Økonomi

Her kan du læse om Mentorordningens tillægstakst og foreningens holdning til forvaltningen af denne.

Tillægstakst med uddannelsesplan

Tillægstaksten til unge uden ungdomsuddannelse med en uddannelsesplan er på Finansloven fastsat til 1.091 kr. pr. uge. Støtten er betinget af, at eleven har fået udarbejdet en uddannelsesplan hos Ungdommens Uddannelsesvejledning. Den nye takst tilfalder den enkelte skole, som eleven skal gå på og skal dække skolens øgede udgifter til mentorordning og vil efter en konkret, individuel vurdering foretaget af den enkelte skole også kunne anvendes til at nedsætte elevens egenbetaling.

Tillægstakst uden uddannelsesplan

Den hidtidige takst til unge uden ungdomsuddannelse (uden uddannelsesplan) bevares og er for 2014 fastsat til 416 kr. om ugen. Begge takster afregnes som sædvanligt. Med den nye tillægstakst bortfalder den hidtidige takst til indvandrere/efterkommere.

 

Læs Undervisningsministeriets orientering om omlægningen af tillægstakster (pdf).

FFD's holdning til forvaltning af tillægstaksten

Det er Folkehøjskolernes Forening i Danmarks holdning, at man i videst muligt omfang skal forsøge at få enten den unge selv, dennes forældre eller kommunerne til at betale den af ministeriet fastsatte mindstebetaling (880 kr. pr. uge), sådan at mentortaksten kan bruges til at sikre en god kvalitet i mentorskabet.

Under hensyntagen til, at forsøgsordningen 2007-08 primært understøttede en nedsættelse af elevens egenbetaling, kan der dog være belæg for - efter en konkret, individuel vurdering - at give en sådan ned til halvdelen af mindstebetalingen.

Det er samtidig FFD's holdning, at man kun i helt særlige tilfælde bør gå under halvdelen af mindstebetalingen, selvom der er givet dispensation for denne regel. 

Kommunalt tilskud

Kommunen har mulighed for at yde tilskud til den unges højskoleophold. Kommunal støtte kan omfatte helt eller delvis tilskud til egenbetalingen. Læs tekst om kommunalt tilskud til højskoleophold. Kontakt den unges hjemkommune herom.