Gymnastik og Idrætshøjskolen i Viborg: Sprint, ideer vi sætter i værk sammen.

Gymnastikhøjskolen i Viborg og Ungdommens Røde kors samarbejder om at udvikle Sprint. Sprint er et oplysnings- og træningsforløb i aktivt medborgerskab og socialt iværksætteri.

Formål:

Sprint er et oplysnings - og træningsforløb i aktivt medborgerskab og socialt iværksætteri for børn og unge. I sprint udforskes det, hvordan ideer kan blive til virkelighed. Det er et intensivt forløb, hvor en gruppe børn eller unge sammen identificerer en udfordring, de gerne vil løse i deres lokalmiljø, og hurtigt handler på den. Med den nødvendige vejledning og viljen til at skabe lokal forandring, bruges forskellige metoder til at gøre visionerne til virkelighed. 

Projektbeskrivelse:

Det umiddelbare projektmål er at give elever på GIV redskaber til at udføre demokratifremende forløb, der oplyser om aktivt medborgerskab i et børne- og ungdomsperspektiv og som understøtter børn og unge i at skabe fællesskabsfremmende aktiviteter for dem selv og andre i det omkringliggende lokalområde.

URK vil facilitere, og i samarbejde med GIV udvikle, et undervisningsforløb for elever på GIV, som skal klæde dem på til at være gode formidlere af aktivt medborgerskab og demokratisk dannelse samt til at være gode facilitatorer af børne- og ungestyrende projekter, der bidrager til bedre sociale forhold for alle borgere i området. Da GIV’s formål er at formidle folkelig oplysning og udvikle ledere til frivilligt foreningsarbejde og idrætskulturelt virke, taler et samarbejde omkring Sprint godt ind i højskolens vedtægter. Sprint vil give højskoleleverne en kontekstnær træning i facilitering af børne- og ungestyrede projekter med et socialt sigte, og give højskoleelverne nogle konkrete værkstøjer i forhold til at få børn og unge til at forholde sig refleksivt til deres samfund. Samtidig vil Sprint understøtte at højskoleundervisningen i højere grad vil bevæge sig ud fra skolen og ind i lokalområdet. For URK vil samarbejdet med en højskole give Sprint en ny dimension, og da idræt og foreningsliv er et særligt fokus på GIV, vil der kunne opstå nye spændende perspektiver ift. hvordan idræt kan tænkes ind i et forløb omkring aktivt medborgerskab og socialt iværksætteri.

En central del af nærværende pilotforløb er, at URK vil dokumentere og evaluere forløbet. Målet er således at opsamle viden, der kan bidrage til udvikling af Sprint, som et Samskabelsesprojekt mellem de danske højskoler og URK. Den viden vi opnår gennem dette forløb skal nedfælles i lettilgængeligt materiale, såsom undervisningsmanualer, drejebøger og skabeloner, som gør det nemt for alle højskoler at inddrage Sprint, som en metode i deres arbejde med livsoplysning, folkeoplysning og demokratisk dannelse. Det langsigtede mål er derfor, at et samarbejde mellem de danske højskoler og URK skal føre til, at viden om demokrati og aktivt medborgerskab bliver lettere tilgængeligt for børn og unge i Danmark. Sprint skal være en metode, som de danske højskolelever kan anvende i deres arbejde med demokratisk dannelse i de danske lokalsamfund.

Formidling:

Ethvert Sprint med børn og unge vil altid følges op med en evaluerings – og forankringsdag, som højskoleleverne klædes på til at facilitere. De deltagende børn og unge skal gennem en række øvelser evaluere på deres egen udvikling og på gode og dårlige erfaringer fra Sprintet. Desuden vil fokus på evaluerings – og forankringsdagen i høj grad være på de næste skridt i forhold til forankringen af de projekter, som de deltagende børn/unge har udviklet gennem Sprintet. URK vil opsamle projektets resultater og erfaringer i en evalueringsrapport målrettet resten af landets højskoler samt foreninger, uddannelsesinstitutioner, organisationer og andre aktører med interesse i udbredelse af aktivt medborgerskab og samfundsdeltagelse. Evalueringsrapporten vil ligeledes danne udgangspunkt for produktionen af det Sprintmateriale, der skal bruges i udbredelsen af Sprint til højskoler landet over. 

 Bevilliget beløb: 80.000 kr.

Kontakt: lise@urk.dk