Brandbjerg Højskole: ”Seksuel dannelse udenfor højskolen”

Gennem udarbejdelse og videreformidling af undervisnings- og inspirationsmateriale, vil Brandbjerg udbrede debat og engagement i seksuel dannelse.

Formål:

Formålet med dette folkeoplysningsprojekt er at løfte den seksuelle dannelse ud over højskolebevægelsen ved at:
1) give flere unge får mulighed for at arbejde med deres egen seksuelle dannelse mens de tager en ungdomsuddannelse,
2) styrke lærerens interesse for og faglighed til at undervise i seksuel dannelse på ungdomsuddannelserne og i folkeskolen, samt
3) bidrage til, at seksuel dannelse (og ikke blot seksualundervisning) kommer på dagsordenen i den offentlige samtale – og at højskolernes arbejde hermed bliver alment kendt i offentligheden.

Projektbeskrivelse:

 1. At skabe et rum for at arbejde med seksuel dannelse på ungdomsuddannelserne
  Undervisning i køn, krop og seksualitet bliver integreret i Brandbjerg Højskoles eksisterende samarbejde med en række gymnasier omkring introduktionsforløb for udvalgte klasser (2-4 forløb pr. skoleår).
  b. Brandbjerg Højskole afholder 3-4 workshops i køn, krop og seksualitet på 3-4 ungdomsuddannelser projektperioden
  Ungdomsuddannelserne skal få øje på højskolernes potentiale, så de oplever højskolerne som mulige samarbejdspartnere i forhold til at løfte den seksuelle dannelse. Brandbjerg er allerede i dialog med flere ungdomsuddannelser, som ønsker at lægge deres introforløb på højskolen, og de har alle spurgt specifikt ind til, om de kunne købe sig til et undervisningsmodul i køn, krop og seksualitet, fordi de har et stigende behov for at tilbyde det til deres elever, og fordi de har bemærket, at det er noget, som Brandbjerg udbyder og profilerer sig på. Dette samarbejde kunne også handle om, at højskolelærere og grupper af tidligere højskoleelever drog ud på ungdomsuddannelserne og varetog undervisning i køn, krop og seksualitet, eller at ungdomsuddannelserne lagde kortere temaforløb om køn, krop og seksualitet ude på højskolerne, som deres undervisere og de pågældende højskolelærere så varetog sammen.

  2. At udbrede kendskabet til højskolens arbejde med seksuel dannelse på ungdomsuddannelserne og de tilknyttede interesseorganisationer med henblik på et at bidrage til uddannelse af nuværende og kommende undervisere i uddannelsessystemet
  a. Etablering af dialog med de faglige organisationer og uddannelsesinstitutioner indenfor folkeskole- og ungdomsuddannelser om seksuel dannelse og højskolernes bidrag til udviklingen af seksualundervisningen i resten af uddannelsessystemet.
  b. 1-2 faglige oplæg eller workshops på et eller flere relevante uddannelsesforløb som afvikles af de faglige organisationer og/eller uddannelsesinstitutioner indenfor folkeskole- og ungdomsuddannelser
  Det undervisningsmateriale, som projektlederen har produceret i skoleudviklingsprojektet, giver et godt afsæt, for at bidrage til uddannelse af nuværende og kommende undervisere i resten af uddannelsessystemet.
  Dette mål vil vi arbejde med ved at fortsætte vores samarbejde med Sex & Samfund, som er den danske aktør med størst erfaring, flest ressourcer, størst rækkevidde og stærkest politisk gennemslagskraft indenfor feltet. Med afsæt i dette samarbejde vil vi række ud til de faglige organisationer på ungdomsuddannelserne og folkeskolerne, samt de uddannelsesinstitutioner, der leverer uddannelse og efteruddannelse til uddannelsessystemet, for synlige gøre højskolernes arbejde med seksuel dannelse og bidrage til udviklingen af seksualundervisning og seksuel dannelse i det resterende skolesystem. Hensigten er, at seksuel dannelse bliver en del af uddannelsen af fremtidens lærere på lærerseminarierne og bidrage til efteruddannelsen af lærere i både folkeskole og på ungdomsuddannelser
  .
  3. At udbrede kendskabet til højskolernes arbejde med seksuel dannelse i den bredere offentlighed og præge meningsdannelsen indenfor feltet med et dannelses- og højskoleperspektiv
  a. Brandbjerg Højskole afvikler et debatmøde om seksuel dannelse i Højskolernes telt på Folkemødet i 2022 (dette er sat på højskolernes program i samarbejde med FFD).
  b. Brandbjerg Højskole bidrager til 1-3 debatmøder workshops eller events arrangeret af andre aktører og hvor feltet diskuteres.
  c. Brandbjerg Højskole skriver 1-2 debatindlæg til nationale medier eller fagblade om seksuel dannelse i og udenfor højskolen
  Vi ønsker med folkeoplysningsprojektet at bidrage til den aktuelle samfundsdebat seksuel dannelse med et højskolepædagogisk perspektiv, så den bredere offentlighed opdager, at vi i højskolebevægelsen tager ansvar for at løfte den seksuelle dannelse. Der er et muligt momentum lige nu, fordi undervisning i seksuel dannelse allerede efterspørges, men ikke løftes andre steder end på udvalgte højskoler. Derfor inkluderer projektet organisering af et debatmøde på Folkemødet, samt oplæg til, at projektlederen bidrager aktivt til samfundsdebatten gennem deltagelse i andre aktørers debatmøder, workshops og events, samt udfærdiger debatindlæg til relevante medier. Flere muligheder kan opstå hen ad vejen.

Formidling:

Projektet vil gennem sine aktiviteter styrke og synliggøre Brandbjerg Højskoles og højskolebevægelsens bidrag til seksuel dannelse i det danske samfund, ved at udbrede viden og dannelsesrum til ungdomsuddannelserne, lærer- og efteruddannelse, samt den bredere offentlighed.
Projektet er grundlæggende et formidlingsprojekt, der bygger videre på projektlederens og Brandbjerg Højskoles faglige indsigt i den seksuelle dannelse, som dels er etableret gennem projektlederens mangeårige arbejde, dels det undervisningsmateriale, som er produceret i skoleudviklingsprojektet.
Intentionen med de 3 delmål i projektet er:
4) at give flere unge mulighed for at arbejde med deres egen seksuelle dannelse,
5) styrke lærerens interesse for og faglighed til at undervise i seksuel dannelse, samt
6) bidrage til, at spørgsmålet om seksuel dannelse og højskolernes arbejde hermed bliver alment kendt i offentligheden.

Projektets produkt er derfor formidling og hvordan dette vil foregå, er der redegjort for ovenfor under projektets aktiviteter.

Bevilliget beløb: 125.338 kr.

Kontakt: Mette Øyås moe@brandbjerg.dk

Senest opdateret 24-08-2022