klædt på til at gå fra tanke til handling.

Formidling: 

Projektet bliver evalueret og dokumenteret på www.tagdel.dk, så alle resultater frit kan tilgås af alle borgere og højskoler i Danmark. Al materiale er dermed forankret, og vil fungere som en online projektplatform, som borgere i Odsherred Kommune kan anvende fremadrettet til udvikling af flere projekter.
Projektets resultater vil løbende blive kommunikeret på både Vallekilde Højskole og TAG DELs facebooksider samt hjemmesider.
TAG DEL og Vallekildes evaluering med eleverne og elevernes evaluering med borgere vil blive brugt i den afsluttende rapport sammen med alle de resultater, som ligger online på www.tagdel.dk. Dermed er platformen udgangspunkt for al kommunikation og vil kunne tilgås fremefter.

Bevilliget beløb:   55.643 kr.

Kontakt:               Thomas Burø  thomasb@vallekilde.dk