Stipendieordning

Læs retningslinjer for stipendieordning for udenlandske elever. Puljen er ophørt med udgangen af 2018, men ledige midler kan fordeles i 2019.

Retningslinjer for stipendieordning for udenlandske elever

Dokumenter til regnskabsbrug i forbindelse med stipendiet til udenlandske elever:

Elevaftale 2019

Regnskab 2019

Retningslinjer for udenlandske elever

Puljens fordeling:

De enkelte højskoler administrerer stipendieordningen og tildeler stipendier til udenlandske elever efter skolens eget valg.

Stipendiets størrelse svarer til halvdelen af den på Finansloven fastsatte mindste elevbetaling for kurser på 12 uger og derover. For 2019 er stipendiet på 490 kr. pr. uge.

Antallet af stipendieuger fordeles ligeligt mellem alle højskoler, der tilbyder lange kurser. 
 
Tilskuddet udbetales til skolen som hel eller delvis deltagerbetaling for de elever, skolen vælger. Det ugentlige tilskud på 490 kr. pr. elev tildeles navngivne elever og kan ikke fordeles på flere elever. 

En elev kan ikke bevilges stipendium på mindre end 8 uger. Såfremt en elev afbryder opholdet inden 8 uger, kræves stipendiet ikke tilbagebetalt for det antal uger, eleven kan medregnes i årselevtallet. Resten af ugerne kan tildeles andre elever, dog gælder stadig at hver enkelt elev, ikke kan tildeles mindre end 8 ugers stipendium.

Til brug for revisionen skal skolerne udforme en opgørelse over hvilke elever, der har modtaget stipendiet og i hvilke uger. Opgørelsen skal underskrives af eleven og opbevares på skolen.

Elever omfattet af ordningen

Stipendiet kan tildeles udenlandske elever.

Ved udenlandske elever forstås elever, der hverken er danske eller personer, der efter EU-retten eller EØS-traktaten skal sidestilles med danske statsborgere. Det fremgår af tilskudsbekendtgørelsens § 14, stk. 2, hvilke personer, der sidestilles med danske stats-borgere. Se tilskudsbekendtgørelsen og hvem der sidestilles som danske statsborgere. (kap. 5, §14)

Elevbetaling

Der er ingen dispensation vedrørende lovens krav (§11) om elevbetaling for elever, der tildeles stipendie for udenlandske elever. 

Stipendiet er tænkt som et tilskud til elevernes egenbetaling. Så længe elevbetalingen ligger over den på Finanslovens fastsatte mindstebetaling og ikke er væsentlig over gennemsnittet for skoleformen, kan skolen frit sætte sin elevbetaling.

Det fremgår af lovens § 11, stk. 3, at højskolen efter individuel vurdering kan nedsætte en elevs egenbetaling ned til halvdelen af det på finansloven fastsatte beløb, hvilket svarer til stipendiets størrelse. Hvis en skole vælger at benytte denne mulighed over for en elev, der modtager stipendiet, vil det således kunne dække elevbetalingen i de uger, eleven modtager støtten.

En sådan nedsættelse af betalingen kræver, at skolen foretager en individuel vurdering, dvs. konkret kan begrunde de særlige tilfælde, hvor den har givet nedsættelse af betalingen. Hvis en skole udnytter muligheden, skal skolen være i stand til over for revisor og ministeriet at redegøre for den individuelle vurdering, som skolen har foretaget, dvs. skolen skal kunne redegøre for de kriterier, der har været inddraget i vurderingen, og skolen skal kunne redegøre for de overvejelser, som den har haft i forbindelse med den individuelle vurdering.

For yderligere uddybning af forhold vedr. elevernes betaling henvises til Kulturministeriets vejledning om regler for elevbetaling på højskoler.

Administration af ordningen

Ordningen administreres af FFD efter følgende retningslinjer:

Senest 1. august 2019 skal skolerne indsende revisorattesteret opgørelse over antallet af forbrugte stipendieuger i første halvår 2019. 

FFD opgør efter modtagelse af alle skolers opgørelser det samlede antal forbrugte stipendieuger i første halvår 2019. 

Senest en måned efter modtagelsen af regnskabet afregner FFD med den enkelte skole.

Klager over FFD's administration af stipendieordningen rettes til Kulturministeriet.