Hent skabelonen

Skabelon for indholdsplaner

 

Her er mulighed for at hente og udfylde en skabelon for indholdsplaner. Skabelonen er alene tænkt som en inspiration og skal således ikke ses som en tjekliste eller en endelig form. Det er vigtigt, at hver skole reflekterer over, hvordan indholdsplaner bedst fungerer i deres praksis og hensyn til lov, pædagogik, administration og værdigrundlag.

 

undefined

Eksempel om at tælle tid

Hent eksemplet herunder og se, hvordan timetælling kan foregå på et ugekursus. Eksemplet er konstrueret, så man kan bruge det i forbindelse med en pædagogisk dag, et lærermøde eller lignende.

 

undefined

Baggrund

Med højskoleloven af 2000 skete der nogle væsentlige præciseringer af det særlige ved højskoleundervisningen og skolernes dokumentation heraf. Forud for loven var der af ministeren nedsat et højskoleudvalg til drøftelse af skoleformens udfordringer, og på anbefaling af udvalget, blev der i loven fastsat to væsentlige krav til højskolernes undervisning:

1. Hvor den tidligere ’almene undervisning’ skulle udgøre mindst 1/3 af undervisningstiden, blev det nu formuleret: ’Undervisning af bred almen karakter (UBAK)’ skal udgøre mindst ½, og i bemærkningerne til loven, blev den perspektivering, der definerer UBAK’en, beskrevet.
2. For alle højskolekurser skal der ved kursets start være udarbejdet en undervisningsplan godkendt af bestyrelsen (eller forstanderen, hvis bestyrelsen har bemyndiget ham dertil). En plan, der detaljeret beskriver forløb, form og indhold på en sådan måde, at det er tydeligt, at kurset lever op til lovens krav.

I årene efter har de to forhold sat deres præg på højskolens udvikling – på godt og ondt. En del har givet udtryk for, at de ser kravene som udfordring af højskolens traditionelle frihed. Samtidig har det at leve op til udfordringerne tydeligt skabt positiv udvikling, da det at skulle formulere det særlige ved højskolens sigte og formål ikke blot har givet anledning til drøftelser og udvikling på den enkelte skole, men også på tværs af skolerne.

En afgørende betydning for fokus på de to forhold har været, at i alle de senere års ministerielle tilsynssager har der været spurgt ind hertil. Både når det handlede om korte og lange kurser. Og forholdene har i mange afgørelser spillet en afgørende rolle.

FFD har haft stor fokus på både indholdsplaner og UBAK. Både i forbindelse med kurser og møder, og foreningen har udarbejdet forskelligt materiale. En del af dette kan du finde herover.

Ministeriets vejledninger, UBAK og mere

Kulturministeriet har i deres arbejde med UBAK og indholdsplaner udgivet tilhørende vejledninger ligesom FFD yderligere har udgivet vejledninger og inspirationsmateriale. Dette og meget mere findes på undersiden for UBAK.

Gå til siden for UBAK

Thor West Nielsen
Chefkonsulent
Rådgivning og administration

Rådgivning om love, regler og økonomi. Sekretær for bestyrelsen.